Vi har følt os som nog­le bon­de­rø­ve

SØNDERBORGS REVY-KON­GE : – Vi sav­ne­de vir­ke­lig an­er­ken­del­se – men den har vi hel­dig­vis få­et i rigt mål se­ne­re

Ekstra Bladet - - NYDANMARK - CLAUS JES­SEN FO­TO: CHRISTER HOLTE

Det er slut. Punk­tum. Prut. Fi­na­le. Leif Mai­bom går ik­ke på sce­nen me­re i Søn­der­borg Som­mer Revy.

– Vi har nå­et en al­der, hvor vi skal til at trap­pe ned. Jeg har set for man­ge kol­le­ger bli­ver ha­en­gen­de for la­en­ge. Jeg fø­ler, at vi går, mens vi er på top­pen. Revy­en stor­tri­ves kunst­ne­risk og øko­no­misk, og vi har fun­det de rig­ti­ge til at over­ta­ge den.

– Men det har da va­e­ret en stor be­slut­ning, si­ger Leif Mai­bom.

Nu er der så­le­des kun én stør­re be­slut­ning til­ba­ge i li­vet.

– Hvor skal I be­gra­ves?

– Jo­hn­na og jeg er be­gyndt at ta­le om det. Hun vil ger­ne be­gra­ves i Kø­ben­havn. Og jeg vil helst i Søn­der­borg. Vi er ik­ke ble­vet helt eni­ge end­nu.

– Det er Hen­rik og Mar­gret­he om igen, gri­ner Mai­bom.

Pen­ge på bank­bo­gen

Vi er gå­et ned ad den la­ve ka­el­der­trap­pe med al­le revy­bil­le­der­ne på va­eg­ge­ne og hav­net i revy­di­rek­tø­rens vinka­el­der.

Lad os bare fortsaette ’ned­t­u­ren’.

– Du er 65 og har vel om­kring 12 år til­ba­ge, hvis du skal dø som en gen­nem­snit­lig dansk mand. Er det no­get, du taenker på?

– Jeg har reg­net ef­ter, om der er pen­ge nok på bank­bo­gen, og det er der hel­dig­vis. El­lers taenker jeg ik­ke på det. Men jeg ae­r­grer mig da over, at der er fa­er­re år til­ba­ge.

– Jeg har jo sta­dig mas­ser af ener­gi, selv om jeg går tid­li­ge­re i seng om af­te­nen. Sam­ti­dig for­la­der jeg revy­en på et tids­punkt, hvor jeg net­op gen­nem man­ge års er­fa­ring har la­ert at ska­be en god revy.

– Jeg vil ger­ne in­drøm­me, at Jo­hn­na og jeg gen­nem isa­er de før­ste år hav­de et stort kom­pleks. Vi føl­te os som nog­le bon­de­rø­ve i bran­chen Vi føl­te os be­hand­let som rø­ven af fjer­de di­vi­sion og mang­le­de an­er­ken­del­se fra de an­dre i bran­chen.

– Vi kom jo ind fra si­de­linj­en uden ud­dan­nel­se og er­fa­ring og op­le­ve­de, at vi blev to­talt over­set af de an­dre.

Fyld­te me­get

– Det har fak­tisk fyldt me­get hos os, at vi ik­ke rig­tig blev reg­net for no­get. I Ek­stra Bla­det blev jeg li­ge­frem kaldt en nul­li­tet på si­de 2.

– Det har hel­dig­vis for­an­dret sig me­get gen­nem åre­ne. Vi fø­ler os vir­ke­li­ge an­er­kend­te nu, og de man­ge pri­ser og no­mi­ne­rin­ger er da med til at gø­re os stol­te og gla­de. Men så­dan var det be­stemt ik­ke i be­gyn­del­sen.

For­try­der én ting

– Til­stå nu, hvis der er no­get du for­try­der i li­vet.

– Jeg for­try­der kun én ting i mit liv: At jeg ik­ke blev hø­je­re. På en god dag er jeg 168 cen­ti­me­ter. Det er ik­ke me­get. Til gen­ga­eld bli­ver jeg bre­de­re og bre­de­re dag for dag.

– Er der ik­ke no­get om, at små ma­end har sto­re min­dre­va­erds­kom­plek­ser og end­nu stør­re bi­ler og mo­tor­cyk­ler?

– Som dreng la­er­te jeg at spid­de de an­dre med ord. Jeg kun­ne jo ik­ke ty­re dem med na­e­ver­ne. Hu­mor blev mit kam­pred­skab.

– Det var vel ver­bal mob­ning. Jeg har en Vol­vo, men mo­tor­cy­kel skal jeg ik­ke ha­ve. Jeg ved sgu ik­ke, hvad det lig­ner, når ae­l­dre ma­end med tyk­ke ma­ver står i de­res mo­tor­cy­keltøj.

Thor­leif er udtømt

En af Leif Mai­boms helt sto­re suc­ce­ser på sce­nen i Søn­der­borg Som­mer Revy er signatur-fi­gu­ren Thor­leif. Nu skal Thor­leifs kostu­me på Søn­der­borg Mu­se­um. Mai­bom selv bli­ver dog hjem­me.

– Jeg har le­vet med Thor­leif i 34 år. Jeg kan sim­pelt hen ik­ke fin­de på me­re om ham og hans pro­ble­mer med Ragn­hild Mar­gret­he.

– Som Thor­leif si­ger om de­res ae­g­te­skab: Vi er det per­fek­te par. Jeg vil dø for hen­de. Og hun vil ger­ne slå mig ihjel.

– Han har va­e­ret en dej­lig fi­gur. Men han hol­der ik­ke la­en­ge­re. Hvis man ik­ke ken­der Thor­leif i for­vej­en, sy­nes man, at han er fryg­te­lig gam­mel­dags.

– Men man må ik­ke glem­me, at han og­så er me­get ro­man­tisk an­lagt.

– Som han si­ger: Blom­ster til fru­en gi­ver fugt i fu­gen.

Druk og hor-hol­det

Det har ik­ke al­tid va­e­ret nemt for Leif Mai­bom at skul­le ska­el­de ud og sam­ti­dig ar­bej­de ta­et sam­men med de

Jeg for­try­der kun én ting i mit liv: At jeg ik­ke blev hø­je­re. På en god dag er jeg 168 cen­ti­me­ter

Ta­ep­pe­fald Leif Mai­bom har for­ment­lig op­t­rå­dt for sid­ste gang i Søn­der­borg-revy­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.