PAS­SA­GER FRA TOGULYKKE Et vold­somt brag og så røg strøm­men

Tho­mas Øgard var midt i det he­le, da Øre­sund­sto­get smadre­de ind i en gravko

Ekstra Bladet - - NYDANMARK - ALBERT SCHMIDT MØL­LER asm@eb.dk

To­get ram­te grav­ko­en og skub­be­de den 150 me­ter hen ad skin­ner­ne. – Først lød der et vold­somt brag, og så blev brem­ser­ne tram­pet i bund – det var et mira­kel, at der ik­ke var no­gen, der stod op i vo­res kupé, for så kun­ne de ha­ve slå­et sig rig­tig grimt, si­ger Tho­mas Øgard, der var med to­get, som kør­te i går.

Tra­fik­ken mel­lem Kø­ben­havn og Hels­in­gør blev sta­er­kt ud­for­dret i går mor­ges, da Øre­sund­sto­get kør­te ind i en gravko, der var i gang med at ar­bej­de om­kring skin­ner­ne mel­lem Skod­s­borg og Klam­pen­borg Sta­tion.

Det var et rent mira­kel, at fø­re­ren af grav­ko­en nå­e­de at sprin­ge ud, in­den to­get smadre­de ind i ham.

– Jeg sad i en af de mid­ter­ste vog­ne. Her føl­tes det slemt, men det må ha­ve va­e­ret langt va­er­re for de pas­sa­ge­rer, der kør­te i den for­re­ste vogn, forta­el­ler Tho­mas Øgard.

Ma­er­ke­lig stem­ning

Det vi­des ik­ke pra­e­cis, hvad der lå til grund for ulyk­ken, men der har til­sy­ne­la­den­de va­e­ret en mis­for­stå­el­se et sted, for iføl­ge DSB-per­so­na­le

på ste­det hav­de grav­ko­en få­et til­la­del­se til at kryd­se skin­ner­ne.

– Der var en ma­er­ke­lig stem­ning til at star­te med. Det ene­ste, vi hav­de hørt, var, at der hav­de va­e­ret en på­kør­sel, så jeg blev nervøs for, om det var et men­ne­ske – det vrim­le­de jo med ar­bejds­ma­end uden for to­get, si­ger Tho­mas Øgard.

– Om­kring 15 mi­nut­ter ef­ter ulyk­ken får vi at vi­de, at det er en gravko, vi har ramt, og at der ik­ke er no­gen per­sonska­de.

Det var det sid­ste, de hør­te fra højta­le­ran­la­eg­get. Kø­re­led­nin­ger­ne var fal­det ned over to­get, og al strøm­men gik.

– Dø­re­ne er luk­ke­de, og vi må ik­ke kom­me ud. Per­so­na­let går rundt i to­get og in­for­me­rer om, at det er alt, alt for far­ligt, så vi bli­ver nødt til at Trods den ek­stra­or­di­na­e­re epi­so­de me­ner Tho­mas Øgard, at DSB’s per­so­na­le hånd­te­re­de si­tu­a­tio­nen godt.

ven­te, si­ger Tho­mas Øgard. Og ven­te kom­mer de til. – Der er vir­ke­lig rin­ge for­bin­del­se på det styk­ke af stra­ek­nin­gen, så folk lån­te

te­le­fo­ner af hin­an­den, så de kun­ne kom­me i kon­takt med de­res ar­bejds­plad­ser og in­for­me­re dem om si­tu­a­tio­nen, forta­el­ler han.

I to ti­mer er al­le luk­ket in­de i det foru­lyk­ke­de tog, før der er styr på det he­le, og folk kan bli­ve flyt­tet over i de tog­bus­ser, som var ble­vet ar­ran­ge­ret til af­hent­ning.

God hånd­te­ring

– Jeg sy­nes, at DSB hånd­te­re­de si­tu­a­tio­nen rig­tig fint. Det var ik­ke den nem­me­ste op­ga­ve, når der in­gen strøm var. Det per­so­na­le, der var til ste­de, tog sig god tid til at ta­le med og in­for­me­re folk – de til­bød så­gar kri­se­hja­elp, hvis der var be­hov for det.

– Selv om det var en ae­r­ger­lig op­le­vel­se, var folk ved godt mod, og de fle­ste hav­de over­skud til at gri­ne og snak­ke, si­ger Tho­mas Øgard.

Un­der­sø­gel­se i gang

Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen skal un­der­sø­ge, hvad der pra­e­cis gik galt, da to­get ram­te grav­ko­en og skub­be­de den 150 me­ter hen ad skin­ner­ne.

Fø­re­ren slap med et vrid i an­k­len, og ud af de om­kring 600 pas­sa­ge­rer blev syv per­so­ner kørt på ska­destu­en, hvor de blev un­der­søgt for chok og pi­skes­ma­eld.

Det må ha­ve va­e­ret langt va­er­re for de pas­sa­ge­rer, der kør­te i den for­re­ste vogn

FO­TO: LIN­DA JO­HAN­SEN

Hovsa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.