TRAVL TEENAGESTJERNE: Men nu ven­ter so­len

Cla­ra Tau­son er glad og stolt over sin fan­ta­sti­ske en­tré i se­ni­o­rer­nes raekker, men nu gla­e­der hun sig til igen at ka­nø­f­le ja­ev­nal­dren­de i Fl­o­ri­da

Ekstra Bladet - - TENNIS - TRO­ELS CHRI­STEN­SEN trl@eb.dk

Der har va­e­ret knald på for 14-åri­ge Cla­ra Tau­son på det se­ne­ste. Så me­get, at hun til sidst end­te un­der dy­nen med in­flu­en­za.

De tre før­ste se­ni­o­r­tur­ne­rin­ger har ka­stet en se­mi­fi­na­le, en fi­na­le og en sejr af sig, sendt hen­de ind som num­mer 743 og den yng­ste på WTA’s ver­dens­rang­li­ste og frem­kaldt så me­get in­ter­es­se, at hun i sid­ste uge gik fra det ene tv- el­ler ra­diostu­die til det na­e­ste.

Hu­mø­ret er højt

– Ja, den har va­e­ret travl, for sam­ti­dig har jeg haft gang i ter­min­sprø­ver i sko­len og mas­ser af ten­ni­stra­e­ning. Men jeg er glad for, at mi­ne sej­re er ble­vet ’op­da­get’ i Dan­mark, skri­ver Cla­ra Tau­son ved sin mors mel­lem­komst på mail til Ek­stra Bla­det.

Det er rig­tigt, at man­ge af dem var 24-25 år, men det be­ty­der ik­ke så me­get, om det er nog­le på min egen al­der el­ler voks­ne, jeg spil­ler imod

Hu­mø­ret er højt, for på den an­den si­de af det fler­si­de­de pres ven­ter nu en sol­be­skin­net op­le­vel­se med det, hun el­sker hø­jest: at stå ude på en ba­ne med en ketsjer i hån­den og sen­de en – den­ne gang me­re al­der­s­sva­ren­de – mod­stan­der i løb.

Fin at­mos­fa­e­re

– Jeg skal på et tra­e­nings­op­hold i Fl­o­ri­da, hvor jeg og­så skal spil­le nog­le ju­ni­o­r­tur­ne­rin­ger (Ed­die Herr og Oran­ge Bowl, red.), så det gla­e­der jeg mig til. Det er al­tid fedt at kon­kur­re­re mod ja­ev­nal­dren­de og jeg kan rig­tig godt li­de at spil­le i USA.

– Vej­ret er skønt der­ov­re, og der er mas­ser af go­de spil­le­re Cla­ra Tau­son har det fint med at bli­ve sam­men­lig­net med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, men hun er ka­em­pe­fan af Ro­ger Fe­de­rer. bå­de at tra­e­ne med og spil­le kam­pe mod. Og så er der en fin at­mos­fa­e­re bå­de på og uden for ba­ner­ne.

Hun er selvsagt glad og stolt over sin ny­vund­ne sta­tus.

Skridt på vej­en

– Fi­na­le­sej­ren i Sto­ck­holm i sid­ste uge var et skridt på vej­en mod mit mål om at bli­ve blandt de al­ler­bed­ste i ver­den. Der ligger me­get ar­bej­de for­an mig, så jeg kan bli­ve ved med at ud­vik­le mig ten­nis­ma­es­sigt. Men jeg er na­tur­lig­vis top­mo­ti­ve­ret og el­sker at spil­le ten­nis.

Un­der­vejs i de tre se­ni­o­r­tur­ne­rin­ger ned­lag­de hun langt ae­l­dre mod­stan­de­re.

– Det er rig­tigt, at man­ge af dem var 24-25 år, men det be­ty­der ik­ke så me­get, om det er nog­le på min egen al­der el­ler voks­ne, jeg spil­ler imod.

– Det er selv­føl­ge­lig fedt at kom­me på rang­li­sten så hur­tigt og rart at vin­de en del kam­pe på se­ni­o­r­ni­veau.

– Nu gla­e­der jeg mig til frem­over at mi­k­se ju­ni­o­r­tur­ne­rin­ger­ne op med pro­fes­sio­nel­le se­ni­o­r­tur­ne­rin­ger. Det tror jeg kom­mer til at pas­se mig me­get godt, for det er sjovt at spil­le mod for­skel­li­ge spil­ler­ty­per.

Den kon­stan­te sam­men­lig­ning med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er be­stemt til at le­ve med, selv om hun selv prø­ver at ud­vik­le en mar­kant an­der­le­des spil­lestil a la ido­let Ro­ger Fe­de­rer.

Fan af Fe­de­rer

– Jeg har det fint med at bli­ve sam­men­lig­net med Ca­ro­li­ne. Hun er tid­li­ge­re ver­den­set­ter og til­ba­ge i top tre på WTA-rang­li­sten. Hun er et for­bil­le­de for mig bå­de fy­sisk og men­talt. Og så var det me­ga­sejt af hen­de at vin­de sa­e­son­fi­na­len i Sin­ga­po­re.

– Men jeg er ka­em­pe­fan af Fe­de­rer, som spil­ler ten­nis på en la­ek­ker, ele­gant og ag­gres­siv må­de.

– Så­dan kan jeg og­så bedst selv li­de at spil­le ten­nis, selv om jeg ik­ke er helt så ele­gant som Ro­ger. Men vi el­sker beg­ge at gå til net­tet.

FO­TO: JO­NAS OLUFSON

Fan af Ro­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.