DØGNRAPPORTEN

LA­E­RER­VI­KAR BRØD SAM­MEN – Jeg har al­drig lagt hånd på no­gen, hul­ke­de 42-årig la­e­rer­vi­kar i ret­ten

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - TOR­BEN RASK trl@eb.dk

Fø­lel­ser­ne sad uden på tø­jet i Ret­ten i Aal­borg, da en nu tid­li­ge­re la­e­rer­vi­kar ved Gu­dum­holm Sko­le i Stor­vor­de be­gynd­te på sin for­kla­ring over for se­ni­o­r­ankla­ger Pe­ter Rask, Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Den 42-åri­ge la­e­rer­vi­kar er til­talt for i alt 29 for­hold i pe­ri­o­den fra au­gust til ok­to­ber 2015, her­un­der fle­re til­fa­el­de af vold, tvang og trusler mod si­ne syv-ot­te­åri­ge ele­ver.

– De se­ne­ste 14 må­ne­der har va­e­ret et hel­ve­de for mig, sag­de den 42-åri­ge, in­den han hul­ken­de fort­sat­te:

– Jeg har al­drig lagt en hånd på no­gen. Hver­ken børn, en fugl el­ler en ed­der­kop.

Se­ni­o­r­ankla­ge­ren an­før­te, at der er ta­le om man­ge børn – der fo­re­står 18 vi­deo­af­hø­rin­ger af bør­ne­ne fra den da­va­e­ren­de an­den klas­se un­der rets­sa­gen – hvis ud­sagn er bag­grun­den for de man­ge be­skyld­nin­ger.

– Hvis jeg hav­de va­e­ret så­dan et mon­ster, som an­kla­ge­skrif­tet frem­stil­ler mig som, så for­står jeg ik­ke, at der skul­le gå 14 må­ne­der, in­den et barn sag­de no­get, af­slut­te­de den 42-åri­ge mand den fø­lel­ses­la­de­de ind­led­ning på rets­sa­gen.

Den nu 42-åri­ge la­e­rer­vi­kar var ble­vet fa­er­di­g­ud­dan­net i åre­ne fra 2011-2015, da han fik sit før­ste vi­ka­ri­at på Gu­dum­holm Sko­le. Her un­der­vi­ste han i en­gelsk, dansk og kri­sten­dom i an­den, fjer­de og sjet­te klas­se.

Mø­det på re­stau­ran­ten

– Jeg har ik­ke sla­ebt no­gen elev hen ad gul­vet el­ler bun­det no­gen med sjip­pe­tove el­ler ta­pe. Dis­se ting ske­te i for­bin­del­se med, at jeg dels tog fat i en af dren­ge­ne, der nø­gen hav­de la­vet sam­le­je­be­va­e­gel­ser op ad en to­tem­pa­el midt i klas­se­va­e­rel­set, dels la­ve­de en uskyl­dig pirat-leg med klas­sen, for­kla­re­de la­e­rer­vi­ka­ren.

Den 42-åri­ge af­vi­ste og­så, at han skul­le ha­ve bun­det en elev til et kla­tre­sta­tiv i sko­le­går­den og slå­et ele­ven.

– Hør nu her. He­le sko­len kan kig­ge ud i sko­le­går­den. Mon ik­ke no­gen hav­de re­a­ge­ret, hvis jeg hav­de gjort så­dan, sag­de la­e­rer­vi­ka­ren, der bor i Aal­borg og me­ner, at ek­sem­pel­vis den film, som før­te til hans fy­ring 6. ok­to­ber 2015 et par må­ne­der in­de i hans tre må­ne­ders vi­ka­ri­at, al­drig vil­le ha­ve va­e­ret et pro­blem på en sko­le i Aal­borg.

La­e­rer­vi­ka­ren ha­ev­der, at han som en kon­se­kvens af, at fora­el­dre og børn på og om­kring Gu­dum­holm Sko­le er fra et lil­le sam­fund, er ble­vet of­fer for en så­kaldt da­e­mo­ni­se­ring.

