Mo­ha­med: Når valg­kam­pen er slut, for­svin­der po­li­ti­ker­ne

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Så in­ve­stér dog i de for­e­nin­ger, der vil gø­re no­get for de un­ge!

Op­for­drin­gen fra Mo­ha­med Yas­sin, for­mand i Volls­mo­se-fod­bold­klub­ben FIUK, er klar:

Han ef­ter­ly­ser, at Oden­ses po­li­ti­ke­re kom­mer va­ek fra rå­d­hu­set og be­sø­ger Volls­mo­se. I hvert fald no­get me­re end en gang hver fjer­de år.

– Jeg vil si­ge til po­li­ti­ker­ne: De skal in­ve­ste­re no­get me­re i de for­e­nin­ger, der vil gø­re no­get her­u­de. Og de skal vi­se sig me­re end kun un­der valg­kam­pen, si­ger Mo­ha­med Yas­sin til Ek­stra Bla­det.

FIUK – Fyns In­ter­na­tio­na­le Ung­doms Klub – be­gynd­te som et in­te­gra­tions­pro­jekt støt­tet af In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et i 2004 for en tre­årig pe­ri­o­de for at få un­ge i gang med sport, ud­dan­nel­se og ar­bej­de.

In­tet ske­te

Men da pen­ge­ne løb ud, har det va­e­ret sva­ert at nå igen­nem til Oden­se Kom­mu­nes po­li­ti­ke­re.

– Den­gang var det pla­nen, at Oden­se Kom­mu­ne skul­le hja­el­pe med lo­ka­ler. Men der ske­te al­drig no­get, si­ger Mo­ha­med Yas­sin.

– Jeg be­der om hja­elp til nog­le lo­ka­ler – må­ske en ba­ne me­re, så vi kan få plads til vo­res med­lem­mer, og om hja­elp til kør­sels­godt­gø­rel­se for tra­e­ne­re osv. Men det er umu­ligt at rå­be Oden­se Kom­mu­ne op, si­ger for­man­den.

– Hvad si­ger po­li­ti­ker­ne, når du prø­ver?

– Ja­men de si­ger bare, at vi er en al­min­de­lig fore­ning som al­le an­dre. Og at vi må ha­e­ve kon­tin­gen­tet.

De for­står ik­ke, at vi er en sa­er­lig klub for net­op de un­ge, der ik­ke får lagt kon­tin­gen­tet hos ek­sem­pel­vis B1909. Li­ge nu ko­ster det os fri­vil­li­ge man­ge pen­ge over­ho­ve­det at dri­ve den her fore­ning, si­ger Mo­ha­med Yas­sin om fod­bold­klub­ben, der ta­el­ler cir­ka 120 ak­ti­ve med­lem­mer.

Sva­ert at få fri­vil­li­ge

– Vi ta­ger de her un­ge og gi­ver dem et sted at kom­me og no­get at la­ve, så de ik­ke ek­sem­pel­vis en­der i kri­mi­na­li­tet

Det vil vi ger­ne ha­ve no­get hja­elp til. Men li­ge nu er det sva­ert at til­tra­ek­ke fri­vil­li­ge, ud over dem der vir­ke­lig bra­en­der for det, og som selv vil la­eg­ge nog­le af de­res eg­ne pen­ge, ly­der det fra Mo­ha­med Yas­sin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.