I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Ot­to Høi­er Aar­hus V Ve­ber Fin­nedal Kø­ben­havn F. Chri­sten­sen Gå­se­tor­vet 12 Naks­kov Leif S. Ras­mus­sen Eng­bou­le­var­den 8 Ran­ders Ni­co­lai Sen­nels Kø­ben­havn POLITIFOTO

at det er så ut­ro­lig tu­de­tos­set, at vi nu skal of­re fle­re pen­ge på For­sva­ret. De si­ger ’trus­len fra øst’, men jeg er ik­ke ban­ge for Pu­tin, og mon ik­ke de fle­ste af de dan­ske pen­ge hav­ner i USA's vå­be­nin­du­stri. Ruslands mi­li­ta­er­bud­get er 48 mia. dol­lars. Na­tos bud­get er 915 mia. dol­lars. Hvem har grund til at va­e­re ban­ge? at der skul­le va­e­re me­re fo­kus på bi­li­ster, der bli­ver stop­pet af po­li­ti­et med ko­kain el­ler an­den narko­ti­ka i blo­det. I døgn­rap­por­ten i Ek­stra Bla­det vir­ker det over­va­el­den­de, hvor tit det sker. Kør­sel uden el­ler med fra­ta­get kø­re­kort er til­sy­ne­la­den­de hel­ler ik­ke me­re no­gen hin­dring. at Tul­le­mand bli­ver na­eg­tet ad­gang for be­søg på ple­je­hjem. Som om det er gran­diost. Man­den, som med den ene hånd lover selv­sam­me men­ne­sker samt an­dre i uva­er­di­ge si­tu­a­tio­ner at va­e­re ga­ran­ten for me­re vel­fa­erd. Hvor­ef­ter med den an­den hånd for­hand­ler med mag­tar­ro­gan­cens hånd­lan­ge­re, som gør li­vet sva­ert for over­na­evn­te. at det er trist, at ha­e­der­lig­hed, fore­byg­gel­sen med men­ne­ske­lig­hed til vo­re go­de, kend­te acon­to-ord­nin­ger er en sa­ga blot blandt os. Vo­res fat­tig­fin­hed har desva­er­re få­et over­ta­get i hver­dags­li­vet med sam­funds­li­vet gan­ske en­kelt! Tho­mas Schütt Jen­sen Stor­ke­løk­ken 174 Kir­ken­d­rup Oden­se N

at In­ger Støj­berg og Mar­tin Hen­rik­sen nok snart får Dan­mark heg­net ind. Det vil lø­se bå­de flygt­nin­ge­strøm­men og gra­en­se­hand­len. at det er me­get vig­tigt, at vi en­de­ligt har få­et bur­ka­for­bud. Det er af­gø­ren­de for at få is­la­mi­ster til at va­el­ge Dan­mark fra, når de skal over­ve­je, hvil­ket land de vil mi­gre­re til. Na­e­ste skridt bør af sam­me grund va­e­re et for­bud mod ha­lal. Ve­ber Fin­nedal sy­nes og­så, at par­ke­rings­for­hol­de­ne er dår­li­ge i Kø­ben­havn.

FO­TO: /RITZAU/JENS DRES­LING

En svensk lig­hund på ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.