Så­le­des og­så da en pi­ge fra den om­tal­te an­den klas­se til­fa­el­digt mød­te sin tid­li­ge­re vi­kar på en re­stau­rant 30. de­cem­ber 2016 – knap 15 må­ne­der ef­ter fy­rin­gen.

– Det er ham la­e­re­ren, der bandt dig, sag­de en af pi­gens sø­sken­de, mens de­res fora­el­dre over­hør­te di­a­lo­gen.

Der­fra ud­vik­le­de sa­gen sig med fora­el­dre­mø­der og po­li­ti­an­mel­del­se 2. fe­bru­ar 2017. HOLBAEK: En 19-årig kvin­de blev man­dag over­fal­det, ef­ter hun hav­de vid­net i en volds­sag. Over­fal­det blev be­gå­et af en pi­ge, der kald­te vin­det for ’stik­ker’, mens en be­kendt til over­faldskvin­den så til. Se­ne­re på da­gen an­holdt po­li­ti­et en 18-årig og en 16-årig kvin­de i sa­gen. Po­li­ti­et vur­de­re­de, at den 16-åri­ge var over­faldskvin­den, mens den 18-åri­ge blev løsladt.

BRA­BRAND: Un­der en flugt fra po­li­ti­et kør­te en 17-årig dreng galt på en stjå­let gul ATV. Da pa­trulj­en kom frem, prø­ve­de han at stik­ke af, og da han kør­te op ad en bak­ke, ram­te han et hegn, va­el­te­de og stak af til fods. Po­li­ti­et ind­hen­te­de dog dren­gen, og han blev an­holdt.

HELS­IN­GØR: En 49-årig mand blev man­dag ef­ter­mid­dag va­re­ta­egts­fa­engs­let i 14 da­ge for grov vold mod en 42-årig kvin­de. Man­den var sig­tet for drabs­for­søg og hav­de lør­dag ta­get kva­e­ler­tag på kvin­den, så hun mi­ste­de be­vidst­he­den, og ef­ter­føl­gen­de spar­ket hen­de i ma­ven. En la­e­ge­un­der­sø­gel­se vi­ste, at kvin­den var i livs­fa­re.

Jeg har al­drig lagt en hånd på no­gen

AAL­BORG: En bor­ger kon­tak­te­de tirs­dag mor­gen po­li­ti­et og for­tal­te, at der lå en bil på si­den ved Ma­ri­en­dals Møl­le. Ved si­den af bi­len stod en uskadt mand, og da po­li­ti­et nå­e­de frem, kun­ne de kon­sta­te­re, at bi­li­sten spi­ri­tuspå­vir­ket.

ODEN­SE: Ukend­te ger­nings­ma­end brød ind i et klubhus, hvor de øde­lag­de en del af in­ven­ta­ret. Po­li­ti­et har end­nu ik­ke over­blik over, hvor me­get der er stjå­let, men der mang­ler i hvert fald 2025 po­ser kaf­fe.

RING­S­TED: En no­get uhel­dig hash-kø­ber blev man­dag af­ten stuk­ket i lå­ret. Han hav­de la­vet en af­ta­le om, at han skul­le mø­des med en per­son ved Ring­s­ted Sta­tion for at kø­be hash, men da han duk­ke­de op og mød­te to per­so­ner, blev han alt­så stuk­ket.

ÅBYHØJ: Et ty­ve­ri ud­vik­le­de sig til et rø­ve­ri man­dag for­mid­dag i Kvi­ck­ly på Has­le­vej. En mand hav­de stjå­let bar­ber­bla­de og køk­kenk­ni­ve fra bu­tik­ken og var stuk­ket af til fods. Per­so­na­let op­da­ge­de ty­ve­ri­et og fulg­te ef­ter. I for­bin­del­se med flug­ten tru­e­de ty­ven per­so­na­let og en for­bi­pas­se­ren­de med en af de stjå­l­ne kni­ve, og så­le­des ud­vik­le­de epi­so­den sig til et rø­ve­ri.

sih

FO­TO: RENÉ SCHÜTZE

Gu­dum­holm Sko­le, hvor la­e­rer­vi­ka­ren ar­bej­de­de. Rets­sa­gen er be­ram­met til ti rets­mø­der og doms­af­si­gel­se 22. ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.