VER­DENS RI­GE­STE – men ik­ke den bed­ste

DEN PER­FEK­TE OPSKRIFT: Det er fi­re år si­den, at Man­che­ster Uni­ted var bedst i Eng­land, og ni år si­den at klub­ben var bedst i Eu­ro­pa. Al­li­ge­vel går for­ret­nin­gen strå­len­de

Ekstra Bladet - - SPORT - HERMAN TINIUS FOLVIK, VG sport@eb.dk

En­gel­ske Man­che­ster Uni­ted er ver­dens ri­ge­ste fod­bold­klub med en va­er­di på 28 mil­li­ar­der kro­ner, fast­slår det ame­ri­kan­ske er­hvervs­ma­ga­sin For­bes.

– Der er man­ge fak­to­rer, som spil­ler ind. Tra­di­tion er den vig­tig­ste. Ta­ger du de en­gel­ske hold, har Uni­ted og Li­ver­pool en sa­er­lig po­si­tion hos fod­bold­fans og sponso­rer. Så­dan er det i Nor­ge – og så­dan er det i Dan­mark og i re­sten af ver­den, for­kla­rer Har­ry Ar­ne Sol­berg, fod­bold-eks­pert og pro­fes­sor ved den nor­ske NTNU Han­dels­høysko­len.

Erik Hel­mer­sen, sponsor­ansvar­lig i Nor­ges fod­bold­for­bund, er enig:

– Chel­sea har vist, at sport­s­lig suc­ces ik­ke nød­ven­dig­vis be­ty­der, at man og­så får suc­ces kom­merci­elt. Un­der Ro­man Abram­ovitj har klub­ben ind­til vi­de­re ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af at ha­ve den sam­me øko­no­mi­ske va­ekst som Man­che­ster Uni­ted, si­ger Hel­mer­sen, der tid­li­ge­re har ar­bej­det i Ever­tons øko­no­mi­af­de­ling.

Kun det ame­ri­kan­ske fod­bold­hold Dal­las Cow­boys, der er 32 mil­li­ar­der kro­ner va­erd, og ba­se­ball-hol­det New York Yan­ke­es har en hø­je­re mar­kedsva­er­di end Uni­ted.

Klub­ben har nu 70 sponsor­part­ne­re. Iføl­ge en over­sigt i Mir­ror har Ar­se­nal 28, Chel­sea 24, Li­ver­pool 24 og Man­che­ster Ci­ty 17. Om­kring en tred­je­del af Man­che­ster Uni­teds part­ne­re er fra det asi­a­ti­ske mar­ked.

– Uni­ted har va­e­ret dyg­tig til at sa­el­ge ret­tig­he­der­ne fle­re gan­ge. De sa­el­ger en ret­tig­hed til Asi­en el­ler me­re spe­ci­fikt Ja­pan el­ler Ki­na. Og så sa­el­ger de sam­me ret­tig­hed eks­klu­sivt til for ek­sem­pel USA el­ler Bra­si­li­en, for­kla­rer Erik Hel­mer­sen.

Tje­ner mil­li­o­ner på trø­jer

Iføl­ge De­loit­tes pen­ge­rap­port fra fod­bold­ver­de­nen er Uni­ted den klub, der tje­ner flest pen­ge på kamp­da­ge og sponso­rer. Sidst­na­evn­te bi­dra­ger med 53 pro­cent af ind­ta­eg­ter­ne, hvil­ket sva­rer til om­kring 2,7 mil­li­ar­der kro­ner om året. Af­ta­len med Adi­das er ale­ne me­re end seks mil­li­ar­der kro­ner va­erd over ti år.

TV-af­ta­len står for 27 pro­cent af ind­ta­eg­ter­ne, cir­ka 1,4 mil­li­ar­der kro­ner, mens ind­ta­eg­ter­ne på kamp­da­ge gi­ver de sid­ste 20 pro­cent – godt en mil­li­ard kro­ner.

– Man kan se rig­tig man­ge kamp­trø­jer og klub-hal­størkla­e­der på så­dan en kamp­dag. Der fin­des men­ne­sker, som ta­ger på så­dan en tur to­tre gan­ge i lø­bet af li­vet, og som bru­ger en mas­se pen­ge på den slags.

– På en nor­mal kamp­dag i de­res før­ste sa­e­son på Emira­tes kun­ne en klub som Ar­se­nal tje­ne tre mil­li­o­ner pund (24 mil­li­o­ner kro­ner, red.) – ud over bil­letsal­get, forta­el­ler Erik Hel­mer­sen.

Me­get bed­re end Li­ver­pool

Erik Hel­mer­sen me­ner, at Man­che­ster Uni­ted slår en af de an­dre en­gel­ske stor­klub­ber, Li­ver­pool, på et vig­tigt om­rå­de:

– Uni­ted har va­e­ret me­get bed­re end Li­ver­pool til at skaf­fe sig fle­re fans. Man­ge mil­li­o­ner men­ne­sker be­ta­ler et par hund­re­de kro­ner for at et med­lem­skab uden at få no­get sa­er­ligt igen. Det er go­de pen­ge, for­kla­rer han.

