Kør­te med pro­mil­le på 2,27

Ekstra Bladet - - FLASH! - CAROLINE CLANTE ccl@eb.dk

Dom num­mer 17 for spi­ri­tus­kør­sel send­te i går en 52-årig mand fra Kø­ge et år i fa­engsel.

Det skri­ver Dag­bla­det Kø­ge.

Den 52-åri­ge mand har al­le­re­de få­et fra­kendt kø­re­kor­tet 16 gan­ge, in­den han den­ne gang fik et års fa­engsel. Al­le 17 dom­me hand­ler om spi­ri­tus­kør­sel, skri­ver avi­sen.

Man­den blev stop­pet af po­li­ti­et 18. april, da han lå og sov i sin bil.

Bi­len holdt på en par­ke­rings­plads hos en vogn­mand i Her­føl­ge, som den 52-årig mand for­in­den hav­de druk­ket sam­men med.

I Ret­ten i Roskil­de for­kla­re­de den nu døm­te mand, at han hav­de druk­ket mel­lem tre og fi­re øl. Han hav­de des­u­den druk­ket en smu­le Gam­mel Dansk, da po­li­ti­et ban­ke­de på ru­den.

Men po­li­tiets må­lin­ger af al­ko­hol­pro­mil­len i hans blod ty­de­de på, at han hav­de få­et me­get me­re at drik­ke. Pro­mil­len blev nem­lig må­lt til 2,27.

Er­kend­te al­le for­hold

Det er ik­ke før­ste gang, at man­den blev stop­pet med så høj en pro­mil­le i blo­det. 13. au­gust 2017 blev han ta­get med nøg­ler­ne til en last­bil, som han hav­de stjå­let.

Den 52-åri­ge mand er­kend­te, at han hav­de druk­ket nog­le øl og et par dram. I den stjå­l­ne last­bil hav­de han kørt fra Lil­le Skens­ved til Over Draa­by ved Ja­e­ger­spris, in­den han blev stop­pet af po­li­ti­et.

Da hans pro­mil­le må­lt, var den på 2,38. blev

Man­den for­tal­te i ret­ten, at han ik­ke drak hver dag, men at han hav­de ta­get nog­le tu­re i for­bin­del­se med en de­pres­sion. Han er­kend­te al­le for­hold, som han var tiltalt for.

Ret­ten kend­te man­den skyl­dig, og de lag­de va­egt på, at han var ble­vet dømt 16 gan­ge for spi­ri­tus­kør­sel mel­lem 1986 og 2015.

Fra­kendt kø­re­kor­tet

I 2015 fik han fra­kendt ret­ten til at kø­re bil i ti år samt et års fa­engsel.

Da Ret­ten i Roskil­de den­ne gang af­sag­de dom, blev man­den end­nu en­gang idømt et års fa­engsel samt fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet i ti år.

Han fik des­u­den kon­fi­ske­ret sin bil. Han an­ke­de dom­men på ste­det til Østre Lands­ret.

MODELFOTO: SHUTTERSTOCK

Den 52-åri­ge mand har al­le­re­de få­et fra­kendt kø­re­kor­tet 16 gan­ge, in­den han den­ne gang fik et års fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.