De skal stop­pes

Kro­a­tisk fa­mi­lie mista­en­kes for en stri­be bruta­le hjem­me­rø­ve­ri­er

Ekstra Bladet - - NYDANMARK - LINETTE KRØGER JESPERSEN linette@eb.dk AAR­HUS: RING­S­TED: AAL­BORG: KØ­BEN­HAVN: VORDINBORG: HØRS­HOLM: MEJLBY:

Et hvid­kal­ket hus i ud­kan­ten af en lil­le fal­de­fa­er­dig by på Fal­ster dan­ner – iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger – ram­men om den kro­a­ti­ske fa­mi­lie, der man­dag blev fa­engs­let i en sag om bruta­le hjem­me­rø­ve­ri­er.

Po­li­ti­et me­ner, at fa­mi­li­en kan sa­et­tes i for­bin­del­se med mindst 16 hjem­me­rø­ve­ri­er, men ved grund­lovs­for­hø­ret rej­ste po­li­ti­et i før­ste om­gang kun sig­tel­se for to.

– Vi har jo kun 24 ti­mer, før man skal frem­stil­le i grund­lovs­for­hør, så det var det, vi kun­ne nå, og det var til­stra­ek­ke­ligt til at få dem fa­engs­let, og så må man ud­vi­de fa­engs­lings­grund­la­get i lø­bet af va­re­ta­egts­pe­ri­o­den, si­ger spe­ci­a­lankla­ger Ma­ria Jep­sen.

Ransa­ge­de hu­set

For­an hu­set på Fal­ster står ad­skil­li­ge bi­ler uden num­mer­pla­der, blandt an­det en dyr Au­di, og nav­ne­ne er krad­set af den skram­me­de Den kro­a­ti­ske fa­mi­lie, der er fa­engs­let for hjem­me­rø­ve­ri­er, hol­der til her. En ung mand er­ken­der et en­kelt hjem­me­rø­ve­ri, mens al­le na­eg­ter det an­det.

po­st­kas­se. Ek­stra Bla­det har talt med fle­re na­bo­er, som forta­el­ler, at po­li­ti­et var til ste­de på adres­sen op til seks ti­mer man­dag.

Her så de po­li­ti­et ba­e­re no­get ud og la­es­se ind i en kas­se­vogn.

Po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver vil ik­ke be­kra­ef­te, at de har va­e­ret på pra­e­cis den adres­se el­ler si­ge, hvad po­li­ti­et bar ud.

– Vi har ransa­get fle­re for­skel­li­ge ste­der. Vi for­ven­ter ik­ke, at vi kom­mer ud med no­get i de kom­men­de da­ge. Nu fo­ku­se­rer vi på ef­ter­forsk­nin­gen og de fund, vi har gjort, si­ger han.

De fem fa­mi­lie­med­lem­mer, fi­re ma­end på 17, 19, 22 og 47 år, og en kvin­de på 50 år, blev va­re­ta­egts­fa­engs­let frem til 5. de­cem­ber.

Tru­et med jagt­ge­va­er

To af fa­mi­li­ens un­ge ma­end på 22 og 19 år blev sig­tet for et hjem­me­rø­ve­ri i Hvi­d­ov­re nat­ten til man­dag mod et par i 70’er­ne.

Den 22-åri­ge blev an­holdt på fersk ger­ning i vil­la­en og er­ken­der, mens den 19-åri­ge, iføl­ge po­li­tiets op­fat­tel­se, flyg­te­de ud ad vin­du­et og blev an­holdt se­ne­re. Han na­eg­ter.

Al­le fem er li­ge­le­des sig­tet

for et hjem­me­rø­ve­ri mod en 64-årig få­reav­ler på Møn i for­ri­ge weekend, som al­le na­eg­ter.

Han blev spar­ket, hans ha­en­der blev bun­det med gaf­fa­ta­pe, og han blev tru­et med sit eget jagt­ge­va­er, mens rø­ver­ne og­så tru­e­de med at ska­e­re hans pe­nis af.

Ek­stra Bla­det tal­te med of­fe­ret i går, som for­tal­te, at han går fra vre­de til med­li­den­hed ef­ter det tre ti­mer lan­ge ma­re­ridt, hvor hjem­me­rø­ver­ne tra­eng­te ind i hans hus.