For nog­le år si­den fik han selv et til­bud fra Man­che­ster Uni­ted om at ar­bej­de i en af de­res salgs­af­de­lin­ger.

– Klub­ben hav­de et salgs­sel­skab i Lon­don, hvor de solg­te sponsor­pak­ker in­ter­na­tio­nalt. Det be­hø­ver ik­ke at va­e­re sto­re pak­ker, men to­ta­len bli­ver me­get stor, for­kla­rer Erik Hel­mer­sen

– Og én ting er de di­rek­te ind­ta­eg­ter – der­u­d­over bran­der klub­ben og­så sig

Chel­sea har vist, at sport­s­lig suc­ces ik­ke nød­ven­dig­vis be­ty­der, at man og­så får suc­ces kom­merci­elt Klub­ben vil få hård kamp af Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid

selv lo­kalt i lan­de­ne og bli­ver at­trak­tiv for end­nu fle­re fans gen­nem events, fort­sa­et­ter han.

Re­al og Barca ta­et­test på

På de so­ci­a­le me­di­er er Uni­ted kun over­gå­et af de span­ske gi­gan­ter fra Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid.

Det er og­så de to fod­bold­klub­ber, der har hen­holds­vis na­est- og tred­je­størst va­er­di: Bar­ce­lo­na er 27,9 mil­li­ar­der kro­ner va­erd, Re­al Madrid 27,1 mil­li­ar­der kro­ner.

– De se­ne­re år har Man­che­ster Uni­ted va­e­ret dyg­tig i det kom­merci­el­le ar­bej­de. Men klub­ben vil få hård kamp na­e­ste år af Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid, for­di den har va­e­ret va­ek fra Cham­pions Le­ague, og for­di pun­det er ble­vet min­dre va­erd, for­kla­re­de Dan Jo­nes, chef for sport i De­loit­te, i vin­ter til BBC.

Man­che­ster Uni­ted har si­den­hen kva­li­fi­ce­ret sig til Cham­pions Le­ague via sej­ren i Eu­ro­pa Le­ague.

– Som ko­loni­magt har Eng­land og­så sat sig spor i sto­re de­le af ver­den. Det asi­a­ti­ske mar­ked har på grund af hi­sto­ri­en sta­er­ke­re re­la­tio­ner til Eng­land end til Tys­kland, Ita­li­en og Spa­ni­en.

– I Lat­i­na­me­ri­ka er for­hol­det bed­re til de sy­d­eu­ro­pa­ei­ske lan­de, men de er ik­ke så kø­be­sta­er­ke, for­kla­rer fod­bold-pro­fes­soren Har­ry Ar­ne Sol­berg.

– Uni­ted har og­så va­e­ret dyg­ti­ge på am­bas­sa­dør­fron­ten. Spil­ler­ne rej­ser jor­den rundt og be­sø­ger fod­boldsko­ler sam­men med sponso­rer. Da Ji-Sung Park var i Syd­korea med nog­le Uni­ted-trø­jer, gav det no­get sa­er­ligt, når det kom til salg af trø­jer, bil­let­ter til Old Traf­ford og med­lem­skab.

Uni­ted har iføl­ge Daily Mail an­gi­ve­ligt la­vet en af­ta­le med dat­ing-ap­pen Tin­der. For knap 100 mil­li­o­ner kro­ner om året får Tin­der lov til at få sit logo på Uni­ted-trøj­en. Af an­dre me­re op­sigtsva­ek­ken­de sponso­rer, der sam­ar­bej­der med Uni­ted, kan for ek­sem­pel na­ev­nes ni­ge­ri­an­ske CHI (mi­ne­ralvands-di­stri­butør) og Cho-APharm (apo­te­ker-ka­e­de i Korea og Viet­nam).

Man­che­ster Uni­teds for­mand, Ed Woodward, har få­et en del kri­tik, si­den han be­gynd­te i klub­ben til­ba­ge i 2013, og han er­ken­der, at de sport­s­li­ge re­sul­ta­ter skal for­bed­res.

– Vo­res so­li­de re­sul­ta­ter uden for ba­nen hja­el­per os med at ar­bej­de vi­de­re på det, der be­ty­der no­get, og som er vo­res før­ste­pri­o­ri­tet: Suc­ces på ba­nen, fast­slår Woodward.

Man­ge mil­li­o­ner men­ne­sker be­ta­ler et par hund­re­de kro­ner for at et med­lem­skab uden at få no­get sa­er­ligt igen

FO­TO: MATT WEST/ALL OVER PRESS

Man­che­ster Uni­teds ska­de­de Paul Pog­ba, der her fejrer end­nu en scor­ing sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne, var ind­til det spek­taku­la­e­re Ney­mar-salg ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler. Han blev købt i au­gust sid­ste år for godt 800 mil­li­o­ner kro­ner af den sa­er­de­les...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.