He­inz Eh­lers til­ba­ge på lands­hol­det

Ek­stra Bla­det har mødt to af Li­ver­pools stør­ste le­gen­der til en snak om, va­e­re født i Li­ver­pool, og hvor­for kam­pen mod Man­che­ster Uni­ted er den

Ekstra Bladet - - SPORT - AN­DERS ZACHO KRI­STEN­SEN

De blev kaldt ’the Spi­ce Boys’ i 90’er­ne på grund af en ek­stra­va­gant livs­stil og et stort ta­lent, der kun­ne ha­ve ført Li­ver­pool til en Pre­mi­er Le­ague-ti­tel, hvis fod­bol­den hav­de va­e­ret me­re i fo­kus. I ste­det måt­te de sa­e­son ef­ter sa­e­son se ri­va­ler­ne fra Man­che­ster Uni­ted lø­be med tit­ler­ne.

Li­ver­pool-le­gen­der­ne Ste­ve McMa­na­man og Rob­bie Fow­ler har op­nå­et na­e­sten kult­sta­tus i hav­ne­by­en på den nord­ve­st­li­ge bred i Eng­land. Sam­men nå­e­de de ’kun’ at vin­de en Liga-Cup i 1995 for Li­ver­pool, men de­res po­pu­la­ri­tet skyld­tes i langt hø­je­re grad, at de er et pro­dukt af klub­bens ung­doms­sy­stem – de er ’scou­se­re’, som det hed­der på de kan­ter.

Mest vin­den­de hold

Gen­nem åre­ne var kam­pe­ne mod Man­che­ster Uni­ted årets høj­de­punkt, og det var net­op på grund af den sta­er­ke lo­kal­pa­tri­o­tis­me, me­ner Ste­ve McMa­na­man.

– Vi er født i Li­ver­pool, li­ge­som Ja­mie Gar­rag­her og Ste­ven Ge­rard er det. På den an­den si­de hav­de de Scho­les og Ne­vil­le-brødre­ne. Det er an­der­le­des nu. Der mang­ler et hjer­te på hol­de­ne, hvor det nu me­re er in­ter­na­tio­na­le stjer­ner, og der­for har kam­pe­ne og­så aen­dret sig.

I mor­gen mø­der de to mest vin­den­de hold i Eng­land så igen hin­an­den i Pre­mi­er Le­ague, og selv om kam­pe­ne har aen­dret sig med ti­den, så er det sta­dig det stør­ste ri­va­l­op­gør i ver­den, me­ner Rob­bie Fow­ler.

– Det er ik­ke kun den stør­ste kamp i Eng­land, men må­ske i he­le ver­den. Når du ta­ler om de to mest suc­ces­ful­de Den tid­li­ge­re top­spil­ler He­inz Eh­lers bli­ver en del af det dan­ske tra­e­ner­team un­der VM i is­ho­ck­ey i 2018. Land­stra­e­ner Jan Karls­son får så­le­des to as­si­sten­ter un­der sig, når Dan­mark til na­e­ste år er va­ert. Ud­over Eh­lers, der til dag­lig er tra­e­ner i hold og det fak­tum, at de to by­er kun er 50 ki­lo­me­ter fra hin­an­den, gør det kam­pen til no­get gan­ske sa­er­ligt. For fan­se­ne be­ty­der det alt, og det er der­for, den er så ut­ro­lig spe­ci­el. En uge før kam­pen er der selv­føl­ge­lig ek­stra pres på, for­di man ved, at fan­se­ne kra­e­ver en sejr.

Ste­ve McMa­na­man er hel­ler ik­ke i tvivl om, at hi­sto­ri­en gør kam­pe­ne mel­lem de to gi­gan­ter til no­get helt unikt.

– Beg­ge hold har gen­nem ti­der­ne haft stor suc­ces.

– Vi har godt nok ik­ke vun­det SC Lang­nau Ti­gers i Schweiz, er sven­ske To­mas Jons­son til­knyt­tet det dan­ske lands­hold som as­si­stent.

– Det er en klar for­sta­er­k­ning af he­le vo­res se­tup. Jeg ken­der He­inz som en dyg­tig og am­bi­tiøs fyr, hvis kar­ri­e­re ta­ler for sig selv, si­ger Jan liga­en i 27 år, men kig­ger du på hi­sto­ri­en og de spil­le­re, som beg­ge klub­ber har haft, så er det helt na­tur­ligt, at det her er den stør­ste kamp.

100 års ondt blod

Ri­va­li­se­rin­gen mel­lem de to klub­ber går helt til­ba­ge til 1800-tal­let, hvor in­du­stri­a­li­se­rin­gen var på sit hø­je­ste. Den­gang op­stod der en kamp mel­lem de to by­er, om hvem der skul­le va­e­re den re­gio­na­le stormagt.

Den ri­va­li­se­ring blev med ti­den over­ført til fod­bold­ba­nen, men fak­tisk har de to Karls­son i en pres­se­med­del­el­se fra Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on. 51-åri­ge Eh­lers får blandt an­det til op­ga­ve at co­a­che de dan­ske forwards. Søn­nen Ni­ko­laj Eh­lers spil­ler på det dan­ske lands­hold. Han op­tra­e­der for Win­nipeg Jets i NHL. hold al­drig rig­tig va­e­ret i di­rek­te du­el om mester­ska­bet. Kun fem gan­ge er de to klub­ber endt som num­mer et og to i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke.

Da Li­ver­pool var uover­vin­de­li­ge i 70’er­ne og 80’er­ne, hav­de Uni­ted en ti­teltør­ke på 26 år – nu er rol­ler­ne så byt­tet om i Pre­mi­er Le­agu­e­re­gi. Ste­ve McMa­na­man er of­te ble­vet be­skyldt for at ha­ve un­der­pra­este­ret sam­men med re­sten af Li­ver­pool­trup­pen i 90’er­ne, hvor Alex Fer­gu­son Uni­ted-hold vandt tit­ler på stri­be, men så­dan ser han det ik­ke selv.

FO­TO: TARIQ MIK­KEL KHAN

Skul­der ved skul­der Ste­ve McMa­na­man og Rob­bie Fow­ler har op­nå­et kult­sta­tus i hav­ne­by­en på den nord­ve­st­li­ge bred i Eng­land. De var i Dan­mark for at be­sø­ge Li­ver­pools sponsor, Carls­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.