DØGNRAPPORTEN

SKJUL­TE ET KVART TON HASH Et tid­li­ge­re med­lem af Ban­di­dos for­tal­te i ret­ten, at han hav­de følt sig pres­set til en for­bry­del­se, der net­op har sendt ham ti år bag trem­mer

Ekstra Bladet - - FLASH! - AN­DREAS WENTOFT aw@eb.dk

Selv­om der var gå­et he­le tre år, ef­ter en tid­li­ge­re rocker var slup­pet ud af fa­engs­let, skul­le hans kri­mi­nel­le for­tid vi­se sig at tvin­ge sig ind i hans frem­tid.

Iføl­ge eks-ro­ck­e­ren Ja­cob An­der­sen blev han pres­set til at op­be­va­re 269 ki­lo hash og en AK-47 au­to­ma­trif­fel, for­di han hav­de op­byg­get en ga­eld un­der sin tid­li­ge­re af­so­ning.

Det for­tal­te han, da Østre Lands­ret i går be­hand­le­de en an­kesag, hvor eks-ro­ck­e­ren hå­be­de på at få en mil­de­re straf, end det by­ret­ten tid­li­ge­re hav­de idømt ham.

Eks-ro­ck­e­ren for­kla­re­de i lands­ret­ten, at han hav­de op­byg­get en ga­eld un­der sin af­so­ning i fa­engs­let, som nu skul­le be­ta­les til­ba­ge.

Han hav­de sid­det in­de for med­vir­ken til et bom­bed­rab i Glo­strup i 2003, der ko­ste­de en an­den tid­li­ge­re rocker li­vet.

Ja­cob An­der­sen men­te, at de ene­ste to mu­lig­he­der, han hav­de, var at be­ta­le sin ga­eld el­ler op­be­va­re våb­net og has­hen. Han vil­le ik­ke op­ly­se, hvor stor ga­el­den var.

Has­hen skul­le blot op­be­va­res i et skur ved hans bo­pa­el en en­kelt dag. Det var me­nin­gen, at den skul­le af­hen­tes igen, men for­in­den blev han an­holdt.

Kun­ne ik­ke gå til po­li­ti­et

Han sag­de i ret­ten:

– Hav­de jeg va­e­ret i min gam­le klub, var der ik­ke no­gen, der var ble­vet tvun­get til no­get. Jeg har va­e­ret med i lang tid nok til at vi­de, hvad der vil­le ske, hvis jeg ik­ke gjor­de, som de vil­le ha­ve. Jeg var hel­ler ik­ke i tvivl om, at jeg ik­ke hav­de et valg. Jeg kun­ne be­ta­le ga­el­den el­ler gø­re det her, sag­de han og un­der­stre­ge­de, at det ik­ke var Ban­di­dos, han hav­de ga­eld hos.

Ankla­ge­ren spurg­te, om han ik­ke kun­ne va­e­re gå­et til po­li­ti­et.

– Jeg kun­ne ik­ke gå til po­li­ti­et, for så var der ik­ke et sted i Dan­mark, jeg kun­ne gem­me mig, sag­de han.

Det tid­li­ge­re Ban­di­dos­med­lem un­der­stre­ge­de, at han har gjort alt for at kom­me va­ek fra det kri­mi­nel­le mil­jø. Blandt an­det har han få­et fjer­net ta­to­ve­rin­ger og va­e­ret til­meldt et exit-pro­gram.

– Jeg vil ger­ne la­eg­ge min for­tid va­ek.

Eks-ro­ck­e­ren har sam­let af­so­net 15 års fa­engsel.

Fem ud af seks dom­me­re i Østre Lands­ret var eni­ge med by­ret­ten, og der­med blev dom­men på ti år stad­fa­e­stet.

