Olie­chef dømt til fa­engsel

Ekstra Bladet - - FLASH! -

En tid­li­ge­re di­rek­tør i et dat­ter­sel­skab til OW Bun­ker, Lars Møl­ler, blev i går idømt fa­engsel i et år og seks må­ne­der af Ret­ten i Aal­borg. Han var ik­ke selv til ste­de ved dom­men.

Bag­mand­spo­li­ti­et hav­de kra­e­vet, at den til­tal­te skul­le fin­des skyl­dig i man­datsvig, for­di han hav­de på­ført kon­cer­nen et tab på 645 mil­li­o­ner kro­ner. Kra­vet var fa­engsel i fem år.

Skyld i for­mu­et­ab

Men for­må­let med Lars Møl­lers hand­lin­ger i dat­ter­sel­ska­bet Dy­na­mic Oil Tra­ding i Sin­ga­po­re var ik­ke be­ri­gel­se, og der­for kan be­stem­mel­sen om man­datsvig i straf­fe­loven ik­ke bru­ges, fast­slår ret­ten.

I ste­det døm­mes 44-åri­ge Møl­ler ef­ter en an­den pa­ra­graf i straf­fe­loven. Den dre­jer sig om den, der er skyld i et be­ty­de­ligt for­mu­et­ab ved til­si­desa­et­tel­se af si­ne plig­ter.

Her er den mak­si­ma­le straf net­op fa­engsel i halvan­det år, og det er alt­så ble­vet re­sul­ta­tet, op­ly­ser dom­mer Ni­els Toft-Vand­borg ved doms­af­si­gel­sen.

I straf­fen ind­går og­så, at Lars Møl­ler ik­ke frem­over må del­ta­ge i le­del­sen af virksomheder i ind- el­ler udland.

Sa­gen skyl­des en ka­em­pe kre­dit, som Møl­ler hav­de gi­vet et an­det sel­skab i Sin­ga­po­re, nem­lig Tan­koil.

OW Bun­kers le­del­se hav­de kun be­vil­get en kre­di­tram­me på ti mil­li­o­ner dol­lar, men Lars Møl­ler over­skred den i ’gan­ske be­ty­de­ligt om­fang’, hed­der det i dom­men.

Det enor­me tab var med­vir­ken­de år­sag til, at OW Bun­ker kol­lap­se­de i novem­ber 2014 – kun få må­ne­der ef­ter, at sel­ska­bet hav­de haft et sej­r­rigt ind­t­og på bør­sen.

Mails med øko­no­mi­che­fen i Dy­na­mic Oil Tra­ding vi­ser iføl­ge ret­ten, at Møl­ler var vi­den­de om, at en ra­ek­ke hand­ler med Tan­koil ik­ke blev bog­ført. Der­med blev ho­ved­kon­to­ret i Nør­re­sund­by ført bag ly­set. Ritzau

FO­TO: KEN­NETH MEY­ER

Tid­li­ge­re di­rek­tør i dat­ter­sel­skab til OW Bun­ker, Lars Møl­ler, blev i går idømt halvan­det års fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.