En­gell FACADEN

Ekstra Bladet - - FLASH! -

me­gen hja­elp. Bli­ver der blåt fler­tal, vil Thu­le­sen Da­hl ha­ve en dron­nin­ger­un­de. VLAK-hol­det får ik­ke ba­re lov at kø­re vi­de­re, men DF vil for­lan­ge grun­di­ge for­hand­lin­ger om en kom­men­de re­ge­rings­dan­nel­se.

i høj grad en ge­ne­ral­prø­ve DER­MED BLEV DE­BAT­TEN på den kom­men­de valg­kamp. Vi skal ef­ter af­slut­nings­de­bat­ten i går reg­ne med, at ud­la­en­din­ge, vel­fa­erd, sy­ge­hu­se, mil­jø- og kli­ma bli­ver valg­kam­pens ho­ve­d­em­ner sam­men med en in­tens bog­sta­vog nav­ne­leg om, hvem der kan sam­ar­bej­de med hvem om hvad.

Fron­ter­ne mel­lem rød og blå si­de blev truk­ket skar­pt op.

Så dyb var kløf­ten, at de fi­re op­po­si­tions­par­ti­er me­get be­ma­er­kel­ses­va­er­digt end ik­ke kun­ne enes om en fa­el­les ved­ta­gel­se af den ak­tu­el­le politik.

De ra­di­ka­le får ik­ke ind­fly­del­se på ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken un­der en S-re­ge­ring

med de­res ud­ga­ve, MENS S, SF OG EL KØR­TE hav­de Mor­ten Øster­gaard og Al­ter­na­ti­vet strik­ket de­res egen tekst sam­men.

’Vi sy­nes ik­ke, vi kan ig­no­re­re ele­fan­ten i rum­met,’ men­te Øster­gaard. ’Ele­fan-

Met­te Fre­de­rik­sen, SELV­FØL­GE­LIG SVAEKKER DET at hun ik­ke står i spid­sen for en sam­let rød blok. De­bat­ten i går vi­ste, at de blå par­ti­er vil gø­re alt for at mista­en­ke­lig­gø­re den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stram­mer-linje i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Går det ik­ke ba­re som med Hel­le Thor­ning og hen­des en­de­lø­se løf­te­brud, lød mel­din­gen fra et hold blå ord­fø­re­re.

Thu­le­sen Da­hl lo­ve­de at gi­ve ka­ger, når han sam­men med re­ge­rin­gen in­den la­en­ge kan mar­ke­re stram­ning nr. 100 på ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.