BAN­DI­DOS I NY

NU SLÅS DE MOD SA­TU­DA­RAH: Ro­ck­er­ne går til an­greb på hin­an­den, mens al­le an­dre er travlt op­ta­ge­de af ban­de­kon­flik­ten

Ekstra Bladet - - NYDANMARK - SUNE FISCHER DAN BJER­RE­GAARD fish@eb.dk; db@eb.dk

Sa­tu­da­rah fik

den før­ste af­de­ling i Dan­mark i ef­ter­å­ret 2013. Der­med blev det den før­ste af de nye ryg­ma­er­ke-klub­ber, der har få­et en af­de­ling i Dan­mark.

åb­nin­gen var Sa­tu­da­rah part i en seks da­ge lang kon­flikt med Hells An­gels.

blev et af med­lem­mer­ne dra­ebt og par­te­ret i en lej­lig­hed i Bal­lerup.

har tre af­de­lin­ger. To me­re er på vej.

Kort ef­ter Sid­ste år Klub­ben

Her føl­ger de epi­so­der, som Ek­stra Bla­det har kend­skab til, og som an­gi­ve­ligt kan knyt­tes til kon­flik­ten mel­lem Sa­tu­da­rah og Ban­di­dos:

Ved et bok­sesta­ev­ne i Her­lev kom­mer det til mas­seslags­mål. To navn­giv­ne Ban­di­dos-folk stik­kes med kniv.

28. ok­to­ber:

Min­dre ska­er­myds­ler i Bal­lerup i for­bin­del­se med, at par­ter­ne jag­ter hin­an­den. Des­u­den er der om ef­ter­mid­da­gen skud mod en kiosk med spil­le­hal i Bal­lerup.

Ro­ck­e­re jag­ter at­ter hin­an­den på Ves­teg­nen. Om af­te­nen af­fy­res der skud mod pri­vat­bo­li­gen I ly af ban­de­kon­flik­ten på Nør­re­bro er der kom­met ondt blod mel­lem Ban­di­dos og Sa­tu­da­rah. De to klub­ber er nu i åben­lys krig – og det er po­li­tiets vur­de­ring, hos en Ban­di­dos-ve­te­ran, der bor på Fal­ster. Ud over ro­ck­e­ren er og­så hans ko­ne og børn hjem­me. In­gen bli­ver ramt.

30. ok­to­ber:

En 46-årig Ban­di­dos-ro­ck­er bli­ver ta­e­sket i en kiosk på Sø­borg Torv af en grup­pe ma­end. Ro­ck­e­ren får blandt an­det kørt en skå­ret fla­ske rundt i an­sig­tet. at kon­flik­ten er vol­de­lig og eska­le­ren­de. I for­ri­ge uge valg­te po­li­ti­et at luk­ke de to klub­bers til­holds­ste­der på Sja­el­land, og det frem­går af den ad­mi­ni­stra­ti­ve be­grun­del­se for luk­nin­gen, at der har fun­det an­greb sted bå­de i det of­fent­li­ge rum og mod pri­va­te bo­li­ger, hvor og­så ro­ck­e­res fa­mi­lie­med­lem­mer har va­e­ret til ste­de. Det var et mas­seslags­mål ved et bok­sesta­ev­ne i Her­lev 27. ok­to­ber, der an­ta­end­te kon­flik­ten: ’Sa­er­ligt si­den 27. ok­to­ber har po­li­tik­red­se­ne på Sja­el­land re­gi­stre­ret sti­gen­de ak­ti­vi­tet. Der er fun­det sky­de­vå­ben, kni­ve øk­ser, en to­tens­chla­e­ger og en mo­lo­tov-co­ck­tail’, ly­der det i den ad­mi­ni­stra­ti­ve be­grun­del­se, der vi­de­re an­fø­rer: ’De al­le­re­de fo­re­tag­ne an­greb og ha­en­del­ser ty­der på, at det ik­ke er af­gø­ren­de for grup­pe­rin­ger­ne, hvor an­gre­be­ne sted, li­ge­som det fo­re­kom­mer Se­ne­re sam­me af­ten fin­der po­li­ti­et vå­ben ved en tøjcon­tai­ner ved Va­e­re­bro­par­ken i Bags­va­erd – et kendt hjem­sted for Sa­tu­da­rah-folk.

