KONG CHRI­STI­AN SKØD OS TIL VM

Chri­sti­an Erik­sen score­de hat­tri­ck på en hi­sto­risk fod­bold­af­ten for Dan­mark

Ekstra Bladet - - SPORT -

DUBLIN (Ek­stra Bla­det): Hvil­ken fest. Hvil­ken pragt­pra­e­sta­tion af Chri­sti­an Erik­sen.

Dan­mark skal til VM for fem­te gang. Ef­ter en chokstart, hvor de kom bag­ud 0-1, rej­ste dan­sker­ne sig og vandt 5-1 over et tamt irsk lands­hold, der ik­ke ev­ne­de at ud­nyt­te den po­si­ti­ve start.

Ef­ter ot­te års fra­va­er fra den stør­ste fod­bold­be­gi­ven­hed ven­der Dan­mark til­ba­ge til VM i kraft af et fan­ta­stisk efterår og en sti­me på 11 kam­pe uden ne­der­lag.

Chri­sti­an Erik­sen score­de hat­tri­ck, mens An­dreas Chri­sten­sen ud­lig­ne­de ved hja­elp af en irsk for­sva­rer. En­de­lig fik Ni­ck­las Bendt­ner lov at spar­ke straf­fes­park til sidst i op­gø­ret. Der­ved score­de han for før­ste gang på lands­hol­det si­den 25. marts 2015.

Kan med beg­ge ben

Dan­mark kom­mer i høj grad til VM på grund af Chri­sti­an Erik­sens fortra­ef­fe­li­ge fod­bold­fa­er­dig­he­der.

Den lil­le trold­mand fra Mid­del­fart er et fod­bold­ge­ni. Ik­ke nok med han spil­le­de sin land­skamp num­mer 75, kro­ne­de han og­så ind­sat­sen med at sco­re tre af de dan­ske mål.

Han er ble­vet den spil­ler Dan­mark ik­ke kan und­va­e­re. Det har va­e­ret Erik­sens so­los­how, der i høj grad har sik­ret VM-bil­let­ten.

Mod Ir­land score­de han bå­de med høj­re- og ven­stre­be­net. Han score­de ik­ke blot tre gan­ge, men var og­så med i den før­ste scor­ing.

Overblik og over­skud

Chri­sti­an Erik­sen frem­står som den stjer­ne, Dan­mark ik­ke har haft si­den ef­ter­nav­net var Laud­rup.

Han har overblik, over­skud og frem for alt er han fod­bold­klog på ni­veau med Mi­cha­el Laud­rup.

Nu har han alt­så sco­ret 11 mål si­den VM-kva­li­fi­ka­tio­nen be­gynd­te i sep­tem­ber sid­ste år. I de se­ne­ste ot­te land­skam­pe står han no­te­ret for ni tra­ef­fe­re.

Dublin er ble­vet Dan­marks lyk­ke­by. Det var her lands­hol­det for 32 år si­den sik­re­de den før­ste VM-del­ta­gel­se i Me­xi­co i 1986 med en 4-1 sejr over Ir­land ef­ter to scor­in­ger af Pre­ben Elkja­er samt Mi­cha­el Laud­rup og Jo­hn Si­ve­ba­ek. Den­gang var Ir­land og­så for­an 1-0, før dan­sker­ne vend­te det he­le på ho­ve­d­et.

Him­mel el­ler hel­ve­de

Det var him­mel el­ler hel­ve­de, fest el­ler far­vel for dan­sker­ne. Og det blev en af­ten, hvor de 2400 med­rej­sen­de dan­ske fans op­le­ve­de he­le pa­let­ten. Fra tu­ren i kulka­el­de­ren til den sto­re op­tur og VM-bil­let­ter­ne.

Tirs­da­gen var en fest­dag i Dublin. De 2400 dan­ske fans var sam­let cen­tralt i by­en med fa­døl til 15 kro­ner. Den fest fort­sat­te på Avi­va Sta­di­um, hvor de hu­mør­fyld­te dan­ske­re fra ta­et­te­ste hold fik set Chri­sti­an Erik­sens to sid­ste scor­in­ger.

Chokstar­ten

Det va­erst ta­en­ke­li­ge ske­te el­lers for Dan­mark, da Sha­ne Duf­fy brag­te Ir­land for­an i kam­pens åb­nings­fa­se. Ni­co­lai Jør­gen­sen spar­ke­de bol­den op i luf­ten i eget felt, Kas­per Sch­mei­chel kom ud og tro­e­de, han nå­e­de bol­den. Det gjor­de bare Sha­ne Duf­fy før ke­e­pe­ren.

0-1 var en chokstart for dan­sker­ne, for­di det gav irer­ne mu­lig­hed for at pak­ke sig end­nu me­re på egen ba­ne­halv­del.

Dan­sker­ne skul­le og­så bru­ge lidt tid til at våg­ne op. Wil­li­am Kvist hav­de et fortra­ef­fe­ligt langskud, som

blev af­va­er­get til hjør­ne­s­park, og dan­sker­ne fort­sat­te med at va­e­re spilsty­ren­de og do­mi­ne­ren­de med bol­den.

Tre gyld­ne mi­nut­ter

På tre gyld­ne mi­nut­ter fik Dan­mark ik­ke blot ta­endt VM-hå­bet. Bil­let­ter­ne til Rusland blev boo­k­et.

En kort hjør­ne­s­parks kom­bi­na­tion fra Chri­sti­an Erik­sen til Pio­ne Si­sto før­te til en fortra­ef­fe­lig so­l­op­ra­e­sta­tion fra Si­sto. Bol­den blev spil­let mel­lem be­ne­ne på en irer, Si­sto løb uden om og spil­le­de An­dreas Chri­sten­sen i fel­tet. Chel­sea-spil­le­ren af­slut­te­de ik­ke hårdt men me­re som et klu­des­park. På må­l­linj­en bug­se­re­de Cyrus Chri­stie bol­den i eget net, så det mest af alt lig­ne­de et selv­mål.

2-1 scor­in­gen kom blot tre mi­nut­ter se­ne­re og var et klar ud­tryk for det af­tryk Åge Ha­rei­de har sat på det dan­ske lands­hold i de se­ne­ste 20 må­ne­der. Nord­man­den øn­sker at spil­le di­rek­te og hur­tigt på den sid­ste tred­je­del af ba­nen. Det fik han i sand­hed at se, da Dan­mark score­de på ny.

Yus­suf Poul­sen ero­bre­de bol­den på egen ba­ne­halv­del. Et hur­tigt og ef­fek­tivt pas­nings­spil mel­lem ham og Ni­co­lai Jør­gen­sen før­te bol­den cen­tralt på kan­ten af fel­tet hos Chri­sti­an Erik­sen, der med høj­re­be­net score­de via un­der­kan­ten af over­lig­ge­ren.

En kon­tra­scor­ing i ab­so­lut topklas­se og ud­ført på et ni­veau, der kun til­hø­rer Chri­sti­an Erik­sen af spil­le­re med dansk pas.

Fod­bold­ge­ni Chri­sti­an Erik­sen sco­rer sit før­ste mål til 1-2, og Dan­mark er på vej til Rusland. Fod­bold­ge­ni­et slog til, da hol­det hav­de al­ler­mest brug for det.

Chri­sti­an Erik­sen er ble­vet den spil­ler Dan­mark ik­ke kan und­va­e­re. Det har va­e­ret Erik­sens so­los­how, der i høj grad har sik­ret VM-bil­let­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.