Vi ar­bej­der for pen­ge­ne

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Kun to af de ti skat­tey­der­be­tal­te for­ma­end og na­est­for­ma­end har øn­sket at sva­re på spørgs­mål om de­res ar­bej­de og ho­no­re­ring i kom­mu­ne­kon­tak­t­rå­de­ne.

Bå­de borg­me­ster Egon Fra­e­hr (V) fra Vej­en og borg­me­ster Car­sten Kis­smey­er (V) fra Ikast-Bran­de af­vi­ser kritikken af de­res ho­no­re­ring.

’Kom­mu­ne­kon­tak­t­rå­det er en del af KL’s or­ga­ni­sa­tion. For pen­ge­ne til KL får bor­ger­ne en me­re ef­fek­tiv og vel­dre­vet kom­mu­ne. Afløn­nin­gen er en ho­no­re­ring af min ar­bejds­ind­sats, kom­pe­ten­cer og an­svar’, skri­ver for­man­den for KKR Syd­dan­mark Egon Fra­e­hr i et mailsvar.

Ven­stres borg­me­ster i Ikast-Bran­de, Car­sten Kis­smey­er, er na­est­for­mand i KKR Midtjyl­land, der har af­holdt fi­re mø­der i 2017.

Han op­ly­ser pr. mail, at ’ar­bej­det i for­mand­ska­bet er re­la­tivt tids­kra­e­ven­de’ – og af­vi­ser blankt kritikken fra Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten.

Af­gø­ren­de for sam­fun­det

Car­sten Kis­smey­er frem­ha­e­ver, at kon­tak­t­rå­de­ne ko­or­di­ne­rer det kom­mu­na­le sam­ar­bej­de i re­gio­ner­ne på fle­re vig­ti­ge op­ga­ver.

Ek­sem­pel­vis in­den for psy­ki­a­tri­en, bo­ste­der, han­di­cap-om­rå­det og sam­ar­bej­det med de prak­ti­se­ren­de laeger.

Der­u­d­over del­ta­ger for­mand og na­est­for­mand, iføl­ge Car­sten Kis­smey­er, i mø­der med ek­sem­pel­vis han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og de øv­ri­ge kom­mu­ne­kon­tak­t­råd.

Nød­ven­digt sam­ar­bej­de

’Det er min op­fat­tel­se at sam­ar­bej­det mel­lem kom­mu­ner­ne, re­gio­ner­ne og det na­tio­na­le ni­veau er nød­ven­digt for at få det sam­le­de vel­fa­erds­sam­fund til at fun­ge­re. Så det er helt klart min op­fat­tel­se, at skat­te­bor­ger­ne rent fak­tisk får no­get ud af ar­bej­det i KKR’, skri­ver Ikast-Bran­de-borg­meste­ren.

Det er min op­fat­tel­se, at sam­ar­bej­det mel­lem kom­mu­ner­ne, re­gio­ner­ne og det na­tio­na­le ni­veau er nød­ven­digt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.