Pe­ter Mad­sen bli­ver i fa­engs­let

Ekstra Bladet - - NYDANMARK - LINETTE KRØGER JESPERSEN linette@eb.dk

Den drabs­sig­te­de Pe­ter Mad­sen skal ik­ke for en dom­mer, når hans va­re­ta­egts­fa­engs­ling ud­lø­ber i dag.

Det op­ly­ser hans for­sva­rer, Be­ti­na Hald Eng­mark.

– Jeg har med­delt ankla­ge­myn­dig­he­den her til mor­gen, at min kli­ent er ind­for­stå­et med en fri­vil­lig for­la­en­gel­se, si­ger hun og fort­sa­et­ter:

– Når man er i en si­tu­a­tion, hvor der ik­ke er kom­met no­get af­gø­ren­de nyt frem, som kan ta­le for no­get an­det, så har vi i hvert fald i den­ne om­gang valgt at gi­ve en fri­vil­lig frist­for­la­en­gel­se i en pe­ri­o­de me­re. Og så må vi se, når vi når ind i de­cem­ber, hvor­dan si­tu­a­tio­nen er, si­ger hun.

Fun­ge­ren­de Jakob Buch-Jep­sen forta­el­ler, at Pe­ter Mad­sens fa­engs­ling er for­la­en­get i fi­re uger frem til 13. de­cem­ber.

– Jeg for­ven­ter, at der ta­ges stil­ling til til­ta­lespørgs­må­let i lø­bet af de­cem­ber, si­ger han.

Pe­ter Mad­sen gik og­så med til en fri­vil­lig frist­for­la­en­gel­se sid­ste gang, at va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen ud­løb.

Lig­hunde til­ba­ge

For­sva­rer Be­ti­na Hald Eng­mark øn­sker i i øv­rigt ik­ke at knyt­te fle­re kom­men­ta­rer til, hvor sa­gen står på nu­va­e­ren­de tids­punkt.

– Det med at kom­men­te­re sa­gen me­get sy­nes jeg, at vi skal pas­se lidt på med. Den her sag skal kø­re i en rets­sal og ik­ke i pres­sen, si­ger hun.

Pe­ter Mad­sen blev an­holdt 10. au­gust og sig­tet for drab Pe­ter Mad­sen blev an­holdt 10. au­gust og sig­tet for drab. Han er nu fa­engs­let frem til 13. de­cem­ber.

på Kim Wall om bord på ubå­den UC3 Nau­til­us. Si­den har han er­kendt, at han har par­te­ret hen­de og smidt hen­de over bord, men han na­eg­ter fort­sat drab.

Godt en uge ef­ter Pe­ter

Mad­sens an­hol­del­se blev Kim Walls torso fun­det i vand­kan­ten på Ama­ger. Se­ne­re blev hen­des ho­ved, ben, tøj, en kniv og en sav fun­det på ha­vets bund. Po­li­ti­et har ik­ke op­gi­vet at fin­de ar­me­ne,

og de sven­ske lig­hunde skal end­nu en gang til Dan­mark.

Sa­gen er for­hånds­be­ram­met til at kø­re i marts og april na­e­ste år.

FO­TO: DE­AD­LI­NE-PRESS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.