Som i så me­get an­det po­li­tik er det em­beds­ma­en­de­ne, der la­ver det me­ste af ar­bej­det

STA­DIG I VEDERLAGSKOMMISSIONEN

Ekstra Bladet - - HJEMME HOS RUTH OG EVENS - Laes og­så repor­ta­gen si­de 6 og 7

god tid vil Ek­stra Bla­det pe­ge på et an­det om­rå­de, hvor al sund for­nuft si­ger, at her er der go­de pen­ge at spa­re. Vi ta­ler om de fem borg­me­stre, spredt ud over lan­det, som ud over de­res borg­mester­løn ind­kas­se­rer 215.348 skat­te­kro­ner om året for at sid­de for bor­den­den ved gan­ske få mø­der uden be­sty­rel­ses­ansvar.

borg­me­stre le­der de så­kald­te kom­mu­ne­kon­tak­t­råd, der er etab­le­ret som re­gio­na­le led i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­nings or­ga­ni­sa­tion. Iføl­ge KL’s hjem­mesi­de hol­der kon­tak­t­rå­de­ne op til fem mø­der om året a op til to-tre ti­mers va­rig­hed. Det So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er ik­ke til­ha­en­ge­re af at stop­pe beng­na­ve­ri­et. Over­borg­me­ster Frank Jen­sen er blandt de borg­me­stre, der tje­ner me­re end statsministeren.

gi­ver 43.070 kro­ner pr. mø­de til borg­me­stre­ne. Det er langt me­re, end de fle­ste dan­ske­re har i må­nedsløn, og når man na­er­stu­de­rer ak­ti­vi­te­ter­ne i kon­tak­t­rå­de­ne, her­un­der det for­be­re­den­de ar­bej­de, så har­mone­rer afløn­nin­gen ik­ke med ind­sat­sen. Som i så me­get an­det po­li­tik er det em­beds­ma­en­de­ne, der la­ver det det me­ste af ar­bej­det.

bør va­e­re en na­tur­lig del af en borg­mesters ar­bej­de og ik­ke no­get, han el­ler hun skal af­løn­nes for sa­er­skilt. Men det er en gam­mel tra­ver i kom­mu­nal­po­li­tik, at borg­me­stre i vis­se kom­mu­ner har travlt med at ra­ge ben til sig. Så­le­des er en stri­be borg­me­stre på grund af beng­na­ve­ri bed­re løn­net end stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke, der tje­ner i om­eg­nen af 1,5 mil­li­o­ner kro­ner.

fo­re­slog sid­ste år, at borgmestres grund­løn skul­le sa­et­tes op, mod at man til gen­ga­eld modreg­ne­de ind­ta­eg­ter­ne fra de­res ek­straløn. Før­ste del blev ved­ta­get. De­res løn blev øget med 31,4 pro­cent. Det er o.k. Vi er ik­ke små­li­ge. Men den an­den del er ik­ke ble­vet ind­ført. Der bli­ver sta­dig gna­vet ben i stor stil uden modreg­ning.

her­un­der En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti, har øn­sket at ska­e­re det ek­stra fedt va­ek, men S og V, som sid­der på langt de fle­ste kom­mu­na­le ben, vån­der sig. De kan dog nå at bli­ve klo­ge­re. Der er sta­dig en lil­le uge til val­get.

FO­TO: /RITZAU/IVAN RIORDAN BOLL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.