God nyhed til di­a­be­tes-børn

11-åri­ge Juli­us blev fup­pet, da hans mor vil­le kø­be ud­styr til ham på net­tet. Men nu er der hja­elp på vej

Ekstra Bladet - - NATIONEN - JA­COB HØNGAARD JEN­SEN ja­je@eb.dk

Ma­le­ne Am­dal er mor til 11-åri­ge Juli­us, som har ty­pe 1-di­a­be­tes. Ma­le­ne Am­dal og hen­des 11åri­ge søn Juli­us, der har ty­pe 1-di­a­be­tes, kan nu en­de­lig ån­de let­tet op ef­ter en lang­va­rig kamp mod bu­reau­kra­ti­et.

Det hand­ler om, at Juli­us Am­dals liv med ét aen­dre­de sig, da han fik kon­sta­te­ret ty­pe 1-di­a­be­tes i juli sid­ste år. Det be­tød, at han skul­le må­le sit blod­suk­ker man­ge gan­ge dag­ligt.

Hvis blod­suk­ke­ret bli­ver for lavt, ri­si­ke­rer han at gå i in­sulin­chok, så der­for skul­le en nål stik­kes i fin­gre­ne 1012 gan­ge i døg­net, og det har sva­ek­ket Juli­us’ livskva­li­tet.

Gluko­se­må­ler

Men ef­ter en un­der­sø­gel­se på Hil­le­rød Sy­ge­hus i ja­nu­ar prø­ve­de Ma­le­ne Am­dals søn en så­kaldt gluko­se­må­ler.

Det er en lil­le sen­sor, som kun skal stik­kes ind i ar­men hver 14. dag, og så slip­per Juli­us for de man­ge dag­li­ge pi­ne­ful­de stik.

Gluko­se­må­le­ren har for­bed­ret Juli­us’ livskva­li­tet mar­kant.

Men i mel­lem­ti­den har kom­mu­ner og re­gio­ner i over et år ka­em­pet om, hvem der skul­le be­ta­le for de nye gluko­se­må­le­re til børn og un­ge.

Juli­us Am­dal og hans mor blev fan­get midt i den kamp, og Ma­le­ne Am­dal ane­de ik­ke, hvad hun skul­le stil­le op, for­di Hals­na­es Kom­mu­ne, hvor fa­mi­li­en bor, kun vil­le be­vil­ge gluko­se­må­le­ren mid­ler­ti­digt.

Pen­ge­ne var va­ek

Der­for prø­ve­de Juli­us Am­dals mor at kø­be gluko­se-må­le­ren på net­tet, men her blev hun snydt af en svind­ler på Face­book, der ef­ter­føl­gen­de for­svandt med hen­des pen­ge, uden at hun no­gen sin­de så ap­pa­ra­tet.

Men ef­ter at Ek­stra Bla­det har kon­fron­te­ret sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V) om pro­ble­met, an­non­ce­re­de re­ge­rin­gen i går den na­tio­na­le di­a­be­tes-hand­lings­plan, hvor der er hja­elp at hen­te for børn og un­ge med ty­pe-1 di­a­be­tes:

’Der iva­er­ksa­et­tes her og nu en ind­fas­ning af gluko­se­må­le­re til børn og un­ge. Børn til og med 18 år skal til­by­des en gluko­se­må­ler, med­min­dre sa­er­li­ge for­hold gør, at en gluko­se­må­ler ik­ke vur­de­res at va­e­re re­le­vant for det på­ga­el­den­de barn. Der gi­ves et øko­no­misk til­skud til re­gio­ner­ne i en over­gangs­pe­ri­o­de til, at re­gio­ner­ne hur­tigt kan iva­er­ksa­et­te den­ne ind­fas­ning.’

Jeg er bare glad

Re­ge­rin­gen har af­sat 15 mio. kr. til ini­ti­a­ti­vet, og det er go­de nyhe­der for Juli­us Am­dal og hans mor.

– Det er en su­per­god nyhed. I det om­fang det her passer, og bå­de Juli­us og al­le an­dre børn og un­ge kan få be­vil­get de her gluko­se­må­le­re uden at skul­le en­de i en kamp mel­lem re­gio­ner­ne og kom­mu­ner­ne om, hvem der skal be­ta­le, så er jeg bare glad.

– Men jeg tør ik­ke at tro på det, før vi skal op på ho­spi­ta­let 22. novem­ber, si­ger Ma­le­ne Am­dal.

Ek­stra Bla­det har tid­li­ge­re be­skre­vet, at om­kring 60.000 di­a­be­ti­ke­re er ble­vet svig­tet på net­op det her om­rå­de. Sats­pul­je­par­ti­er­ne i Fol­ke­tin­get er ble­vet eni­ge om en ny na­tio­nal di­a­be­tes­hand­lings­plan til 65 mio. kr. Pen­ge­ne kom­mer fra sats­pul­je­af­ta­len 2017-2020.

Der iva­er­ksa­et­tes her og nu en ind­fas­ning af gluko­se­må­le­re til børn og un­ge

FO­TO: RAS­MUS FLINDT PE­DER­SEN

Ek­stra Bla­det i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.