SÅ GO­DE VAR VI

Ekstra Bladet - - SPORT -

Kas­per Sch­mei­chel ........... 4

Var pris­gi­vet ved den ir­ske scor­ing, og blev ik­ke si­den sat på al­vor­li­ge prø­ver. Ud­strå­le­de sik­ker­hed, og bød på et ud­kast i ver­dens­klas­se.

An­dreas Chri­sten­sen ........ 5

Star­te­de over­ra­sken­de som høj­re­ba­ck, og vi­ste stor ka­rak­ter, da han rej­ste sig ef­ter per­son­li­ge fejl og send­te Dan­mark på VM-kurs

Si­mon Kja­er ......................... 4

Kap­ta­j­nen sty­re­de den dan­ske sku­de sik­kert til Rusland på en af­ten, hvor det dan­ske for­svar i før­ste halv­leg var un­der et stort tryk.

An­dreas Bjel­land ............... 5

Vi­ste igen, at han i øje­blik­ket er den bedste mak­ker til Kja­er i an­gre­bet. Lod sig ik­ke stres­se af den dårlige start på kam­pen.

Jens Stry­ger Lar­sen ........... 4

Vi­ste ini­ti­a­tiv i of­fen­si­ven, og fik med re­sten af for­sva­ret rejst sig ef­ter den usik­re pe­ri­o­de i før­ste halv­leg. Ud­gik med ska­de.

Tho­mas Dela­ney ................ 5

Stod langt sta­er­ke­de i bil­le­det end i det før­ste op­gør i Par­ken, og sør­ge­de sam­men med Wil­li­am Kvist for dansk do­mi­nans på mid­ten.

Chri­sti­an Erik­sen ................ 7

Dan­marks su­ve­ra­e­ne su­per­stjer­ne spra­en­ger ska­la­en. Hat­tri­ck og 11 i 12 kam­pe på vej­en til VM ta­ler for sig selv.

Wil­li­am Kvist ...................... 5

Ve­te­ra­nen luk­ke­de mun­den på kri­tik­ker­ne med en sta­erk pra­e­sta­tion, hvor han end­da var ta­et på en sa­er­de­les sja­el­den scor­ing.

Yus­suf Poul­sen .................. 5

Fik chan­cen i ste­det for An­dreas Cor­ne­li­us, og be­vi­ste sit va­erd i om­stil­lin­ger­ne. Vig­tig rol­le i Erik­sens før­ste scor­ing.

Ni­co­lai Jør­gen­sen ............... 5

An­gri­be­ren fik ta­esk for ind­sat­sen i Par­ken, men vi­ste enorm ka­rak­ter, da han rej­ste sig fra fejl­en ved Ir­lands mål. Skab­te chan­cer på stri­be. As­sist til 2-1.

Pio­ne Si­sto ......................... 5

Drib­le­ren fra Tjør­ring har en spil­lestil, der gi­ver stor fejl­pro­cent. Men i Dublin lyk­ke­des han, da det gjaldt. Stor kamp af Cel­tas as­sist-kon­ge.

Pe­ter An­ker­sen (64.) ........ 4

FCK-ba­ck­en mi­ste­de sin plads til An­dreas Chri­sten­sen. Kom ind pga. Stry­gers ska­de, og var med til at luk­ke fe­sten.

A. Cor­ne­li­us (70.) .............. 4

Måt­te over­ra­sken­de ind­le­de kam­pen på ba­en­ken, men fik de sid­ste ty­ve mi­nut­ter, og fik lov til at jub­le med ef­ter 4-1. N. Bend­ter (84.) ............ UB.

Ha­rei­de ........................ 6 Åge Nord­man­den er ik­ke i hus med sin ud­vik­ling af lands­hol­det end­nu. Men han har in­stal­le­ret en la­en­ge sav­net vin­der­men­ta­li­tet i hol­der. Og nu skal vi til VM!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.