Ri­si­ke­rer at mi­ste mil­li­o­ner af støt­te­kro­ner

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Forta­el­lin­ger­ne om chi­ka­ne og kra­en­kel­ser for­talt af Zen­tro­pas tid­li­ge­re an­sat­te er og­så la­est på den an­den si­de af Øre­sund.

Hi­sto­ri­er­ne har sendt rin­ge i van­det, der har rejst fra Dan­mark til Sve­ri­ge og til­ba­ge til Dan­mark igen.

Sven­sker­ne tru­er nu Zen­tro­pa med at tra­ek­ke film­støt­ten, der er i mil­li­onklas­sen, hvis film­sel­ska­bet ik­ke ret­ter ind med det sam­me.

– Vi har kra­e­vet en nult­o­le­ran­ce over for en­hver form for kra­en­kel­se.

Det be­ty­der og­så, at hvis det ik­ke bli­ve ef­ter­le­vet, vil vi ik­ke sam­ar­bej­de igen, si­ger Mi­ka­el Fel­le­ni­us, der er di­rek­tør i Film i Väst.

Sker det, vil det ko­ste Zen­tro­pa dyrt, for det dan­ske sel­skab har sam­men­lagt mod­ta­get 88.783.200 kro­ner af sven­sker­ne gen­nem ti­den.

Ale­ne Lars von Tri­ers film har mod­ta­get 35.500.000 kro­ner i støt­te af Film i Väst. Se­ne­st fik hans kom­men­de film ’The Hou­se that Ja­ck Bu­ild’ 8.500.000 kro­ner.

Film i Väst er ik­ke de ene­ste, der ras­ler med sab­len. Og­så det sven­ske fil­min­sti­tut har tru­et med at stop­pe støt­ten, hvis Zen­tro­pa ik­ke aen­drer stil.

’Før vi la­ver no­gen be­slut­nin­ger om støt­te, vil vi va­e­re sik­re på, at Zen­tro­pa aen­drer hold­ning til, hvor­dan de ser på den­ne ad­fa­erd og sik­rer sig, at de gør alt, som de kan, for at stop­pe det’, skri­ver Det Sven­ske Fil­min­sti­tuts di­rek­tør, An­ne Ser­ner, i en mail.

Beg­ge sel­ska­ber slår dog fast, at de har holdt mø­der med Zen­tro­pa, og at de nu har en ’god’ di­a­log.

Vi har kra­e­vet en nult­o­le­ran­ce over for en­hver form for kra­en­kel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.