Vi er skam kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge

Ekstra Bladet - - NATIONEN -

Hos Dan­ske La­e­gers Vac­ci­na­tions Ser­vi­ce ta­ger man pen­ge, hver ene­ste gang der skal gi­ves et stik. Og det er en nød­ven­dig­hed for at ha­ve en sund for­ret­ning, si­ger di­rek­tør An­drew Paul­sen til Ek­stra Bla­det: – Det hand­ler jo om den tid, der bli­ver brugt på vac­ci­na­tio­ner­ne. Vi be­ta­ler jo vo­res sy­geple­jer­sker pen­ge for at gi­ve vac­ci­ner­ne, og hvis der ik­ke bli­ver ta­get pen­ge for den del, er det sva­ert at få det til at ha­en­ge sam­men, si­ger han.

– I vo­res pri­stjek er je­res li­ste­pris den dy­re­ste i 16 ud af 20 til­fa­el­de – hvad taenker I om det?

– Hvis du ta­ger li­ste­pri­sen, så kan jeg godt nik­ke gen­ken­den­de til det bil­le­de. Men hvis du ser på, hvad folk re­elt be­ta­ler i for­hold til vo­res ra­ba­t­ord­nin­ger, vil det

be­løb, kun­den be­ta­ler, for­ment­lig va­e­re la­ve­re.

– I for­hold til det bil­le­de, kun­der­ne mø­der, når de ser je­res li­ste­pri­ser, er I dy­rest. Hvor­for?

– Det kan jeg ik­ke gi­ve dig et godt svar på. Jeg kan bare kon­sta­te­re, at hvis fa­mi­li­en Dan­mark skal en uge til Thailand, så er vi kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.

I Ek­stra Bla­dets un­der­sø­gel­se af kli­nik­ker­nes kon­kre­te rej­se­an­be­fa­lin­ger til en fa­mi­lie på fi­re var Dan­ske La­e­gers Vac­ci­na­tions Ser­vi­ce na­est­bil­ligst.

Det­te skyl­des dog ma­eng­den af an­be­fa­le­de vac­ci­ner – ik­ke pris pr. vac­ci­na­tion.

Vi be­ta­ler jo vo­res sy­geple­jer­sker pen­ge for at gi­ve vac­ci­ner­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.