Pra­esi­dent: Tou­ren er årets ke­de­lig­ste løb

Sa­et­te ski­be i sø­en ef­ter sin jar­ne Ri­is’ ge­ne­ra­tion

Ekstra Bladet - - NYHEDER - Ask ask

Jour­na­li­sten Joe Gei­mer, der står bag in­ter­viewet i Luxem­bour­ger Wort, for­mår vir­ke­lig at få Lap­par­tient til at åb­ne sig, og det re­sul­te­rer og­så i en sva­da ret­tet mod Tour de Fran­ce og Tour-ar­ran­gør ASO:

– Helt ae­r­ligt, så er Tour de Fran­ce det ke­de­lig­ste løb af al­le. Det er vig­tigt, at re­sul­ta­tet af et løb ik­ke står klart, før lø­bet er skudt i gang. Et løb bør rum­me over­ra­skel­ser, an­greb og tilbageslag. El­lers mi­ster det sin char­me, si­ger Lap­par­tient.

– Det ufor­ud­si­ge­li­ge ud­gør det at­trak­ti­ve i en­hver sport. Til sam­men­lig­ning var Vu­el­ta a Es­paña i år fan­ta­stisk. Men hvor­når har vi se­ne­st op­le­vet et li­ge så for­nø­je­ligt Tour de Fran­ce?

– Hvor­når har en af fa­vo­rit­ter­ne lø­bet en ri­si­ko? An­gri­ber man først Chris Froo­me (for­sva­ren­de Tour-vin­der, red.) på de sid­ste to ki­lo­me­ter af en bjer­ge­ta­pe, vin­der man ik­ke Tou­ren, si­ger Lap­par­tient, som la­eg­ger skyl­den på Tour-ru­ten, som den of­test er ud­for­met.

Spek­taku­la­e­re klas­si­ke­re

– Der sker al­drig no­get på en 220 ki­lo­me­ter lang eta­pe i mid­ten af in­gen­ting. Det er an­der­le­des med klas­si­ker­ne, som er me­re spek­taku­la­e­re end Tou­ren, si­ger Lap­par­tient og spår, at den mest in­ter­es­san­te eta­pe i na­e­ste års Tour de Fran­ce bli­ver 9. eta­pe, som med mål i Rou­baix by­der på i alt 25 ki­lo­me­ter bro­stens­stra­ek­nin­ger.

– Hvis han vir­ke­lig me­ner det al­vor­ligt, kun­ne han va­e­re be­gyndt med at ryd­de op i eg­ne, fran­ske raekker, da han var pra­esi­dent for den fran­ske cykle­u­ni­on (fra 2009 til marts i år, red.). Han kun­ne va­e­re be­gyndt med Marc Ma­di­ot (team­ma­na­ger på FDJ, red.), som har er­kendt, at han har brugt do­ping.

– Og så kun­ne han ta­ge dem al­le fra en en­de af. Hvad med Con­ta­dor og hans ta­lent­hold? El­ler Val­ver­de og hans ta­lent­hold i Murcia? Og her­hjem­me er der Mi­cha­el Skel­de, Ni­cki Sø­ren­sen, Bri­an Holm. Der er et utal af folk, der ef­ter Lap­par­tients me­ning ik­ke er vel­kom­ne.

– Men hvis hen­sig­ten med at straf­fe men­ne­sker er den sam­me i cy­kel­spor­ten som i sam­fun­det som så­dan, så har al­le ud­stået de­res straf, og så har de ret til at ind­tra­e­de i sam­fun­det på li­ge fod med an­dre, me­ner Mi­cha­el Ras­mus­sen, som ser tegn på, at cy­kel­spor­ten ef­ter fi­re tra­e­ge år med Bri­an Cook­son ved ro­ret sta­dig ik­ke rok­ker sig ud af ste­det.

– Man be­gyn­der at fryg­te, at Lap­par­tient bare le­ve­rer, hvad Cook­son le­ve­re­de i fi­re år, nem­lig varm luft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.