KL: Det er ik­ke en snak­ke­klub

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Ek­stra Bla­det har spurgt samt­li­ge for­ma­end og na­est­for­ma­end i kon­tak­t­rå­de­ne, hvad skat­te­bor­ger­ne får for de­res pen­ge.

De fle­ste hen­vi­ser til Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, KL, og her me­ner se­kre­ta­ri­ats­chef Sol­vejg Jakob­sen, at ho­nora­ret står mål med ar­bejds­op­ga­ver­ne. – Det er nog­le tun­ge po­ster. Der er må­ske kun fem mø­der om året, men det er vig­tigt, at der er sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­ner­ne for at le­ve­re den bedste ser­vi­ce til bor­ger­ne, si­ger hun.

– For­ma­en­de­ne får et ve­der­lag fra KL, for­di de ta­ger et sa­er­ligt an­svar ud over det, som den en­kel­te borg­me­ster har.

– Er det fair, at de får 43.000 skat­te­kro­ner pr. mø­de?

– Så­dan kan du ik­ke sa­et­te det op, for­di der er me­get me­re ar­bej­de end blot de mø­der. Det er en op­ga­ve, som borg­me­stre­ne ta­ger på fa­el­les­ska­bets veg­ne, ud over ar­bej­det som borg­me­ster.

La­ver sund­heds­af­ta­ler

– Det er ik­ke en snak­ke­klub, hvor der ik­ke er no­get, som bli­ver re­a­li­se­ret i vir­ke­lig­he­den. For ek­sem­pel la­ver de en sund­heds­af­ta­le hvert fjer­de år, som bru­ges i det dag­li­ge ar­bej­de ude i kom­mu­ner­ne.

– Er borg­me­stre­ne ik­ke i for­vej­en an­sat til at frem­me kom­mu­ner­nes in­ter­es­ser og ko­or­di­ne­re for bor­ger­nes bedste?

– Man er nødt til at kig­ge på tva­ers. Det kan man ik­ke sid­de som en­kelt­borg­me­ster og gø­re, så no­gen er nødt til at på­ta­ge sig rol­len.

– Nor­malt føl­ger løn med an­svar og ind­hold. Her er der ik­ke be­sty­rel­ses­ansvar, hvis tin­ge­ne går galt.

– Jeg tror hur­tigt, at pi­len vil pe­ge på for­mand og na­est­for­mand, hvis det ik­ke lyk­kes for ek­sem­pel at la­ve en sund­heds­af­ta­le.

– Er der no­gen ek­semp­ler på, at no­gen er stil­let til an­svar for de­res rol­le i kon­tak­t­rå­det?

– Jeg tror he­le ti­den, at med­lem­mer sid­der og hol­der øje med for­ma­end og na­est­for­ma­end.

Det er en op­ga­ve, som borg­me­stre­ne ta­ger på fa­el­les­ska­bets veg­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.