Be­ta­lings­ring, nej tak

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

An­gå­en­de Ritt Bjer­re­gaards ind­la­eg for­le­den. Jeg si­ger nej tak til en kø­ben­havnsk be­ta­lings­ring.

Hvor er det fint, at der byg­ges me­re me­tro og end­nu fle­re cy­kel­sti­er i Kø­ben­havn. Til gavn for dem, der bor der.

Os der pend­ler lang­vejs fra (Møn, Lol­land og Fal­ster) får jo ik­ke så me­get gavn af det.

Nae, vi pend­ler i vo­res bi­ler for at kom­me til sta­den og pas­se vo­res job, som til­fa­el­dig­vis al­le na­e­sten, er pla­ce­ret der. Og her sy­nes du så Ritt, at vi skal på­la­eg­ges end­nu en skat.

Igen og igen glem­mer du – sam­men med jour­na­li­ster og po­li­ti­ke­re – at vi bi­li­ster la­eg­ger ad­skil­li­ge kro­ner i va­eg­t­af­gift (en af­gift, der op­rin­de­ligt var ta­enkt til at byg­ge ve­je for).

Det rø­de ka­bi­net ind­før­te i 1967 to be­ta­lin­ger år­ligt med løf­tet om, at nu skul­le de dan­ske bi­li­ster få or­dent­li­ge ve­je.

Hvor det dog gla­e­der mig at se, at du kan gi­ve DSB tørt på, for så tror jeg ik­ke, du vil fo­re­slå at jeg jo ba­re kan ta­ge to­get på job.

Det er prø­vet. Fem ti­mer tog tu­ren ba­re fra Gre­ve til Møn.

PS: En be­ta­lings­ring vil og­så gå ud over al­le de turi­ster med fle­re, der ta­ger til Kø­ben­havn for at shop­pe og spi­se.

Men min­dre de da skal und­ta­ges fra af­gif­ten?

Erik Gylling To­ste­na­es­vej

Aske­by

FO­TO: MAR­TIN LEHMANN

Erik Gylling er pend­ler og stor mod­stan­der af en be­ta­lings­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.