Be­bo­e­re i om­rå­det: De er fuld­sta­en­dig li­geg­la­de

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Ek­stra Bla­det har talt med fle­re na­bo­er, som er ra­sen­de over Arp-Han­sen Group, der iføl­ge fle­re hver­ken er åben for di­a­log el­ler øn­sker at lyt­te til be­bo­er­nes øn­sker.

En af dem er 59-åri­ge Mor­ten Kjel­strup, der forta­el­ler, at ho­tel­let er fuld­sta­en­dig li­geg­la­de med si­ne na­bo­er.

– Jeg me­ner, at man ved at sa­et­te de her pul­ler­ter op uden di­a­log med gård­la­vet be­går ren selv­ta­egt.

– Det er i strid med de reg­ler, som ga­el­der for os al­le­sam­men. Det vid­ner om en ar­ro­gant bu­si­ness-politik, hvor man ba­re gør, som man vil, for­di man har råd til det, mens vi an­dre ba­re kan kom­me an.

– Det har den kon­se­kvens, at hvis vi har hånd­va­er­ke­re, kan de ik­ke kom­me ind at par­ke­re. Men ho­tel­let be­nyt­ter selv om­rå­det til det­te for­mål. Så sent som her til mor­gen har ho­tel­let haft hånd­va­er­ke­re, der har par­ke­ret de­r­in­de, og det er da ud­pra­e­get dob­belt­moralsk

Ik­ke lov­li­ge

For en an­den er na­bo­er­ne er det et spørgs­mål om ju­ra.

74-åri­ge Hen­rik Kamp­mann me­ner ik­ke, at de pul­ler­ter, der er sat op, er lov­li­ge.

– Jeg er op­rørt over, at man op­fø­rer sig, som man gør. Hr. Arp-Han­sen må og­så va­e­re glad for at bo i en rets­stat, og det her stri­der mod alt. Der er en ting­lyst de­kla­ra­tion over det her fa­el­les­a­re­al, og det er gård­la­vet, der be­stem­mer over an­ven­del­sen.

Det vid­ner om en ar­ro­gant bu­si­ness-politik

Der kom­mer en af­gø­rel­se fra kom­mu­nen

– Der kom­mer en af­gø­rel­se fra kom­mu­nen, som jeg ik­ke kan fo­re­stil­le mig bli­ver an­det, end at de be­der ho­tel­let om at fjer­ne dem igen.

– Man gør, som man vil, for­di man har råd til det, si­ger Mor­ten Kjel­strup om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.