Da den tid­li­ge­re rocker blev prø­ve­løsladt for bom­bed­ra­bet, hav­de han sta­dig 1952 da­ge i re­st­straf. Der­for blev straf­fen og­så ek­stra hård, da re­st­straf­fen fra bom­bed­ra­bet blev lagt sam­men med dom­men i den se­ne­ste sag om hash og vå­ben­be­sid­del­se. bag mig og kom­me KALUNDBORG: Et ty­ve­ri, der ly­der som no­get fra en teg­ne­film, ud­spil­le­de sig tirs­dag ved mid­dag på tor­vet i Ub­by. En ger­nings­mand brød gen­nem ta­get til en bu­tik med en pen­geau­to­mat, og da en pen­ge­trans­port kom til ste­det for at fyl­de au­to­ma­ten, slog ger­nings­man­den til. Via et pen­ge­net fik han sit byt­te op på ta­get, hvor­ef­ter han for­svandt på en da­me­cy­kel.

AAR­HUS: En prø­ve­tur ved bil­hand­le­ren blev la­en­ge­re end nor­malt, da en 23-årig mand lån­te en bil til for­må­let. I ste­det for at af­le­ve­re bi­len til­ba­ge kør­te han i den, ind­til en pa­trul­je stop­pe­de og sig­te­de ham for brugs­ty­ve­ri.

NYKØBING F: En stri­be knal­ler­ter hav­de me­re fart på, end hvad loven til­la­der. En 17-årig mand blev sig­tet for at ha­ve la­vet kon­struk­ti­ve aen­drin­ger på sin knal­lert, mens en 19-årig mand blev sig­tet for kon­struk­ti­ve aen­drin­ger, at kø­re uden styrt­hjelm, at kø­re uden for­sik­ring og for at kø­re med de­fekt for­brem­se. HADSUND: En bi­list hav­ne­de i kni­be, da han nat­ten til ons­dag blev stop­pet af po­li­ti­et. Dels var bi­li­sten narkopå­vir­ket og kør­te uden kø­re­kort, og dels fandt po­li­ti­et et kno­jern, så bi­li­sten blev sig­tet for over­tra­e­del­se af vå­ben­loven.

AARS: Et øje­bliks uop­ma­er­k­som­hed un­der mad­lav­ning end­te med ild i en gry­de med fri­tu­re­o­lie tirs­dag af­ten. Il­den bred­te sig til em­ha­et­ten og der­på vi­de­re i re­sten af byg­nin­gen. Lej­lig­he­den blev bå­de røg- og vand­ska­det. En be­bo­er måt­te be­hand­les for for­bra­en­din­ger.

HOLBAEK: I to­get fra Tre­kro­ner til Holbaek blev en 19-årig kvin­de tirs­dag mor­gen ud­sat for blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se. En med­pas­sa­ger, der sad over for hen­de, tab­te sit rej­se­kort på gul­vet, og sam­ti­dig be­fam­le­de han kvin­den på ben og lår. ODEN­SE: Et apar­te ind­brud blev be­gå­et i en grå Opel Za­fira, da ukend­te ger­nings­ma­end hav­de fjer­net et hund­e­bur fra bi­len og sla­ebt det 20 me­ter va­ek. I sam­me om­ba­e­ring hav­de de snup­pet tre par sol­bril­ler, 30 kro­ner og en pak­ke ci­ga­ret­ter.

SKOVLUNDE: Det må si­ges at va­e­re en me­get prak­tisk ge­vinst, der kom ud af det, da et hegn ved Tor­ve­vej blev klip­pet op man­dag mor­gen. Uro­ma­ger­ne stjal to sa­et rul­lestil­lad­ser fra ste­det.

Hav­de jeg va­e­ret i min gam­le klub, var der ik­ke no­gen, der var ble­vet tvun­get til no­get

sih

FO­TO: KEN­NETH MEY­ER

Den tid­li­ge­re Ban­di­dos-rocker har for­søgt at la­eg­ge sin for­tid bag sig, men en ga­eld fik ham til at skju­le hash. Han un­der­stre­ge­de dog, at ga­el­den ik­ke var til Ban­di­dos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.