Fryg­ter kedsom­he­den

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

De ind­sat­te i dan­ske fa­engs­ler har pligt til at va­e­re be­ska­ef­ti­get un­der de­res af­so­ning, men det ga­el­der ik­ke va­re­ta­egts­ar­re­stan­ter, som Pe­ter Mad­sen sta­dig er.

– Va­re­ta­egts­ar­re­stan­ter har ik­ke be­ska­ef­ti­gel­ses­pligt. De har be­ska­ef­ti­gel­ses­ret. Det be­ty­der, at Kri­mi­nal­forsor­gen skal til­by­de dem en el­ler an­den form for ak­ti­ve­ring.

– Når de først er dømt og fuld­byr­det, har de be­ska­ef­ti­gel­ses­pligt el­ler ak­ti­ve­rings­pligt og kan ud­dan­ne sig, for­kla­rer in­sti­tu­tions­chef Mi­cha­el Gjørup, der ud­ta­ler sig om de ge­ne­rel­le reg­ler og ik­ke den kon­kre­te sag.

I Stor­strøm Fa­engsel kan de ind­sat­te blandt an­det ar­bej­de i ma­ler-, tøm­rer-, svej­se­el­ler mon­ta­ge­va­er­k­sted.

Jag­te­de spa­en­din­gen

At Pe­ter Mad­sen fryg­ter kedsom­hed, har han tid­li­ge­re gi­vet ud­tryk for.

I et in­ter­view med ’Go’ Mor­gen Dan­mark’, da han sta­dig var Ra­ket-Mad­sen og for­tal­te om pla­ner­ne om at bli­ve skudt ud i rum­met, spurg­te va­er­ten Li­ne Baun Da­ni­el­sen, hvad han vil­le der.

– Jeg skal for­sø­ge på at und­gå at ke­de mig. Man­ge men­ne­sker er­ken­der som 37åri­ge, at de snart er fyr­re, fe­de og fa­er­di­ge. De sid­der med et ke­de­ligt job i et ke­de­ligt hus med en ke­de­lig hu­stru. Jeg le­der ef­ter det, der rig­tigt ta­en­der mig, og jeg fryg­ter me­get me­re at dø gam­mel, en­som og for­ladt på et ple­je­hjem end at om­kom­me i en hjem­me­byg­get ra­ket, sag­de han, iføl­ge bo­gen ’Ra­ket-Mad­sen’.

An­kesa­gen mod den 47åri­ge ubå­ds­byg­ger kø­rer i Østre Lands­ret 5., 12. og 14. sep­tem­ber, hvor an­kla­ge­myn­dig­he­den går ef­ter en stad­fa­e­stel­se af liv­s­tids­dom­men, mens Pe­ter Madsens for­sva­rer skal ar­gu­men­te­re for en for­mil­del­se af straf­fen.

Her er ba­sket­ba­nen, der har ud­sigt til åben him­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.