PE­TER MADSENS

Nu sid­der Kim Walls drabs­mand i nye lo­ka­li­te­ter

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - LINETTE K. JESPERSEN FO­TO: PER RAS­MUS­SEN linette@eb.dk

Den liv­s­tids-døm­te Pe­ter Mad­sen har byt­tet sin cel­le i det 123 år gam­le Ve­stre Fa­engsel ud med va­e­sent­lig ny­e­re lo­ka­li­te­ter i Nør­re Als­lev på Fal­ster.

Han er nu va­re­ta­egts­fa­engs­let i Stor­strøm Fa­engsel, der er Dan­marks ny­e­ste luk­ke­de fa­engsel, mens han ven­ter på, at an­kesa­gen skal for en doms­mands­ret i Østre Lands­ret til sep­tem­ber.

Det frem­går af Statsad­vo­ka­tens an­ke­med­del­el­se, som Ek­stra Bla­det har få­et ak­tind­sigt i.

Og selv­om Pe­ter Mad­sen må­ske godt kan la­eg­ge nak­ken til­ba­ge og drøm­me op mod de him­mel­ske høj­der, når han er på uden­dørs-are­a­ler­ne i fa­engs­let, så er be­va­e­gel­ses­fri­he­den i den grad be­gra­en­set i cel­len på 12,8 kva­drat­me­ter med eget bad og toilet.

I yder­ste pe­ri­fe­ri er fri­he­den om­kran­set af en seks me­ter høj og 1,3 ki­lo­me­ter lang be­ton­mur, der går he­le vej­en rundt om fa­engs­let.

Ska­er­met fra af­so­ne­re

Fa­engs­let er Dan­marks stør­ste og mest mo­der­ne fa­engsel med plads til 250 kri­mi­nel­le for­delt på fem af­de­lin­ger.

Fi­re af­de­lin­ger har plads til hver 54 ind­sat­te, mens den sa­er­ligt sik­re­de af­de­ling, Af­de­ling E, har plads til 34 ind­sat­te for­delt på syv af­de­lin­ger i en eta­ge.

Selv­om Pe­ter Mad­sen ik­ke har an­ket skylds-spørgs­må­let, men kun stra­fud­må­lin­gen, er han sta­dig va­re­ta­egts­ar­re­stant, ind­til an­kesa­gen er slut.

Og va­re­ta­egts­ar­re­stan­ter sid­der ad­skilt fra af­so­ne­re, forta­el­ler in­sti­tu­tions­chef Mi­cha­el Gjørup, der ud­ta­ler sig ge­ne­relt om for­hol­de­ne i fa­engs­let og ik­ke om den kon­kre­te sag.

– Of­te sid­der den ty­pe ind­sat­te som Pe­ter Mad­sen, der er dømt for et kvin­de­d­rab, i Her­sted­ve­ster Fa­engsel. Er det me­nin­gen, at Stor­strøm Fa­engsel og­så skal ha­ve dis­se liv­s­tids­fan­ger?

– Det vil vi og­så kun­ne ha­ve. Vi kan rum­me stort set al­le. Vi vil bå­de skul­le ha­ve liv­s­tids- og for­va­rings­døm­te. Men det er ik­ke at si­destil­le med Her­sted­ve­ster. De, som man vur­de­rer, ik­ke kan pro­fi­te­re af den be­hand­ling, Her­sted­ve­ster Fa­engsel kan gi­ve, sa­et­ter man ud på an­dre in­sti­tu­tio­ner, si­ger han og til­fø­jer:

– Vi har selv­føl­ge­lig et sund­heds­cen­ter med psy­ki­a­ter og la­e­ge, men en egent­lig te­ra­pe­u­tisk be­hand­ling si­destil­let med Her­sted­ve­ster kan vi ik­ke til­by­de.

Det vi­des ik­ke, om Pe­ter Mad­sen skal af­so­ne i Stor­strøm Fa­engsel, når hans an­kesag er af­gjort.

– Der er en sa­er­lig sik­ker­heds­ud­for­dring i for­hold til den ty­pe ind­sat­te, der er dømt for det, Pe­ter Mad­sen er dømt for. Kra­e­ver det ik­ke, at der er fle­re af den ty­pe ind­sat­te, så de har no­gen at va­e­re sam­men med?

– Jeg kan ik­ke ud­ta­le mig om den kon­kre­te sag, men vi går selv­føl­ge­lig ind og kig­ger kon­kret på den en­kel­te ind­sat­te og kri­mi­na­li­te­tens art og hvem, de kan sid­de sam­men med. Og så fin­der vi no­gen, som de kan hol­de fa­el­les­skab med, si­ger han.

Alt for luk­suri­øst

Da det nye fa­engsel blev ind­vi­et i ef­ter­å­ret sid­ste år, men­te man­ge, at det var alt for luk­suri­øst. Men det af­vi­ste Kri­mi­nal­forsor­gens om­rå­de­di­rek­tør på Sja­el­land, Ras­mus An­der­sen, over for Ek­stra Bla­det.

– Nu ved jeg godt, at ar­ki­tek­ten si­ger, at de kan se alt det åb­ne, når de kig­ger ud af vin­du­et, men når de har gå­et her et halvt år, så ser de kun mu­ren. Og det ved vi jo af er­fa­ring fra al­le de an­dre fa­engs­ler.

– Så kan det va­e­re fuld­sta­en­dig li­ge me­get med al­le de flot­te om­rå­der. De ser kun, at de er spa­er­ret in­de, sag­de Ras­mus An­der­sen til Ek­stra Bla­det, da fa­engs­let blev ind­vi­et.

Men når de har gå­et her et halvt år, så ser de kun mu­ren

Min­dre kon­trol

Pe­ter Mad­sen har va­e­ret un­der­lagt brev– og be­søgs­kon­trol, si­den han blev an­holdt, men ef­ter at han via sin for­sva­rer med­del­te, at han kun an­ker stra­fud­må­lin­gen og ik­ke skylds­spørgs­må­let, er kon­trol­len ble­vet op­ha­e­vet, så han kan få be­søg i fred.

Be­søg i Stor­strøm Fa­engsel gen­nem­fø­res i et be­søgs­rum, hvor der er sto­le, bord og so­fa. Ryg­ning i be­søgs­af­de­lin­gen er for­budt, og der er et ur i rum­met, så man for­la­der be­søgs­rum­met, når ti­den er gå­et.

Li­sten over ting, som man ik­ke må ha­ve med til be­sø­get, er me­get lang. Det ene­ste, der må med­brin­ges, er 100 kr. i mønt­er til brug i au­to­ma­ten i be­søgs­af­de­lin­gen, ba­by­mad, ble­er, va­ske­klu­de og ba­bytøj.

Så langt øjet ra­ek­ker Her er Pe­ter Madsens nye hjem for ti­den. Stor­strøm Fa­engsel lig­ger på Fal­ster, og man har en stor­slå­et ud­sigt over det fla­de land.

Cel­ler­ne i Stor­strøm Fa­engsel er på 12,8 kva­drat­me­ter med eget bad og toilet.

En seks me­ter høj mur om­kran­ser fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.