Re­sul­ta­tet har va­e­ret me­re og me­re selv­ta­egt

BUTIKSTYVERIER RE­SUL­TA­TET

Ekstra Bladet - - SKJERN BANK - PRI­VAT­FO­TO

Justits­mi­ni­ste­ri­et har åben­bart lyt­tet og la­est – bå­de det­te og tal­ri­ge an­dre ek­semp­ler.

af åben­ly­se for­bry­del­ser kan der­for frem­over godt de­les med of­fent­lig­he­den, ef­ter at Ju­stits­mi­ni­ste­ren i går tog sa­gen op.

bil­le­der­ne ik­ke ba­re la­eg­ges ud af de en­kel­te kra­en­ke­de bor­ge­re. Op­ta­gel­ser­ne skal via po­li­ti­et, men det skal va­e­re langt nem­me­re at få bil­le­der­ne ud. Først på po­li­ti­et.dk, som de foru­ret­te­de bor­ge­re der­ef­ter kan lin­ke til og der­med spre­de til eget net­va­erk.

som en ba­ga­tel? Dét er det ik­ke! Der det har va­e­ret man­ge ek­semp­ler på, at fru­stre­re­de bor­ge­re, der har delt over­våg­nings­bil­le­der, selv er ble­vet straf­fet. Me­ny-ban­den ta­get på fersk ger­ning – af et ka­me­ra.

er f.eks. sat i sy­stem, så su­per­mar­ke­der op­le­ver, at en ban­de ty­ve sy­ste­ma­tisk og na­er­mest non­cha­lant va­der ud af bu­tik­ken med

en Me­ny-køb­mand he­le kas­ser af va­rer. Se­ne­st fra i Val­by i Kø­ben­havn, hvor de tog for 8000 kro­ner slik. Han hav­de det he­le på sit over­våg­nings­ka­me­ra – igen. Den­ne gang of­fent­lig­gjor­de han ba­re bil­le­der­ne. Det var straf­bart. Hur­tigt vi­ste det sig i øv­rigt, at fle­re an­dre for­ret­nin­ger, bl.a. en Lidl og en

ha­er­get af de sam­me ty­ve. Fak­ta, var ble­vet

skal ha­ve ros for det­te pan­ter­spring ind i den di­gi­ta­le nu­tid. Of­fent­lig­gø­rel­se kon­trol­le­ret af po­li­ti­et lig­ger da li­ge til høj­re­be­net i en hver­dag, hvor ty­ve­ri­er og blot­te­re ik­ke lig­ger øverst i bun­ken hos et hårdt pres­set po­li­ti. har va­e­ret me­re og me­re selv­ta­egt – bor­ge­re selv tog ’våb­net’ nem­lig når fru­stre­re­de med of­fent­lig­gø­rel­se i hån­den.

er ef­ter­hån­den en slidt krik­ke, der bli­ver he­vet ud af stal­den og brugt til lidt af hvert. Men net­op det åben­lyst fru­stre­ren­de for helt al­min­de­li­ge bor­ge­re i at stå med bil­led­ma­te­ri­a­le i hån­den, uden at po­li­ti­et bru­ger det, el­ler de selv må of­fent­lig­gø­re det, har va­e­ret til at skri­ge over.

har vist sig at vir­ke. Of­fent­lig­he­dens øj­ne og ører er overalt, så det er dumt ik­ke at bru­ge dem, hvor man kan. Lov­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.