Tv-re­k­la­mer i uti­de

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Anne-Met­te Bro Jöhn­cke Kom­mu­ni­ka­tions­chef, TV2

I Ek­stra Bla­det har fle­re la­e­ser­brevs-skri­ben­ter kri­ti­se­ret TV2’s øn­ske om at få me­re li­ge kon­kur­ren­ce­vil­kår på re­k­la­me­mar­ke­det, for­di de fryg­ter, at TV2 vil af­bry­de film og tal­ri­ge pro­gram­mer med re­k­la­mer. Den frygt er ube­grun­det. TV2’s se­e­re har ik­ke ud­sigt til fle­re tv-re­k­la­mer i uti­de.

TV2’s me­di­epo­li­ti­ske øn­sker, som net­op er of­fent­lig­gjort, har fo­kus på at sik­re dansk ind­hold i høj kva­li­tet – og der­med og­så på at sik­re ind­ta­eg­ter, så vi og­så i åre­ne frem­over kan pro­du­ce­re mas­ser af dansk ind­hold til gla­e­de for de dan­ske se­e­re og bru­ge­re. TV2 har al­tid va­e­ret helt el­ler del­vist fi­nan­si­e­ret af re­k­la­mer, og det sker i dag ef­ter en lov­giv­ning, som stort set ale­ne ga­el­der for TV2. Vo­res stør­ste kon­kur­ren­ter på re­k­la­me­mar­ke­det ar­bej­der ef­ter an­dre og me­re lem­pe­li­ge reg­ler.

TV2 øn­sker ik­ke at af­bry­de vo­res pro­gram­mer på sam­me må­de som de uden­land­sk-ba­se­re­de ka­na­ler. Slet ik­ke. Vi har i man­ge år sendt f.eks. go­de film uden af­bry­del­ser, og det ag­ter vi fort­sat at gø­re.

Når vi al­li­ge­vel be­der om stør­re flek­si­bi­li­tet og me­re li­ge kon­kur­ren­ce­vil­kår, sker det bå­de af hen­syn til TV2’s ind­ta­eg­ter og til se­er­ne. For at sik­re si­ne re­k­la­me­ind­ta­eg­ter har TV2 be­hov for en re­k­la­me­blok f.eks. mel­lem ’Vild med dans’ og ’Vild med dans – af­gø­rel­sen’, der sam­ler i om­eg­nen af en mil­li­on dan­ske­re hver fre­dag af­ten. Un­der de nu­va­e­ren­de reg­ler skal TV2 sen­de en an­den ud­sen­del­se i pau­sen mel­lem de to pro­gram­mer for at måt­te vi­se en re­k­la­me­blok, og der­for må se­er­ne ven­te yder­li­ge­re syv-ot­te mi­nut­ter, som er va­rig­he­den af pau­se-pro­gram­met ’We­e­kend­vej­ret’, in­den de får af­gø­rel­sen i ’Vild med dans’.

Det er at ir­ri­te­re se­er­ne, og vi tror, at vi med me­re flek­sib­le re­k­la­me­reg­ler kan ska­be et me­re na­tur­ligt flow i tv-op­le­vel­sen. Det vil va­e­re til gavn for bå­de se­er­ne og for TV2, hvis vi ik­ke skal en om­vej for­bi vej­r­ud­sig­ten el­ler et an­det pro­gram i for­bin­del­se med f.eks. ’Vild med dans’ el­ler de lan­ge cy­ke­le­ta­per for at kun­ne vi­se en re­k­la­me­blok.

FO­TO: MIKE KOLLÖFFEL/TV2

TV2’s kom­mu­ni­ka­tions­chef lover, at pro­gram­mer som ’Ba­de­ho­tel­let’ ik­ke bli­ver af­brudt af re­k­la­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.