VI TØR JO NA­ER­MEST IK­KE GÅ OVER FOR GRØNT

Pe­ter Fil­strup er tra­et af un­ge bøl­lers ga­de­ra­es på for­tov og sti­er. Det fø­les som at bo i et pa­ral­lel­sam­fund glemt af re­sten af Dan­mark, si­ger Volls­mo­se-ve­te­ra­nen

Ekstra Bladet - - NYDANMARK - JA­MES KRISTOFFER MILES jkm@eb.dk

– Det fø­les sgu ik­ke som at bo et al­min­de­ligt sted. Vi tør jo na­er­mest ik­ke gå over for grønt lys me­re af frygt for, at der skal kom­me en el­ler an­den idi­ot, der er ude og kø­re ra­es, og bra­ge ind i os.

Så­dan si­ger Volls­mo­se-ve­te­ra­nen Pe­ter Fil­strup, der sam­men med ko­nen, Jan­ni Fil­strup, har bo­et i Ege­par­ken i Volls­mo­se i 12 år.

Før det bo­e­de Pe­ter Fil­strup og­så i den be­ryg­te­de Oden­se-by­del i 80’er­ne og 90’er­ne.

I den pe­ri­o­de ar­bej­de­de han i den fyn­s­ke ho­ved­stad som bå­de hy­re­vogns- og bus­chauf­før. Selv om han har set lidt af hvert i den land­skend­te ghet­to, kan han sta­dig fø­le sig ut­ryg.

Eg­ne love og reg­ler

Sa­er­ligt de un­ge mand­li­ge ind­byg­ge­res hang til hen­syns­løs ga­de­ra­es på ve­je og sti­er for­an bo­lig­blok­ke­ne får Pe­ter Fil­strup til at se rødt.

– De kø­rer fuld­sta­en­dig, som det passer dem. Hvis man si­ger no­get til dem, går de jo helt amok, si­ger Pe­ter Fil­strup, som sam­men med ko­nen, Jan­ni, ser sig ek­stra godt for, når de går rundt på Volls­mo­ses sti­sy­ste­mer.

– De la­ver de­res helt eg­ne reg­ler og love her­u­de. Og så kan vi an­dre bare pak­ke sam­men.

Iføl­ge den 60-åri­ge oden­se­a­ner er det sva­ert at få po­li­ti­et til at re­a­ge­re på pro­ble­mer­ne.

– Jeg rin­ger vel til po­li­ti­et rig­tig tit. Men de si­ger of­test bare, at de ik­ke kan gø­re no­get. Det ska­ber en stor ut­ryg­hed for os her­u­de. Og det med­vir­ker til, at det fø­les som at bo i et pa­ral­lel­sam­fund, hvor der er an­dre reg­ler og love end i re­sten af sam­fun­det.

En af tre dan­ske­re

Volls­mo­se-be­bo­e­ren un­der­stre­ger, at han el­sker at bo i den mul­ti­kul­tu­rel­le Oden­se­by­del.

– Vi har en ski­de­god op­gang. Vi er tre ’dan­ske hold’ li­ge oven over hin­an­den. Og vi passer al­le sam­men på hin­an­den og hol­der øje med hin­an­den, si­ger Pe­ter Fil­strup, der og­så er med til at ar­ran­ge­re ’spis sam­men-af­te­ner’, hvor be­bo­e­re mø­des på tva­ers af lej­lig­heds- og kul­tur­skel.

Han kan dog ik­ke si­ge sig fri for og­så at ha­ve ma­er­ket Volls­mo­ses me­re al­vor­li­ge si­de på egen krop.

For et par år si­den end­te et ska­en­de­ri med et par na­bo­er me­get ube­ha­ge­ligt, ef­ter Volls­mo­se-be­bo­e­rens hund hav­de gø­et ad de to, forta­el­ler Pe­ter Fil­strup.

– Det var to ’wan­na­be’ Bla­ck Ar­my-ty­per, som først bad mig skri­de af hel­ve­de til og spyt­te­de på mig. Da jeg sag­de, de skul­le slap­pe af, trak den ene en øk­se frem og tru­e­de mig med den.

De la­ver de­res helt eg­ne reg­ler og love her­u­de. Og så kan vi an­dre bare pak­ke sam­men Vi passer al­le sam­men på hin­an­den og hol­der øje med hin­an­den

Sa­gen end­te med, at na­bo­er­ne blev smidt ud af bo­ligsel­ska­bet, men iføl­ge Pe­ter Fil­strup kun­ne po­li­ti­et ik­ke gø­re no­get i sa­gen.

– De kom godt nok her­ud. Og de kon­fi­ske­re­de og­så øk­sen, som de jo hur­tigt fandt. Men så var det el­lers bare ’på­stand mod på­stand’, og så ske­te der ik­ke me­re ved det, ly­der det fra Pe­ter Fil­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.