Simon Emil: Stop laekager

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Simon Emil Am­mitzbøll-Bil­le valg­te i går kortva­rigt at tra­e­de ud af rol­len som far på bar­selsor­lov for at kri­ti­se­re de me­d­ar­bej­de­re, der har la­ek­ket op­lys­nin­ger fra hans mi­ni­ste­ri­um. Et mi­ni­ste­ri­um, som Ole Birk Ole­sen nu mid­ler­ti­digt har over­ta­get tøj­ler­ne på ef­ter Ek­stra Bla­dets hi­sto­ri­er om det mi­ni­ster­lø­se mi­ni­ste­ri­um.

’Jeg un­drer mig over, hvor­for no­gen fin­der det nød­ven­digt at la­ve lyd­op­ta­gel­ser af in­ter­ne, ufor­mel­le per­so­na­le­mø­der. Jeg hå­ber, at me­d­ar­bej­der­ne ved, at hvis de er util­fred­se med no­get, kan de ta­le med de­res na­er­me­ste over­ord­ne­de. Man kan og­så gå til sin til­lids­re­pra­e­sen­tant og i sid­ste en­de til mig,’ skri­ver Am­mitzbøll-Bil­le til Ek­stra Bla­det i en mail.

Sam­ti­dig la­eg­ger Am­mitzbøll-Bil­le af­stand til de­par­te­ments­chef Sop­hus Gar­fi­els ud­mel­ding om, at me­d­ar­bej­de­re kan til­ret­tela­eg­ge de­res ar­bej­de, så do­ku­men­ter mørkla­eg­ges uden om of­fent­lig­heds­lo­ven:

’Og­så som mi­ni­ster har jeg fo­kus på åben­hed. Blandt an­det der­for har jeg meldt ud in­ter­nt i mi­ni­ste­ri­et, at min til­gang til åben­hed og of­fent­lig­hed skal af­spej­les i den ge­ne­rel­le til­ret­tela­eg­gel­se af mi­ni­ste­ri­ets ar­bej­de og ved be­hand­lin­gen af ak­tind­sigtsan­mod­nin­ger. De skal be­hand­les hur­tigt, imø­de­kom­men­de og med fo­kus på merof­fent­lig­hed,’ skri­ver mi­ni­ste­ren.

Ek­stra Bla­det har for­søgt at få en kom­men­tar fra de­par­te­ments­chef Sop­hus Gar­fi­el til la­e­ka­gen om, hvor­dan man und­går laekager. Det har imid­ler­tid ik­ke va­e­ret mu­ligt. Mi­ni­ste­ri­et har i ste­det sendt en ge­ne­rel kom­men­tar, hvor de for­døm­mer la­e­ka­ger­ne:

’Vi er sta­er­ke til­ha­en­ge­re af en åben og ind­dra­gen­de le­del­ses­stil, hvor der er plads til at stil­le spørgs­mål og di­a­log mel­lem le­del­se og me­d­ar­bej­de­re. Den til­gang har­mone­rer dår­ligt med hem­me­li­ge op­ta­gel­ser, som sen­des til pres­sen.’

Min til­gang til åben­hed og of­fent­lig­hed skal af­spej­les i den ge­ne­rel­le til­ret­tela­eg­gel­se af mi­ni­ste­ri­ets ar­bej­de

Og­så som mi­ni­ster har jeg fo­kus på åben­hed

FO­TO: LINDA JOHANSEN

Øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ren un­drer sig over, hvor­for nog­le me­d­ar­bej­de­re i mi­ni­ste­ri­et fin­der det nød­ven­digt at la­ve lyd­op­ta­gel­ser af in­ter­ne, ufor­mel­le per­so­na­le­mø­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.