Po­li­ti­et: Mo­tor­bøl­ler respek­te­rer ik­ke loven

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Fyns Po­li­ti er­ken­der, at de har et sa­er­ligt pro­blem med vis­se un­ge Volls­mo­se-ind­byg­ge­res til­gang til tra­fik­reg­ler­ne.

– Jeg er enig i, at der er et pro­blem med nog­le un­ge ma­end, der har et sa­er­de­les al­ter­na­tivt for­hold til fa­erds­el i om­rå­det. Det sa­et­ter vi ind mod med uvars­le­de ind­sat­ser, ATK’er, og at vi ’skri­ver’ man­ge for fa­erds­els­re­la­te­re­de ting, si­ger po­li­ti­in­spek­tør Jo­hn­ny Schou fra Fyns Po­li­ti.

Tal fra Rigs­po­li­ti­et har vist, at hver fem­te Volls­mo­se-be­bo­er fø­ler sig ut­ryg­ge ved at bo i om­rå­det. Her er det sa­er­ligt far­lig og/el­ler tru­en­de ad­fa­erd på ve­je og sti­er, der gør ud­sla­get.

Ta­ger det al­vor­ligt

Jo­hn­ny Schou af­vi­ser, at Fyns Po­li­ti ik­ke ta­ger pro­ble­mer­ne med ga­de­ra­es al­vor­ligt, el­ler at de ik­ke re­a­ge­rer på ek­sem­pel­vis Pe­ter Fil­strups an­mel­del­ser.

– Vi bru­ger man­ge res­sour­cer på Volls­mo­se i vort be­red­skab, hvor vi 24 ti­mer i døg­net har dedikeret mindst en pa­trul­je til Volls­mo­se. Vi har des­u­den re­gel­ma­es­sigt stør­re ind­sat­ser i om­rå­det, hvor vi blandt an­det med ATK-vog­ne og off-ro­ad-mo­tor­cyk­ler sa­et­ter ind over for net­op den hen­syns­lø­se kør­sel på ve­je og sti­er, si­ger Jo­hn­ny Schou.

Stort sam­ar­bej­de

– Vi ind­går kon­ti­nu­er­ligt i et sam­ar­bej­de med Oden­se Kom­mu­ne, Be­red­skab Fyn, va­eg­te­re i om­rå­det, bo­lig­for­e­nin­ger­ne Ci­vi­ca og FAB, 2020-se­kre­ta­ri­a­tet i Volls­mo­se og an­dre net­va­er­ks­grup­per. Vi er kon­stant til ste­de der­u­de. Men skal vi føl­ge op på folks an­mel­del­ser om kon­kre­te ha­en­del­ser i tra­fik­ken, så kra­e­ver det en vid­ne­for­kla­ring el­ler an­den do­ku­men­ta­tion af ha­en­del­sen. For har man in­gen bil­le­der, re­gi­stre­rings­num­mer el­ler an­det, og vil man ik­ke la­eg­ge navn til en an­mel­del­se, så kan vi ik­ke rets­for­føl­ge ger­nings­ma­en­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.