I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Hen­rik Mor­ten­sen Bis­pe­en­gen 11 Fre­de­riks­berg Ve­ber Fin­nedal Kø­ben­havn Er­ling Mad­sen Bro­la­eg­ger­vej 11 Sla­gel­se Fan­ny Val­storp Adel­ga­de 8 Ny­sted

at Bingo-Frank Jen­sen med sit ’Alt det, vi har sam­men’ blan­der sco­re­replik­ker ved ju­le­froko­ster og valgslo­gans sam­men på en us­køn må­de. at når en po­li­ti­ker, der bå­de er fol­ke­tings- og by­rå­ds­med­lem, op­ly­ser, at han sag­tens kan kla­re beg­ge op­ga­ver og in­drøm­mer, at han har meldt af­bud til halv­de­len af by­rå­ds­mø­de­r­ne og kan føl­ge mø­de­r­ne på sin iPad, er det an­svars­for­flyg­ti­gel­se af va­er­ste skuf­fe. Hvor­dan kan man føl­ge med i et mø­de på iPad og del­ta­ge i en de­bat uden at del­ta­ge i dis­kus­sio­ner­ne? Man kan til­sy­ne­la­den­de ef­ter­hån­den ik­ke få nok og ra­ger til sig, hvor det kan la­de sig gø­re. Det må va­e­re der­for, at man ef­ter­hån­den fø­ler en ut­ro­lig stor po­li­ti­ker­le­de og sy­nes, at de folk, som man er med til at va­el­ge, kun ud­fø­rer halv­gjort og sju­sket ar­bej­de. Det af­spej­ler sig og­så, når der an­sa­et­tes di­rek­tø­rer i det of­fent­li­ge, som jo og­så er po­li­ti­ker­nes an­svars­om­rå­de. Ret­ti­dig om­hu er ef­ter­hån­den en by i Rusland. at an­gå­en­de se­x­chi­ka­ne hvad så med sko­led­ren­gen Em­ma­nu­el Ma­cron og hans 25 år ae­l­dre la­e­re­rin­de? Hun vil­le ha­ve no­get ku­vø­se­guf, og Ma­cron er nu pra­esi­dent i Frank­rig. at det at bli­ve vold­ta­get kan ik­ke de­bat­te­res. Og ik­ke ac­cep­te­res. Men se­x­chi­ka­ne, hvad er det? Jeg tror, det hand­ler om per­so­nen, og hvor­dan man op­le­ver sig selv. Jeg har al­drig set mig selv som et of­fer. Går på Bro­adway i New York. Plud­se­lig mi­ster jeg fod­fa­e­ste. Ha­en­ger i luf­ten og spra­el­ler. En to me­ter høj, sort mand har stuk­ket sin arm ind mel­lem mi­ne ben og løf­tet mig op. Ser ind i hans øj­ne. De smi­ler. Han sa­et­ter mig ned og går vi­de­re. Jeg er let­te­re for­vir­ret, men be­gyn­der at gri­ne. Jeg er må­ske hjer­ne­død om­kring se­x­chi­ka­ne, men ta­ger det fak­tisk som en kom­pli­ment, at de gi­der mig. Når fa­ed­re­grup­per er gå­et sam­men om at få en våbenhvile i den kø­ben­havn­ske bandekrig, skyl­des det iføl­ge Poul Val­der­s­lef et øn­ske om at be­skyt­te de­res eg­ne. I de­bat­ten om se­x­chi­ka­ne ad­va­rer Lars M. Tjel­le­sen mod, at vi bli­ver for ’Ame­ri­ka-sner­pe­de’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.