ET TØRT STED

Nu kan Ed­die Skoller og­så syn­ge om, hvor rig han er ble­vet på at sa­el­ge sit hus

Ekstra Bladet - - FLASH! - NICK STURM

Ed­die Skoller ci­vilø­ko­nom.

Han kan syn­ge, dan­se, spil­le sku­e­spil – og end­nu me­re til, vi­ser det sig nu. Han kan og­så tje­ne mil­li­o­ner af kro­ner på bo­lig­mar­ke­det.

Den 73-åri­ge en­tertai­ner har net­op sco­ret op mod 6,9 mil­li­o­ner kro­ner på sal­get af sit hus i Char­lot­ten­lund, nord for Kø­ben­havn.

Det vi­ser gårs­da­gens ting­lys­ning af sal­get.

Kø­be­ren gav 10,2 mil­li­o­ner kro­ner for vil­la­en, som Ed­die Skoller køb­te for 3,3 mil­li­o­ner kro­ner i 1993.

Drøm­me­hu­set

er ud­dan­net Sal­get (og

Skoller.

– Det er nog­le sø­de men­ne­sker, der har købt det. Beg­ge mi­ne yng­ste pi­ger er født i pri­sen)

gla­e­der Mil­li­o­nover­skud­det fra Skol­lers hus­han­del lan­der et tørt sted, for hans hol­dings­el­skab ka­em­per med øko­no­mi­en. Sel­ska­bets egen­ka­pi­tal er mi­nus 3,7 mil­li­o­ner kro­ner, ef­ter at hans dat­ters tøj­ma­er­ke, Stel­la Nova, i en år­ra­ek­ke hav­de nog­le sto­re un­der­skud. Skol­lers sel­skab ejer 40 pro­cent af Stel­la Nova, og for at hol­de tøj­ma­er­ket i li­ve har far, dat­ter og de re­ste­ren­de fi­re eje­re op­ta­get sto­re lån.

De var så sto­re, at ga­el­den nå­e­de 12,6 mil­li­o­ner kro­ner, da den var på sit hø­je­ste, og selv­om Stel­la Nova har pra­e­sen­te­ret over­skud de se­ne­ste to år, over­sti­ger ga­el­den sta­dig fir­ma­ets ak­ti­ver.

hu­set, så det er dej­ligt, at det går vi­de­re til nog­le men­ne­sker, som og­så er gla­de for at va­e­re der, si­ger han.

Ef­ter at ha­ve bo­et i hu­set i 23 år be­slut­te­de Skoller sig i 2015 for at skil­le sig af med det.

Der var for me­get fo­re­stå­en­de renove­rings­ar­bej­de, for­kla­rer han. Og i sam­me om­ba­e­ring er­hver­ve­de han sig et nyt med be­lig­gen­hed blot 400 me­ter fra det gam­le.

Pris: 13,5 mil­li­o­ner kro­ner.

Beg­ge mi­ne yng­ste pi­ger er født i hu­set, så det er dej­ligt, at det går vi­de­re til nog­le men­ne­sker, som og­så er gla­de for at va­e­re der

Vil­la­en har en uden­dørs po­ol, be­står af ot­te va­e­rel­ser og spre­der sig over 255 kva­drat­me­ter, og så har det tid­li­ge­re va­e­ret ejet af in­gen an­den end Bent Fa­bri­ci­us Bjer­re og se­ne­re Svend Aukens bror, ad­vo­ka­ten Jens Auken.

– Det er lidt et drøm­me­hus, si­ger Ed­die Skoller, der de­ler adres­se med sin fjer­de ko­ne, Dor­rit Elmquist.

Var ik­ke des­pe­rat

Ed­die Skoller var ik­ke des­pe­rat, mens hu­set var til salg.

For det før­ste fik han da­ek­ket ejer­ud­gif­ten gen­nem frem­le­je, men mest af alt var han af­kla­ret med tem­po­et,

FO­TO: ALL OVER PRESS/BIR­GER STORM

Diskre­tion en aeres­sag – Jeg har al­drig haft fo­to­gra­fer hjem­me, forta­el­ler Ed­die Skoller om hus­sal­get, der fo­re­gik ret diskret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.