Da­ni­el­sen: Har in­tet med Jo­hn-An­ker at gø­re

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Den nu tid­li­ge­re fi­ske­ri­o­rd­fø­rer Tho­mas Da­ni­el­sen af­vi­ser fuld­sta­en­dig, at der skul­le va­e­re en sam­men­ha­eng mel­lem de øko­no­mi­ske for­bin­del­ser til kvo­te­kon­gen og ud­skift­nin­gen på po­sten som fi­ske­ri­o­rd­fø­rer.

– Af­ta­len i grup­pen var, at Er­ling kør­te for­hand­lin­ger­ne for mig, mens jeg var på bar­sel. Men for­hand­lin­ger­ne fort­sa­et­ter, og så har vi af­talt, at han ba­re gør dem fa­er­di­ge, si­ger Tho­mas Da­ni­el­sen.

– Så du får ord­fø­rer­ska­bet til­ba­ge igen, når for­hand­lin­ger­ne er fa­er­di­ge?

– Nu må vi se, hvor­når de bli­ver fa­er­di­ge, el­ler om de stop­per, når der har va­e­ret et fol­ke­tings­valg. Jeg er ble­vet ori­en­te­ret om, at hvis jeg var in­ter­es­se­ret, så kun­ne jeg få ord­fø­rer­ska­bet til­ba­ge ef­ter for­hand­lin­ger­ne, men det har jeg ik­ke for­holdt mig til.

– Hvem har ori­en­te­ret dig om det?

– Det har vi talt om i grup­pen, men det pas­ser per­fekt, for­di der star­te­de ener­gi­for­hand­lin­ger op, da jeg kom til­ba­ge fra bar­sel.

– Kuty­men er vel, at man får si­ne ord­fø­rer­ska­ber til­ba­ge, når man kom­mer fra bar­sel. Det skal vel ik­ke va­e­re en pro­fes­sio­nel hin­dring at få børn?

– Ja, det er kuty­men, men nu var det Er­ling, der kør­te for­hand­lin­ger­ne i det hal­ve år, hvor jeg var på bar­sel, og så var af­ta­len, at han kun­ne gø­re det fa­er­digt.

– Tror du, at Ek­stra Bla­dets ar­tik­ler om dit og Jo­hn-An­kers fir­ma har haft no­get med dit ord­fø­rer­skab at gø­re?

– Nej, det tror jeg be­stemt ik­ke.

– Du for­try­der ik­ke, at du som fi­ske­ri­o­rd­fø­rer ind­gik i øko­no­mi­ske for­bin­del­ser med en kvo­te­kon­ge?

– Nej, det har jeg ik­ke fortr­udt. Den in­ve­ste­ring hav­de in­tet med fi­ske­ri at gø­re. Jeg for­try­der in­ve­ste­rin­gen, men det var ik­ke på grund af Jo­hn-An­ker – det var på grund af de an­dre i fir­ma­et.

– Hvor­for har Ven­stre ik­ke op­lyst, at der er skif­tet ord­fø­rer for fi­ske­ri?

– Det er vel ik­ke bre­aking news.

– Nej, men det ple­jer Ven­stre da at gø­re, når der bli­ver skif­tet ord­fø­rer, så me­di­er­ne ved, hvem vi skal rin­ge til.

– Jeg går ud fra, at det står på Ven­stres hjem­mesi­de (det gør det ik­ke, red.).

– Hvad med din egen hjem­mesi­de. Der står sta­dig, at du er fi­ske­ri­o­rd­fø­rer.

– Okay, den har jeg ik­ke få­et op­da­te­ret.

– Hvor­for mod­ta­ger du fort­sat mails fra mi­ni­ste­ren, som er adres­se­ret til fi­ske­ri­o­rd­fø­rer­ne?

– Vi har af­talt, at jeg bli­ver ved med at få mai­le­ne. Jeg har jo haft an­sva­ret for fi­ske­ri­et i man­ge år, så der­for kan der va­e­re no­get, som Er­ling ger­ne vil ven­de, og så har vi det sam­me ma­te­ri­a­le at snak­ke ud fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.