PAPES FORLOVEDE GLEMTE BAR-SNAK

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sens forlovede har hul­ler i hukommelsen, men en slo­vakisk is­ho­ck­ey­fan er al­li­ge­vel tiltalt for vold

Ekstra Bladet - - FLASH! - KRI­STI­AN BRÅRUD LAR­SEN PER MATHIESSEN JA­MES KRISTOFFER MILES JANUS ØSTER­GAARD kbl@eb.dk, pma@eb.dk, jkm@eb.dk, jao@eb.dk

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe brug­te de so­ci­a­le me­di­er til at de­le nyhe­den om, at hans forlovede var ble­vet over­fal­det i Kø­ben­havn.

Det er ik­ke før­ste gang, at ju­stits­mi­ni­ste­ren har valgt at kom­men­te­re sin forlovede på de so­ci­a­le me­di­er.

I ja­nu­ar med­del­te Sø­ren Pa­pe på Face­book, at Josue Me­di­na Vásquez var ble­vet ta­get for sprit­kør­sel. Det var per­so­na­let på Bur­ger King i Vi­borg, som rin­ge­de til po­li­ti­et med mi­stan­ken om, at Vásquez var kørt be­ru­set fra fast­food-re­stau­ran­ten i sin bil.

Og­så Vásquez er of­te ak­tiv på de so­ci­a­le me­di­er. I marts skab­te han ra­va­ge blandt em­beds­folk i Justits­mi­ni­ste­ri­et, da han på Face­book plud­se­lig med­del­te, at ’Rusland’ for­søg­te at ha­cke hans In­s­ta­gram­kon­to. Det ske­te midt i den højs­pa­end­te kri­se mel­lem Ve­sten og Moskva, hvor blandt an­det For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har fast­slå­et, at Dan­mark har va­e­ret ud­sat for ad­skil­li­ge rus­si­ske cy­be­ran­greb.

Det forlovede par ven­tes at ind­gå ae­g­te­skab i lø­bet af 2018. En slo­vakisk knyt­na­e­ve kom ud af det blå og ram­te uden var­sel ju­stits­mi­ni­ste­rens forlovede på høj­re kind.

Så­dan for­kla­re­de Josue Me­di­na Vásquez, da han før­ste gang blev af­hørt af po­li­ti­et om en vold­sepi­so­de med en 34-årig slo­vakisk is­ho­ck­ey­fan i det in­dre Kø­ben­havn nat­ten til 17. maj. Iføl­ge Vásquez var knyt­na­e­ve­sla­get den al­ler­før­ste kon­takt mel­lem de to.

Se­ne­re har po­li­ti­et sik­ret sig over­våg­nings­vi­deo og ge­naf­hørt ju­stits­mi­ni­ste­rens forlovede, og nu er hukommelsen hos Josue Me­di­na Vásquez knap så pra­e­cis.

Vi­deo-op­ta­gel­ser fra ba­ren vi­ser iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den, at de to ma­end fak­tisk hav­de kon­takt in­de på ba­ren, og at de tal­te sam­men.

Iføl­ge slo­vak­ken til­bød Papes forlovede ham end­da al­ko­hol-shots mindst to gan­ge i lø­bet af nat­ten.

Over­våg­ning uden­for vi­ser og­så, at Papes forlovede ik­ke blev slå­et ved et gela­en­der, som han tid­li­ge­re har for­kla­ret, ly­der det fra for­sva­ret.

– Der­for har den foru­ret­te­des for­kla­ring en tvivl­s­om lø­dig­hed, si­ger slo­vak­kens for­svar­sad­vo­kat, Mi­cha­el Sa­hl.

Spyt­te­de ef­ter Vásquez

Kon­fron­te­ret med vi­deo­en un­der en ge­naf­hø­ring svig­te­de hukommelsen hos Josue Me­di­na Vásquez.

– Den foru­ret­te­de hu­sker ik­ke, at han har talt med den til­tal­te in­de på ba­ren, si­ger an­kla­ger Ja­ck Hurup.

Vi­deo-ma­te­ri­a­le fra LA Bar på Gam­mel Mønt i det in­dre Kø­ben­havn vi­ser iføl­ge ankla­ge­ren, at Josue Me­di­na Vásquez for­lod ba­ren et halvt mi­nut før slo­vak­ken.

Op­ta­gel­ser vi­ser an­gi­ve­ligt og­så, at slo­vak­ken, der var i Dan­mark med nog­le ven­ner for at føl­ge is­ho­ck­eyVM, jag­te­de Josue Me­di­na Vásquez og spyt­te­de ef­ter ham.

Der frem­går in­tet knyt­na­e­ve­sla­get på vi­deo­en, op­ly­ser an­kla­ger Ja­ck Hurup.

En un­der­sø­gel­se på Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal har dog vist en ha­e­vel­se på høj­re kind­ben og ka­e­be på Papes forlovede umid­del­bart ef­ter epi­so­den.

Fa­engs­let i 14 da­ge

På trods af uklar­he­der­ne valg­te en dom­mer i Kø­ben­havns By­ret i går at for­la­en­ge va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen af slo­vak­ken frem til 13. ju­ni.

For­vent­nin­gen er, at straf­fesa­gen kan kom­me for ret­ten in­den som­mer­fe­ri­en.

Den 34-åri­ge slo­vak, som til dag­lig ar­bej­der som skat­te­ad­vo­kat i Po­len, na­eg­ter sig skyl­dig i al­le an­kla­ger.

Han har for­kla­ret, at han var fuld, og at han på et tids­punkt kom op at ska­en­des med en per­son in­de på ba­ren.

Den til­tal­te hu­sker ef­ter eget ud­sagn hel­ler ik­ke så me­get.

Men han af­vi­ser at ha­ve slå­et med knyt­tet na­e­ve. Mu­lig­vis slog han på en an­den må­de.

Des­u­den ha­ev­der han, at Josue Me­di­na Vásquez slog først.

Ty­pisk ud­lø­ser et knyt­na­e­ve­slag i nat­te­li­vet 30-40 da­ges fa­engsel.

Ni da­ge ef­ter epi­so­den på LA Tequila Bar delt­og ju­stits­mi­nis Papes forlovede rejst på ferie ind­til au­gust, op­ly­ser an­kla­gem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.