V-PRO­FIL VRA­GET I HEM­ME­LIG­HED

GIK STIL­LE MED DØRENE: Tho­mas Da­ni­el­sen har fir­ma sam­men med stor­fi­sker, og nu er han ’fy­ret’som Ven­stres fi­ske­ri­o­rd­fø­rer

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - KRI­STI­AN BRÅRUD LAR­SEN kbl@eb.dk

Vi valg­te, at Er­ling blev på om­rå­det for at få kon­ti­nu­i­tet, da der var kom­met ny mi­ni­ster

Ven­stre har i al ube­ma­er­ket­hed ud­skif­tet den om­strid­te fi­ske­ri­o­rd­fø­rer Tho­mas Da­ni­el­sen.

Det sker, ef­ter Ek­stra Bla­det sid­ste for­år kun­ne af­slø­re, at Da­ni­el­sens pri­va­te fir­ma fik en mil­li­on-ind­sprøjt­ning af stor­fi­ske­ren Jo­hnAn­ker Ha­met­ner Lar­sen. Va­er­di­en af po­li­ti­ke­rens in­ve­ste­ring blev man­gedoblet på lidt over en må­ned.

Nu har kol­le­ga­en Er­ling Bon­ne­sen (V) over­ta­get po­sten som fi­ske­ri­o­rd­fø­rer, selv­om der – imod kuty­me i Ven­stre – in­tet er meldt ud.

– Er­ling over­tog i for­bin­del­se med Tho­mas’ bar­sel, hvor­ef­ter der kom lidt uro på om­rå­det, si­ger Sø­ren Ga­de, tid­li­ge­re grup­pe­for­mand for Ven­stre på Chri­sti­ans­borg.

Mi­ste­de kun fi­ske­ne

Sø­ren Ga­de vil ik­ke ud­dy­be, hvad ’uro’ in­de­ba­e­rer, men Ek­stra Bla­det skrev om Lars Løk­kes gra­tis op­hold i Jo­hnAn­ker Ha­met­ner Lar­sens som­mer­hus i Ska­gen, mens Tho­mas Da­ni­el­sen var på bar­sel.

– Vi valg­te, at Er­ling blev på om­rå­det for at få kon­ti­nu­i­tet, da der var kom­met ny mi­ni­ster, for­kla­rer Sø­ren Ga­de, som ik­ke øn­sker at sva­re på yder­li­ge­re spørgs­mål.

Be­slut­nin­gen om fi­ske­ri­o­rd­fø­re­ren blev truf­fet af Ven­stres grup­pe­be­sty­rel­se på Chri­sti­ans­borg i for­å­ret, da Tho­mas Da­ni­el­sen kom til­ba­ge fra et halvt års bar­sel. På det tids­punkt hav­de Ka­ren El­le­mann (V) va­e­ret fi­ske­ri­mi­ni­ster si­den som­me­ren 2017.

Da­ni­el­sen fik dog lov til at be­hol­de de re­ste­ren­de fi­re ord­fø­rer­ska­ber, så det var kun po­sten som fi­ske­ri­o­rd­fø­rer, han mi­ste­de.

Nor­malt sen­der par­ti­et op­lys­nin­ger om nye ord­fø­rer­ska­ber til pres­sen som ved den se­ne­ste ord­fø­rer­ro­ka­de.

Un­der ra­da­ren

Det ske­te ik­ke med Da­ni­el­sens exit, og så sent som 2. maj i år ud­tal­te Tho­mas Da­ni­el­sen sig som fi­ske­ri­o­rd­fø­rer i Bør­sen, selv­om Er­ling Bon­ne­sen hav­de va­e­ret fi­ske­ri­o­rd­fø­rer i syv må­ne­der.

De an­dre fi­ske­ri­o­rd­fø­rer på Chri­sti­ans­borg fik hel­ler ik­ke of­fi­ci­elt be­sked om ud­skift­nin­gen af Da­ni­el­sen.

– Jeg fik ik­ke at vi­de, at de hav­de skif­tet fi­ske­ri­o­rd­fø­rer, og det un­drer mig, at de ik­ke har meldt det ud no­gen ste­der. De har må­ske for­søgt at hol­de det un­der ra­da­ren, si­ger Ib Poul­sen, fi­ske­ri­o­rd­fø­rer i Dansk Fol­ke­par­ti.

Tho­mas Da­ni­el­sen er da og­så sta­dig fi­ske­ri­o­rd­fø­rer, hvis man klik­ker sig ind på hans hjem­mesi­de.

’Fi­sker Tho­mas’

Som Ek­stra Bla­det tid­li­ge­re har af­slø­ret, er Da­ni­el­sen uhy­re ta­et på Jo­hn-An­ker Ha­met­ner, der blandt an­det har støt­tet V-pro­fi­lens valg­kampag­ne via en lo­kal er-

De har må­ske for­søgt at hol­de det un­der ra­da­ren

hvervs­klub.

Kvo­te­kon­gen fra Thy­bor­øn har og­så kaldt Tho­mas Da­ni­el­sen for ’Fi­sker Tho­mas’, og stor­fi­ske­ren så ger­ne Da­ni­el­sen som mi­ni­ster for fi­ske­ri og land­di­strik­ter, frem­går det af et op­slag på Face­book før val­get i 2015.

Nu er ’Fi­sker Tho­mas’ så ik­ke la­en­ge­re fi­ske­ri­o­rd­fø­rer, og det er nok me­get godt, me­ner Ib Poul­sen.

– Det er me­get for­nuf­tigt, når der er sam­men­fal­den­de in­ter­es­ser mel­lem fi­ske­ri­o­rd­fø­re­ren og en kvo­te­kon­ge, at man ta­ger af­stand fra det i Ven­stre, forta­el­ler DF’eren.

Part­ne­re

FO­TO: BENNY GA­DE

Tho­mas Da­ni­el­sen (V) (i bag­grun­den) på kaj­en i Thy­bor­øn sam­men med kvo­te­kon­gen Jo­hn-An­ker Ha­met­ner Lar­sen (tv.) og nu­va­e­ren­de fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V).

Tho­mas Da­ni­el­sen hav­de ik­ke aen­dret si­ne ord­fø­rer­ska­ber på sin hjem­mesi­de (fo­to fra 23. maj), ef­ter han blev fy­ret som fi­ske­ri­o­rd­fø­rer.

Ek­stra Bla­det 7. april sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.