FÅR 43.000 KR. PR. MØ­DE

NU VIL DF OG EN­HEDS­LI­STEN SVINGE SPAREKNIVEN I KL: Fem borg­me­stre får hver 215.000 kro­ner om året for at hol­de op til fem mø­der, der skal styr­ke kom­mu­ner­nes sam­ar­bej­de

Ekstra Bladet - - NYDANMARK - KRI­STI­AN BRÅRUD LAR­SEN PER MATHIESSEN kbl@eb.dk; pma@eb.dk

Få mø­der, mini­malt an­svar og en fyr­ste­lig hy­re.

Så­dan ser Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten på fem lu­kra­ti­ve borg­mester­ben for­delt mel­lem Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Hver af de fem borg­me­stre ind­kas­se­rer – ud over de­res fa­ste løn – 215.348 skat­te­kro­ner om året for at le­de gan­ske få mø­der uden så­kaldt be­sty­rel­ses­ansvar.

Borg­me­stre­ne er ud­pe­get af de­res po­li­ti­ske kol­le­ger til at va­e­re for­ma­end for fem så­kald­te kom­mu­ne­kon­tak­t­råd, KKR, der hø­rer un­der Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL).

Kon­tak­t­rå­de­ne hol­der op til fem mø­der om året af to til tre ti­mers va­rig­hed, frem­går det af KL’s hjem­mesi­de. Det gi­ver 43.070 kro­ner pr. mø­de til borg­me­stre­ne, og det er for me­get, iføl­ge Dansk Fol­ke­par­ti.

– Jeg og DF me­ner, at det er et alt for fyr­ste­ligt ho­norar, og det bør sa­et­tes ned, si­ger Carl Chri­sti­an Eb­be­sen, kul­tu­rog fri­tids­borg­me­ster i Kø­ben­havn, tid­li­ge­re med­lem af KKR Ho­ved­sta­den og nu­va­e­ren­de med­lem af KL’s be­sty­rel­se.

– Det er okay, at for­man­den får et be­ske­dent ve­der­lag, men det skal stå mål med ar­bejds­ind­sats og an­svar, og det gør det ik­ke i dag, for­kla­rer han.

Klap­pet af på for­hånd

Den vur­de­ring får op­bak­ning fra En­heds­li­stens rå­d­mand for AE­l­dre- og Han­di­cap­for­valt­nin­gen i Oden­se, Bri­an Skov Ni­el­sen.

Han er med­lem af KKR Syd­dan­mark og sy­nes ik­ke, at 43.000 kro­ner ’står mål med op­ga­ver­ne’.

– For al­min­de­li­ge men­ne­sker er det over en må­nedsløn, hvor man har ar­bej­det 37 ti­mer om ugen. Det er der i hvert fald ik­ke brugt på at for­be­re­de et KKR-mø­de, si­ger Bri­an Skov Ni­el­sen.

– He­le for­be­re­del­sen bli­ver la­vet af em­beds­folk fra KL og i kom­mu­ner­ne. Sa­ger­ne er klap­pet af på for­hånd og bli­ver enstem­migt ved­ta­get uden po­li­tisk de­bat, for­kla­rer han.

Kom­mu­ner­ne i Re­gion Syd­dan­mark og Midtjyl­land har kun holdt fi­re mø­der i 2017. Der­med kom­mer borgmestrenes løn op på 53.837 kro­ner pr. mø­de.

KKR har til op­ga­ve at ’frem­me de fa­el­leskom­mu­na­le in­ter­es­ser’ i re­gio­na­le spørgs­mål blandt an­det in­den for sund­hed, in­fra­struk­tur og in­te­gra­tion.

In­tet per­son­ligt an­svar

Der føl­ger dog ik­ke re­elt be­sty­rel­ses­ansvar med de man­ge skat­te­kro­ner, så borg­me­stre­ne kan ik­ke stil­les per­son­ligt til an­svar.

– An­dre ste­der, hvor der er be­sty­rel­ses­ansvar og er­stat­nings­ansvar, gi­ver man ty­pisk 50.000-100.000 kro­ner, og det vil og­så va­e­re et højt ni­veau for at sid­de som for­mand for KKR, si­ger Carl Chri­sti­an Eb­be­sen.

Borgmestrenes ve­der­lag for KKR er ste­get lang­somt si­den ind­fø­rel­sen i 2007. Nu vil DF kom­me med et for­slag i KL’s be­sty­rel­se om at sa­et­te det ned.

Det er et alt for fyr­ste­ligt ho­norar, og det bør sa­et­tes ned

Laes le­de­ren på bag­si­den

FO­TO: PR, /RITZAU/ANITA GRAVERSEN, NORD­JY­SKE/BO LEHM, PR, BJAR­KE MACCARTHY/SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TI­ET

Ste­en Christiansen (S), Al­bert­slund. Når Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning kan af­løn­ne dis­se fem borg­me­stre med 215.000 kr. år­ligt for fi­re til fem mø­der, så er der et ef­fek­ti­vi­se­rings­po­ten­ti­a­le i or­ga­ni­sa­tio­nen, me­ner rå­d­mand i Oden­se Bri­an Skov Ni­el­sen fra...

Egon Fra­e­hr (V), Vej­en.

Ni­els Hörup (V), Sol­rød.

FO­TO: CAR­STEN LUNDAGER

Carl Chri­sti­an Eb­be­sen (DF), kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster i Kø­ben­havn, me­ner, at der skal ska­e­res ned på ho­nora­ret til med­lem­mer­ne af kom­mu­ne­kon­tak­t­rå­de­ne (KKR). Han er selv med­lem af KKR Ho­ved­sta­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.