PAS NU PÅ: DMI AD­VA­RER OM TØRKE

... og det be­ty­der brand­fa­re

Ekstra Bladet - - FLASH! - ULRIK BACHMANN ul­ba@eb.dk

Det er varmt, og det er tørt. Det har det va­e­ret la­en­ge. Maj må­neds ek­stre­me vejr la­der nu til at få kon­se­kven­ser. Ik­ke ba­re for land­ma­en­de­ne, som tør­ster ef­ter vand til de­res af­grø­der. Men og­så for de kom­mu­na­le brand­myn­dig­he­der, som fle­re ste­der i lan­det har måt­tet sluk­ke na­tur­bran­de.

DMI ta­ler om, at der er ud­sigt til den va­er­ste tørke si­den 1975. Tørke be­ty­der brand­fa­re.

Af­bra­en­dings­for­bud

Det er de op­ma­er­k­som­me på hos Be­red­skabs­sty­rel­sen.

Fle­re kom­mu­ner har al­le­re­de ind­ført af­bra­en­dings­for­bud på grund af den helt ek­stra­or­di­na­e­re si­tu­a­tion. Det for­står man hos Be­red­skabs­sty­rel­sen, hvor 80 mand og 315 va­er­neplig­ti­ge he­le ti­den er på vagt rundt om i lan­det.

I we­e­ken­den måt­te der flyt­tes res­sour­cer for at sluk­ke en brand på Rand­bøl He­de. Over tre døgn ha­er­ge­de bran­den.

– Vi flyt­te­de en­he­der fra cen­tre­ne i Thi­sted, Her­ning, Ha­der­s­lev og He­de­hu­se­ne. Sam­ti­dig lod vi nog­le res­sour­cer va­e­re til­ba­ge i Na­est­ved, for­di vi fik var­sel om sky­brud i Nord­s­ja­el­land, si­ger Lars Skov, som er ope­ra­tiv le­der i Be­red­skabs­sty­rel­sen.

De­fekt glød­e­lem

I tirs­dags bra­end­te det på Fa­nø. Og så har der va­e­ret na­tur­bran­de i Nord­s­ja­el­land som føl­ge af et dam­ploko­mo­tiv, som hav­de en de­fekt glød­e­lem, forta­el­ler Lars Skov.

– Det re­sul­te­re­de i, at loko­mo­ti­vet sat­te ild fem for­skel­li­ge ste­der langs stra­ek­nin­gen, si­ger Lars Skov.

Lars Skov forta­el­ler, at det el­lers har va­e­ret sky­brud og storm­flod, som har ta­get de fle­ste af Be­red­skabs­sty­rel­sens res­sour­cer de sid­ste ti år.

I år er der imid­ler­tid no­get, der ty­der på, at egent­lig brand­be­ka­em­pel­se kom­mer til at fyl­de me­re.

Det er de kom­mu­na­le brand­be­red­ska­ber, som kla­rer det me­ste. Men sker det, at en brand er ek­stra tung, kan Be­red­skabs­sty­rel­sen med sit ek­stra ma­te­ri­el tra­e­de til. Lars Skov forta­el­ler, at man al­le­re­de nu skal ta­en­ke sig rig­tig godt om.

De fle­ste af de stør­re bran­de er men­ne­ske­skab­te

Loko­mo­ti­ver er slem­me

– De fle­ste af de stør­re bran­de er men­ne­ske­skab­te. Det kan star­te med en ukr­udts­bra­en­der. El­ler med en grill, som sa­et­tes i no­get ve­ge­ta­tion. Og så ci­ga­ret­ter, der smi­des i na­tu­ren, si­ger Lars Skov.

DSB’s di­e­sel­loko­mo­ti­ver er imid­ler­tid og­så slem­me, forta­el­ler Lars Skov.

– Isa­er hvis brem­ser­ne ha­en­ger. Det har vi set fle­re gan­ge. Det gi­ver ka­em­pe gni­ster og glø­der, som og­så kan sa­et­te ild. per­so­ner hav­de klok­ken 06.00 i går mor­ges down­lo­a­det den nye ’NemID nøg­le­app’ som er­stat­ning for det nu­va­e­ren­de pap­kort. Med ap­pen får man ad­gang til blandt an­det net­bank, bor­ger.dk, sund­hed.dk og pri­va­te ak­tø­rers hjem­mesi­der som ek­sem­pel­vis fag­for­e­nin­ger og a-kas­ser.

Fly­ve­tur på na­e­sten 19 ti­mer

FO­TO: SØ­REN GYLLING/RITZAU SCAN­PIX

Det er skønt at ka­ste sig i van­det i Aa­ben­raa Fjord, men det kni­ber me­re med regn­vand fra sky­er­ne i den­ne tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.