DA­GENS HOROSKOP

Ekstra Bladet - - HOROSKOP / VEJR / TV-GUIDE I TV-GUIDE - AF BENJA­MIN LUND­BERG www.benja­min­lund­berg.dk

VAEDDEREN

21/3-20/4 I dag er du flit­tig, må­l­ret­tet og god til at kon­cen­tre­re dig om det va­e­sent­li­ge. Det kan godt va­e­re der kom­mer en fiks idé du ba­re må af­prø­ve i prak­sis, men det er nu hel­ler ik­ke det va­er­ste der kan ske. Det va­e­sent­li­ge er, at du he­le ti­den er prak­sis­o­ri­en­te­ret i dag.

LØVEN

23/7-23/8 Du er ar­bejd­s­om og flit­tig i dag.Du ta­ger godt fat på dit job, og du vi­ser og­så vej­en for di­ne kol­le­ger. Men du sli­der ik­ke i det, ba­re for at sli­de i det. Du er og­så god til se nye og uven­te­de mu­lig­he­der dér, hvor der åben­lyst fo­re­går et ør­kes­løst slid for al­le par­ter.

SKYTTEN

23/11-21/12 Din øko­no­mi er på dags­or­de­nen i dag, og her kan du vir­ke­lig få lagt et bud­get der hol­der. Du er an­svar­lig, og sam­ti­dig har du det ful­de over­blik over hvad der skal kø­bes den kom­men­de tid. Så kan det til­med va­e­re, der og­så ska­bes lidt rum til even­tu­elt ufor­ud­se­te ud­gif­ter.

TYREN

21/4-21/5 I dag vil du va­e­re god til at få te­o­ri og prak­sis til at mø­des. Man får af og til en mas­se ny vi­den ind, og det er godt at ha­ve et vi­de­be­ga­er, men det er og­så godt at kun­ne om­sa­et­te alt det man la­e­rer til prak­tisk brug. I dag har du an­la­eg for beg­ge de­le, og får må­ske aha-ind­sig­ter.

JOMFRUEN

24/8-23/9 I dag kan du godt li­de at ar­bej­de prak­tisk med di­ne ha­en­der, el­ler hvad du nu en­gang er prak­tisk an­lagt in­den­for. Sam­ti­dig vil du va­e­re god til at se nye kre­a­ti­ve ud­fol­del­ses­mu­lig­he­der, in­den for det der nu en­gang op­ta­ger dig. Du kan og­så dyr­ke et par af di­ne hob­by­er.

STENBUKKEN

22/12-20/1 Du vil frem i ver­den i dag. Ik­ke som så man­ge an­dre men­ne­sker, der må­ske pra­ler med de man­ge tin­ge de kan. Sna­re­re på din van­te og gam­mel­kend­te Sten­buk­ke-fa­con, hvor du na­er­mer dig tin­ge­ne skridt for skridt. Du er ufat­te­ligt ud­hol­den­de, du får og­så et par nye ide­er.

TVILLINGERNE

22/5-21/6 Du ta­ger an­svar for dig selv i dag, og du sør­ger for at få styr på alt det der hal­ter i dit liv. Alt det som på en el­ler an­den må­de ta­e­rer på di­ne res­sour­cer i det dag­li­ge, har du ev­ne for at or­ga­ni­se­re dig ud af. Det kan til­med va­e­re der på den må­de vil duk­ke uven­tet fri­tid op og­så.

VA­EG­TEN

24/9-23/10 Du vil helst va­e­re sam­men med fa­mi­li­en i dag, og du vil helst va­e­re hjem­me. Her kan du få ord­net en mas­se prak­ti­ske ting, men du kan og­så få tid til at ba­re at va­e­re, og slap­pe af. Det hand­ler om en god plan­la­eg­ning, så op­står der en plud­se­lig tidslo­m­me til ren af­slap­ning.

VANDBAEREREN

21/1-19/2 Du vil helst va­e­re ale­ne i dag. Du har nem­lig et par fik­se ide­er, som du helst vil af­prø­ve helt for dig selv. Det kan til­med og­så va­e­re det en­de­lig er prak­tisk mu­ligt for dig, at få gjort no­get ved sa­ger­ne. Find din in­dre op­fin­der frem, du er helt i dit es som Vand­ba­e­rer net­op i dag.

KREBSEN

22/6-22/7 Det kan va­e­re sva­ert at få tid nok til ens part­ner i en travl og ha­es­bla­e­sen­de hver­dag. I dag kan I dog gø­re no­get ved sa­gen, og sim­pelt­hen plan­la­eg­ge Jer ud af tin­ge­ne. I ta­ger beg­ge an­svar for re­la­tio­nen, og det gi­ver for­hol­det ny gnist. Er du sing­le har du ik­ke de pro­ble­mer.

SKORPIONEN

24/10-22/11 I dag vil du ger­ne nå en mas­se, og du gi­ver ik­ke op før du er nå­et fra A-Z. Det kan va­e­re at du kan få or­ga­ni­se­ret et par ting, som la­en­ge må­ske har ro­det en anel­se for me­get. Det kan va­e­re ru­de­k­u­ver­ter du al­drig er dyk­ket ned i, el­ler mails du al­drig har åb­net. Tag ger­ne fat i dag.

FISKENE

20/2-20/3 Du har brug for at va­e­re sam­men med go­de ven­ner i dag, men det kan ik­ke ude­luk­kes at en­ten de, el­ler du selv, vil be­de om hja­elp til prak­ti­ske op­ga­ver. Man kan og­så sag­tens tra­ek­ke i ar­bejd­s­tø­jet og al­li­ge­vel få en rig­tig god dag. Det gør I net­op i dag, på gan­ske forun­der­lig vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.