Ned­ta­el­ling til val­get

Ekstra Bladet - - FLASH! -

ten’ er ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, og på det punkt hav­de de to af­de­lin­ger af rød blok helt for­skel­li­ge tek­ster.

Hvis no­gen skul­le va­e­re i tvivl vi­ste de­bat­ten i går og­så, hvor lidt Met­te Fre­de­rik­sen og Mor­ten Øster­gaard kan snup­pe hin­an­den.

Det ly­ser ud af dem, at ke­mi­en er i uor­den – helt mod­sat når Met­te F og Thu­le­sen Da­hl ta­ler til og med hin­an­den.

’De ra­di­ka­le får ik­ke ind­fly­del­se på ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken un­der en S-re­ge­ring’, sag­de hun og fastslog sam­ti­dig, at hun som even­tu­el stats­mi­ni­ster vil fø­re stram ud­la­en­din­gepo­li­tik med Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre.

Men bort­set fra ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tion slut­ter en fol­ke­tings­sam­ling, hvor re­ge­rin­gen kun i me­get be­gra­en­set om­fang er kom­met igen­nem med sin egen politik. Hver­ken den sto­re skat­tere­form, den am­bi­tiø­se ghet­to­plan, kom­mu­nal ud­lig­nings­re­form, top­skat­ten el­ler SU-re­form er kom­met i hus. Ener­gi­af­ta­len er skudt ned, og et me­di­e­for­lig ha­en­ger i brem­sen. I EUpo­li­tik­ken er der bå­de ue­nig­hed i blå blok og in­ter­nt hos Ven­stre.

gla­e­de sig over me­nings­må­lin­ger, MEN LØK­KE KAN DOG der går lidt fremad. I dag er der i re­a­li­te­ten helt dødt løb mel­lem rød og blå si­de.

Va­el­ger­ne straf­fer ik­ke re­ge­rin­gen, for­di den ik­ke kan skaf­fe fler­tal for sin politik. Na­er­mest mod­sat.

Hvil­ket Thu­le­sen Da­hl fik dre­jet på en snu må­de, da han i går de­men­te­re­de på­stan­de om, at DF gør li­vet sva­ert for Løk­ke. Tva­er­ti­mod, sag­de han og frem­ha­e­ve­de sig selv som Løk­kes ’san­de ven’, for­di DF for­hin­drer re­ge­rin­gen i at gø­re sig uven­ner med va­el­ger­ne.

i det he­le ta­get en DF-FOR­MAN­DEN LIGNEDE par­ti­le­der, der trods ud­sigt til man­dat­tab be­fin­der sig i en win-win-si­tu­a­tion.

En­ten bli­ver der rødt fler­tal, hvor Thu­le­sen Da­hl nok skal red­de Met­te F. fra de ra­di­ka­le.

El­ler og­så kan han med blåt fler­tal eks­pe­de­re den nu­va­e­ren­de re­ge­ring ud – og mu­lig­vis lem­pe sig selv ind, hvis han alt­så ik­ke fo­re­tra­ek­ker rol­len som par­ti­et, der bin­der V og S sam­men.

AR­KIV­FO­TO: JENS DRESLING

Rød og blå blok er ik­ke ale­ne i krig med hin­an­den. De ud­ka­em­per og­så in­ter­ne bor­ger­kri­ge, skri­ver Hans En­gell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.