Så­dan smed Astrid 25 ki­lo GO­DE RÅD

EF­TER SABBATÅR OG MAS­SER AF JUNKFOOD:

Ekstra Bladet - - FLASH! - KLARA HAUBERG HAN­SEN PRIVATFOTO

For Astrid Holst be­tød af­slut­nin­gen på tre år i gym­na­si­et en pau­se fra sko­le­ba­en­ken.

Som så man­ge an­dre valg­te hun at ta­ge et sabbatår. Hun vil­le ud og prø­ve ar­bejds­li­vet af.

Men det be­tød skif­ten­de ar­bejds­ti­der, og hver­da­gens ru­ti­ner røg i va­sken. Det gjor­de hen­des lyst til at smø­re sun­de mad­pak­ker og­så. Den va­ri­e­re­de kost blev er­stat­tet af hur­tig mad på far­ten og suk­ker­hol­di­ge drik­ke.

– Jeg har al­drig va­e­ret over­va­eg­tig, men jeg har al­tid skul­let ta­en­ke over, hvad jeg spi­ste, og jeg kom­mer fra en fa­mi­lie, der går op i sund­hed. Men på det tids­punkt spi­ste jeg ba­re mas­ser af junkfood og drak so­da­vand for at hol­de mig kø­ren­de, forta­el­ler Astrid Holst, der i dag er 23 år gam­mel.

Den fe­de mad og de us­un­de drik­ke be­tød, at Astrid, in­den hun fik set sig om, ve­je­de me­re, end godt var for hen­de.

Glemte sig selv

I den tid, Astrid ar­bej­de­de, glemte hun sig selv. Hun var pres­set, og i dag ved hun, at hen­des krop fyld­te al­le de­po­ter op og gik i over­le­vel­ses­mo­de, hvil­ket be­tød, at va­eg­ten ba­re steg og steg.

Der­for tur­de hun hel­ler ik­ke stil­le sig op på va­eg­ten, før hun i maj må­ned 2016 star­te­de hos en kost­vej­le­der.

– Jeg var vir­ke­lig cho­ke­ret, da jeg blev ve­jet hos en kost­vej­le­der.

– Jeg hav­de ik­ke stå­et på en va­egt i halvan­det år. Jeg hav­de ik­ke selv ind­set, hvor stor jeg var ble­vet. In­tet tids­punkt er ide­elt at star­te et va­egt­tab. Der er al­tid no­get i vej­en, og man bli­ver ved med at ud­sky­de det. Men det er ba­re at kom­me i gang. Tag bil­le­der. Va­eg­ten er ik­ke alt, og no­gen gan­ge er det nem­me­re at se sin for­an­dring, hvis man har bil­le­der, man kan sam­men­lig­ne med. Så tag bil­le­der gen­nem he­le for­lø­bet.

Astrid brug­te en skridt­ta­el­ler og fandt of­te mo­ti­va­tion til en la­en­ge­re gå­tur, hvis hun end­nu ik­ke hav­de nå­et sit mål for da­gens skridt.

Den dag sag­de va­eg­ten 94,6 ki­lo.

Men det var gra­en­se­over­skri­den­de for Astrid at ind­se, at hun nok ik­ke kun­ne kla­re va­egt­ta­bet ale­ne.

At hun hav­de brug for hja­elp. For det hav­de hun. Det blev star­ten på et halvan­den år langt for­løb.

Mi­gra­e­ne og kolds­ved

Før­ste skridt var det hår­de­ste.

Astrid skul­le af med sin suk­ker­af­ha­en­gig­hed og stop­pe med at drik­ke so­da­vand samt an­det suk­ker­hol­digt fra den ene dag til den an­den. Det var de fi­re hår­de­ste da­ge un­der he­le va­egt­ta­bet.

– Det var fi­re da­ge med mi­gra­e­ne, ube­hag og kolds­ved. Jeg ka­em­pe­de mig igen­nem ar­bej­det, og så var det ba­re di­rek­te hjem i seng. Men jeg kan ty­de­ligt hu­ske, at jeg ta­enk­te ,’der er ik­ke no­get, der no­gen­sin­de skal be­stem­me over mig på den må­de igen’.

Det var en skra­em­men­de, men god op­le­vel­se. Astrid vid­ste, at hun skul­le gen­nem­fø­re va­egt­ta­bet.

For Astrid var det vig­tigt, at ma­den var li­ge til og nem at over­skue. Så kost­pla­nen var til­ret­telagt ef­ter hen­des hver­dag, og hvor me­get tid hun hav­de til at for­be­re­de ma­den, in­den hun skul­le på far­ten.

Krop­pen skul­le ren­ses

– Vi valg­te mad, som jeg ple­je­de at spi­se, og så la­ve­de vi det om til en sun­de­re va­ri­a­tion. På et tids­punkt un­der for­lø­bet kun­ne jeg slet ik­ke nå at spi­se den ma­eng­de kal­o­ri­er, som jeg skul­le. Jeg kun­ne ma­er­ke, at krop­pen skul­le ren­ses, og så tra­ek­ker den sig lidt sam­men igen.

In­den Astrid hav­de set sig om, smed hun de før­ste ti ki­lo. År­sa­gen var ude­luk­ken­de ko­sten.

Si­den kom hun op på 25 ki­los va­egt­tab, bå­de ved hja­elp af kost­vej­le­der og egen ind­sats.

Hun nå­e­de sin målsa­et­ning og ve­jer nu 69 ki­lo.

Selv­om Astrid er i mål, hu­sker hun tit sig selv på, at hun ik­ke skal le­ve i et evigt va­egt­tab.

Det er na­tur­ligt, at va­eg­ten svin­ger lidt en gang imel­lem.

Men for he­le ti­den at hol­de fo­kus har hun be­slut­tet, at hen­des va­egt helst skal lig­ge mel­lem 68 og 72 ki­lo.

Skif­ten­de ar­bejds­ti­der øde­lag­de hver­da­gens ru­ti­ner, her­un­der sun­de mad­pak­ker

Stop for so­da­vand be­tød fi­re da­ge med mi­gra­e­ne, ube­hag og kolds­ved

Astrid for­fra - før og ef­ter va­egt­ta­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.