31. ok­to­ber:

Ban­di­dos’ klubhus i Kø­ge for­sø­ges an­ta­endt med en mo­lo­tovco­ck­tail, men det mis­lyk­ke­des. vil­kår­ligt, hvem med til­knyt­ning til grup­pe­rin­ger­ne, de får ram på og om uden­for­stå­en­de er til ste­de un­der an­gre­bet.’

Fre­dag i sid­ste uge fulg­te jy­ske po­li­tik­red­se trop og luk­ke­de fire ro­ck­er­hu­se i Jyl­land.

Må­l­ret­tet an­greb

Kil­der forta­el­ler, hvor­dan Sa­tu­da­rah-ro­ck­e­re må­l­ret­tet an­greb Ban­di­dos-ro­ck­er­ne ved bok­sesta­ev­net. På for­hånd hav­de de iført sig tand­be­skyt­te­re og slag­vå­ben, da de op­søg­te Ban­di­dos-fol­ke­ne.

Iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger er kon­flik­tens epi­cen­ter at fin­de i Bal­lerup på den kø­ben­havn­ske Ve­s­tegn – ta­et ved Her­lev, hvor mas­seslags­må­let ud­s­pandt sig.

– Det er sva­ert pra­e­cist at sa­et­te en fin­ger på, hvor det re­elt er gå­et galt mel­lem par­ter­ne. Men det er klart, at epi­so­den ved bok­sesta­ev­net i

1. novem­ber:

Fem-seks per­so­ner op­sø­ger en ta­to­vør­bu­tik i Kø­ge, der ud­sa­et­tes for ha­er­va­erk med køl­ler, mens der er kun­der i bu­tik­ken. In­gen per­so­ner kom­mer til ska­de.

En café i Brønd­by-om­rå­det op­sø­ges af en hånd­fuld ma­end, der med slag­vå­ben kom­mer

2. novem­ber:

Her­lev ik­ke var be­gyn­del­sen. Der er gå­et no­get for­ud, si­ger Svend Fol­da­ger, ef­ter­forsk­nings­le­der ved Ves­teg­nens Politi, og til­fø­jer:

– Vi er selv­føl­ge­lig klar over, at nog­le af dem, der nu er i Sa­tu­da­rah, tid­li­ge­re var med i Ban­di­dos.

Gik i vre­de

Fol­da­gers ud­ta­lel­ser lig­ger i tråd med, hvad kil­der med ind­sigt i mil­jø­et forta­el­ler om sa­gen. Her frem­går det, at fem-syv yn­gre et­nisk dan­ske ma­end tid­li­ge­re var del af Ban­di­dos. En var fuld­gyl­digt med­lem, re­sten for­skel­li­ge ni­veau­er der­un­der.

Tid­li­ge­re på året for­lod de Ban­di­dos i vre­de, og ef­ter­føl­gen­de gik de ind i Sa­tu­da­rah, hvor de dan­ne­de ker­nen i en ny af­de­ling, der fo­re­lø­bigt ik­ke har no­get klubhus. Men grup­pens med­lem­mer har al­le rød­der på Ves­teg­nen, hvor flere af dem og­så be­fandt sig i kryds­fel­tet mel­lem Brønd­by-hoo­ligans og mil­jø­et om­kring Ban­di­dos.

– Som vi ser si­tu­a­tio­nen nu, så er det isa­er Sa­tu­da­ra­h­re­la­te­re­de per­so­ner, der op­sø­ger mu­li­ge Ban­di­dosadres­ser og her udø­ver ha­er­va­erk, brandstif­tel­se og sky­de­ri­er, si­ger Svend Fol­da­ger.

Det er sva­ert pra­e­cist at sa­et­te en fin­ger på, hvor der re­elt er gå­et galt mel­lem par­ter­ne

ind og be­går ha­er­va­erk på in­ven­tar. Sam­me dag er der slags­mål mel­lem fire-fem ro­ck­e­re på en café i Hels­in­gør. Her tra­ek­ker en af ro­ck­er­ne en pi­stol, som han slår med. Sam­me af­ten af­fy­res der skud mod Ban­di­dos’ klubhus i Hvi­d­ov­re.

En ta­to­vør­bu­tik i Bal­lerup ud­sa­et­tes

3. novem­ber:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.