– For hel­ve­de, så un­ge dren­ge på 17 år, der al­drig har få­et et liv. Dem har jeg

sgu ondt af, forta­el­ler man­den, der ik­ke øn­sker at stå frem med navn og bil­le­de.

– Hvis det er en fa­mi­lie, alt­så far, mor og børn, så må jeg bare spør­ge: Er det så­dan, man op­dra­ger børn? Selv­føl­ge­lig skal de ha­ve en straf, men for dem er li­vet kun li­ge be­gyndt. De skal stop­pes, så det ik­ke går ud over an­dre, si­ger han.

Han skal nu snart ind på po­li­ti­går­den.

– Jeg skal ind og se på de­res ty­ve­ko­ster, og de har me­get. Jeg skal ind og se, hvad der er mit, forta­el­ler han.

En bu­tiks­de­tek­tiv blev tru­et, da han kon­fron­te­re­de en bu­tiks­tyv i fa­erd med at stja­e­le. Fak­tisk blev bu­tiks­ty­ven så fru­stre­ret, at han ka­ste­de et blom­kåls­ho­ved ef­ter de­tek­ti­ven. Ef­ter­føl­gen­de løb han fra ste­det.

En ’let­te­re for­vir­ret’ mand rend­te svin­gen­de med en kniv rundt i midt­by­en og råb­te en mas­se us­am­men­ha­en­gen­de ord. Han yt­re­de blandt an­det sin lyst til ’at spra­et­te no­gen op’. En pa­trul­je fik fat i ham, og han blev an­holdt og sig­tet for trus­ler på li­vet og for at ba­e­re kniv i of­fent­ligt rum.

Kom­mu­ne­kon­to­ret hav­de man­dag be­søg af den sam­me tru­en­de mand he­le fi­re gan­ge. Po­li­ti­et måt­te fle­re gan­ge es­kor­te­re den 31-åri­ge mand va­ek, men til sidst så pa­trulj­en sig nødsa­get til at fri­heds­be­rø­ve ham for at sik­re de kom­mu­nalt an­sat­tes sik­ker­hed. Han blev si­den løsladt.

Ved hja­elp af et ko­jern lyk­ke­des det en ind­brud­styv at bry­de ind hos et fir­ma og tøm­me de­res ka­ge­kas­se. Ind­brud­sty­ven brød ind via ho­ved­dø­ren, og i re­cep­tio­nen stod ka­ge­kas­sen in­de­hol­den­de 2000 kro­ner frit frem­me.

Po­li­ti­et har sig­tet en mand for at ha­ve stjå­let 12 ba­en­ke. Men det er ik­ke helt al­min­de­li­ge ba­en­ke, han har stjå­let. Det er de så­kald­te Kø­ben­hav­ner­ba­en­ke, der blev de­sig­net til­ba­ge i 1880’er­ne og har en va­er­di af cir­ka 8000 kro­ner styk­ket. Si­den sommeren 2016 er der for­s­vun­det 65 af slagsen.

Syv po­ser hash, to mo­bil­te­le­fo­ner, en stor ma­eng­de kon­tan­ter, en va­egt, en jo­int og en to­tens­chla­e­ger. Al­le dis­se ting fandt po­li­ti­et på en 20-årig mand, da de vi­si­te­re­de ham. Den 20-åri­ge blev an­holdt og sig­tet for salg af eu­fori­se­ren­de stof­fer og for over­tra­e­del­se af vå­ben­loven.

Me­ka­ni­ker­ne på et nord­s­ja­el­land­sk va­er­k­sted fik sig no­get af en for­s­kra­ek­kel­se, da de fandt en hånd­gra­nat på bags­a­e­det af en bil. Va­er­k­ste­det blev evaku­e­ret, men hel­dig­vis var der ta­le om en tom hånd­gra­nat fra An­den Ver­denskrig uden de­to­na­tor, som et bar­ne­barn hav­de ar­vet.

To ma­end slap va­ek med ad­skil­li­ge tu­sin­de kro­ner, da de rø­ve­de den lo­ka­le Su­per­brugs­en, mens en me­d­ar­bej­der var ved at ta­el­le kas­sen op.

FO­TO: PER RAS­MUS­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.