BUNDKARAKTERER

Ekstra Bladet - - NYHEDER/RESULTATER - JO­NAS HÜTTEL hut@eb.dk

Ke­vin Magnus­sen måt­te se det me­ste af Bra­si­li­ens Grand Prix på en tv-ska­erm. Tu­ren til Bra­si­li­en var li­ge til skrot­kas­sen for bå­de Ke­vin Magnus­sen og Romain Grosjean.

Team­che­fen var skuf­fet ef­ter­føl­gen­de, for som lø­bet ud­vik­le­de sig, var der mu­lig­hed for at snup­pe et point el­ler to. Hvis hans kørere hav­de holdt sig fri af bal­la­den på før­ste om­gang. I ste­det ud­gik Ke­vin Magnus­sen ef­ter to sving, mens Grosjean kun nå­e­de en halv om­gang, før fransk­man­dens crash for­vand­le­de re­sten af grand­prixet til en lang test.

Størst hug ud­de­les i ty­ske Au­to-Mo­tor-und-Sport, hvor dan­ske­ren får ka­rak­te­ren tre. F1-re­dak­tø­ren Mi­cha­el Schmidt har nu og­så si­ne fa­vo­rit­ter – ik­ke mindst Ni­co Hül­ken­berg – og den dan­ske Haas-kø­rer er ik­ke blandt dem. Over­ra­skel­sen i Me­xi­co ud­lø­ste et ot­te­tal af ti mu­li­ge til Magnus­sen, mens Hül­ken­berg fik sam­me ka­rak­ter for at ha­ve tabt et par pla­ce­rin­ger, før han ud­gik.

Ik­ke blin­ke

Au­tosport gav ka­rak­te­ren fem – på linje med Este­ban Ocon og kun bed­re end Lan­ce Stroll – med or­de­ne:

– Magnus­sen var ta­et på Grosjean, kun en tien­de­del bag­ved, ind­til det sid­ste for­søg i Q2 – hvor Grosjean fandt en helt sa­er­lig om­gang frem. Magnus­sen in­drøm­me­de, at han ka­em­pe­de med at ta­ck­le bi­lens lø­se ba­gen­de li­ge så godt. Ef­ter hvad Magnus­sens team kald­te et ’per­fekt’ løb, var det her ov­re tak­ket va­e­re klun­tet kon­takt med Van­do­or­ne, som bra­ek­ke­de det for­re­ste hjul­op­ha­eng.

Sky Sports gi­ver ik­ke ka­rak­te­rer til trio­en, som ud­gik på før­ste om­gang.

– Blink, og du vil­le ha­ve mis­set Ke­vin Magnus­sens grand­prix i Bra­si­li­en. Dan­ske­ren pres­se­de Van­do­or­ne mod ker­ben på vej mod in­der­si­den af sving tre, men indså ik­ke, at Ric­ci­ar­do var på den an­den si­den af McLa­ren-ra­ce­ren, skri­ver den bri­ti­ske tv-sta­tion.

Dob­belt ulyk­ke

Den of­fi­ci­el­le F1-hjem­mesi­de le­ger med or­de­ne: Dob­belt ’dis-Haas-ter’ for Magnus­sen og Grosjean ... Alt­så dob­belt ulyk­ke til Haas-duo­en, hvis me­rit­ter i Bra­si­li­en er op­ført i ta­ber­ka­te­go­ri­en.

– Det var ik­ke no­gen god ef­ter­mid­dag for Haas. Først fil­tre­rer Ke­vin Magnus­sen sig kon­tro­ver­si­elt sam­men med McLa­rens Stof­fel Van­do­or­ne – dom­mer­ne be­slut­te­de, at in­gen af kø­rer­ne hav­de ho­ved­par­ten af skyl­den, men det var en øje­blik­ke­lig exit (DNF) til dan­ske­ren. Se­kun­der ef­ter kør­te Romain Grosjean sam­men med Ocon i sving seks og send­te sin lands­mand ud af ra­cet.

Skyl­di­ge

Der­med ud­gik un­ge Ocon af et for­mel-løb for før­ste gang si­den 2014. L’Equipe er da hel­ler ik­ke syn­der­ligt im­po­ne­ret. I sin on­li­neud­ga­ve er syv ka­rak­te­rer of­fent­lig­gjort, og her ligger Grosjean i bun­den med 6/20.

– Det er sva­ert at fin­de no­get po­si­tivt om Romain Grosjean søn­dag. (...) Han forklarede, at en punk­te­ring op­stå­et i før­ste sving gjor­de, at han hav­de sva­ert ved at sty­re sin Haas. Det er mu­ligt, men det for­kla­rer ik­ke, hvor­for han slut­te­de to om­gan­ge ef­ter vin­de­ren.

Bund­ka­rak­te­ren to af ti mu­li­ge får bå­de fransk­man­den og dan­ske­ren af as.com. Den span­ske sportsavis gi­ver des­u­den Haas-duo­en skyl­den for beg­ge sam­men­stød på den ka­o­ti­ske før­ste om­gang.

– Han (Grosjean) var skyl­dig i den an­den ulyk­ke på før­ste om­gang, som Magnus­sen var i den før­ste. Men an­er­kend­te det ik­ke og sag­de at han var ble­vet rørt bag­fra. Dår­lig hand­ling og va­er­re re­ak­tion.

Blink, og du vil­le ha­ve mis­set Ke­vin Magnus­sens grand­prix i Bra­si­li­en

FO­TO: HONE/LAT/REX/ALL OVER PRESS

Ver­dens­meste­ren Lewis Ha­milt­on pas­se­rer Grosjean.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.