En ny la­ek­ket lyd­op­ta­gel­se er duk­ket op fra Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, der ind­til i af­tes var uden mi­ni­ster som føl­ge af Simon Emil Am­mitzbøll-Bil­les bar­sel

Ekstra Bladet - - FLASH! - JA­MES KRISTOFFER MILES jkm@eb.dk

En ny laekage af en skjult lyd­op­ta­gel­se har ramt Øko­no­miog In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Mi­ni­ste­ri­et var ind­til i af­tes uden kap­ta­jn på bro­en, for­di øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Simon Emil Am­mitzbøll-Bil­le (LA) er gå­et på bar­sel uden at ha­ve få­et en sted­fortra­e­der.

Helt iro­nisk hand­ler den la­ek­ke­de lyd­fil, som Ek­stra Bla­det er kom­met i be­sid­del­se af, net­op om, hvor­dan mi­ni­ste­ri­et kan und­gå la­ek.

I lyd­fi­len op­tra­e­der de­par­te­ments­chef Sop­hus Gar­fi­el, som hol­der et op­la­eg for em­beds­ma­end om, hvor­dan in­for­ma­tio­ner bedst hol­des in­ter­nt i mi­ni­ste­ri­et.

Blandt an­det op­for­drer Sop­hus Gar­fi­el til, at der ska­bes en ’or­dent­lig­heds­kul­tur’, hvor laekager helt skal und­gås:

– Man la­ek­ker ik­ke, for­di det må man ik­ke. Og det er og­så det rig­ti­ge at la­de va­e­re med at gø­re, og der­for sker det hel­dig­vis ik­ke ret me­get.

Står ale­ne med øn­ske

I lyd­fi­len ud­tryk­ker Sop­hus Gar­fi­el end­vi­de­re og­så det syns­punkt, at det of­te er po­li­ti­ke­re og ik­ke em­beds­ma­end, der la­ek­ker sa­ger til pres­sen.

– Jeg me­ner ik­ke, at det er sa­er­ligt tit, man får en klar for­nem­mel­se af, at em­beds­ma­end har la­ek­ket no­get.

– Men det er da rig­tigt, at selv­føl­ge­lig sker det, si­ger de­par­te­ments­che­fen blandt an­det på op­ta­gel­sen.

Gar­fi­el na­ev­ner og­så i lyd­fi­len, at han står ale­ne med øn­sket om en for­ma­li­se­ret whi­st­le­blower-ord­ning, så em­beds­ma­end kan gå til en ’in­stans’ med op­lys­nin­ger i sa­ger, hvor de me­ner, der fo­re­går no­get for­kert.

– Det er jeg en af de ene­ste, der me­ner. Så ind­til vi­de­re er det ik­ke no­get, vi har få­et.

Mi­ni­ste­ri­et er i for­vej­en ude i et stormvejr, ef­ter det man­dag i en la­ek­ket lyd­fil kom frem, at net­op de­par­te­ments­chef Sop­hus Gar­fi­el in­stru­e­re­de si­ne me­d­ar­bej­de­re i, hvor­dan de kun­ne ’til­ret­tela­eg­ge’ de­res ar­bej­de, så det mørkla­eg­ges.

Ole Birk ud­pe­get

Der­u­d­over un­dre­de bå­de eks­per­ter og po­li­ti­ske kol­le­ger sig i Ek­stra Bla­det i går over, at det sto­re og cen­tra­le Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um ind til i af­tes var mi­ni­ster­løst, da Simon Emil Am­mitzbøll-Bil­le ik­ke hav­de få­et en sted­fortra­e­der un­der sin for­la­en­ge­de bar­sel, der in­klu­si­ve som­mer­fe­rie skul­le stra­ek­ke sig fra 20. maj til 9. au­gust.

I af­tes blev Ole Birk Ole­sen (LA) dog ud­pe­get som of­fi­ci­el sted­fortra­e­der frem til 17. ju­ni ef­ter Ek­stra Bla­dets hi­sto­ri­er om sa­gen.

Ek­stra Bla­det traf i går stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen på Chri­sti­ans­borgs gan­ge for at få en kom­men­tar.

Men stats­mi­ni­ste­ren ik­ke me­get for at ta­le:

– Jeg me­ner, der er en af­ta­le med pres­se­lo­gen om, at man ik­ke in­ter­viewer folk, der går, lød det af­vi­sen­de svar på spørgs­må­let om, hvor­for der ik­ke var ud­na­evnt en sted­fortra­e­der for Am­mitzbøll-Bil­le.

Det lyk­ke­des ik­ke ef­ter­føl­gen­de at tra­ef­fe stats­mi­ni­ste­ren stil­le­stå­en­de. var

Man la­ek­ker ik­ke, for­di det må man ik­ke

Det lyk­ke­des ik­ke ef­ter­føl­gen­de at tra­ef­fe stats­mi­ni­ste­ren stil­le­stå­en­de

Hør den skjul­te lyd­op­ta­gel­se på ek­strabla­det.dk

FO­TO: ERIK REFNER/RITZAU SCAN­PIX

Ek­stra Bla­det i går. Den se­ne­ste la­ek­ke­de lyd­fil fra Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et hand­ler iro­nisk nok om, hvor­dan mi­ni­ste­ri­et kan und­gå la­ek. I lyd­fi­len op­tra­e­der de­par­te­ments­chef Sop­hus Gar­fi­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.