DE DUER IK­KE

Ekstra Bladet - - MED FAR PÅ VAERTSHUS -

Ved na­e­ste års fol­ke­tings­valg va­el­ger dan­sker­ne stats­mi­ni­ster med klud for na­e­sen

DAN­SKER­NES FORETRUKNE stats­mi­ni­ster er ukendt. Kun 22 pro­cent af va­el­ger­ne har Lars Løk­ke Ras­mus­sen som fo­re­truk­ken stats­mi­ni­ster­kan­di­dat. 28 pro­cent fo­re­tra­ek­ker Met­te Fre­de­rik­sen.

En ’an­den kan­di­dat’ fo­re­tra­ek­kes af 32 pro­cent af dan­sker­ne. Det vi­ser en ny må­ling fo­re­ta­get af Nor­stat for Jyl­lands-Po­sten og Al­tin­get.

HI­STO­RI­EN VI­SER der­til, at dan­sker­nes skep­sis over le­ve­ret af Dan­marks tra­di­tio­nel­le for stats­mi­ni­stre ’stats­mi­ni­ster­par­ti­er’, Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, fak­tisk blot vok­ser for hvert år.

Lars Løk­ke var og­så stats­mi­ni­ster i be­gyn­del­sen af det­te år­ti. Og Hel­le Thor­ning mod­kan­di­dat. De hav­de hver isa­er op­bak­ning fra en tred­je­del af va­el­ger­ne. I dag kan Løk­ke og mod­kan­di­dat Fre­de­rik

et fler­tal som sen til sam­men end ik­ke møn­stre stats­mi­ni­s­ter­ma­te­ri­a­le i den dan­ske be­folk­ning. LAN­DETS FORETRUKNE stats­mi­ni­ster er føl­ge­lig ik­ke blot ukendt. Et nyt, ukendt par­ti sy­nes til­li­ge at ha­ve etab­le­ret sig og va­e­re på vej frem i Dan­mark. Vi kan kal­de det ’An­ti­par­ti­et’.

I hvert fald er om­kring halv­de­len af de dan­ske va­el­ge­re på for­hånd util­fred­se med el­ler mel­lem­for­nø­je­de, hvad an­går na­tio­nens kom­men­de le­der.

Lan­dets to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter sy­nes at mi­ste me­re og me­re po­li­tisk le­gi­ti­mi­tet blandt va­el­ger­ne, jo na­er­me­re na­tio­nen kom­mer på na­e­ste valg. Og ’An­ti­par­ti­et’ vok­ser. Det går he­le ti­den frem.

PO­LI­TI­KER­NE OG PAR­TI­ER­NE er na­tur­lig­vis selv klar over den­ne ud­vik­ling. De har fulgt det gen­nem al­le

og­så en for­kla­ring: åre­ne. Og de har

Det er ik­ke dem selv, der er no­get galt med. De har ba­re ik­ke for­kla­ret sig godt nok. ’Vi skal bli­ve bed­re til at forta­el­le ...’, har det lydt fra so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. ’Vi skal bli­ve bed­re til at for­kla­re, hvad vi vil,’ har det lydt fra Ven­stre.

af kom­mu­ni­ka­tiv art, PRO­BLE­MER­NE ER ALT­SÅ hed­der det. Hvil­ket som be­kendt fin­der si­ne frem­me­ste pro­blem­lø­se­re i kom­mu­ni­ka­tions­og re­k­la­me­bran­chen.

Men iro­nisk nok er net­op den­ne af­de­ling vok­set i de po­li­ti­ske par­ti­er i no­gen­lun­de sam­me takt, som op­bak­nin­gen til dem svin­der.

Ved na­e­ste års fol­ke­tings­valg va­el­ger dan­sker­ne stats­mi­ni­ster med klud for na­e­sen, hvis mang­len

fort­sa­et­ter. på op­bak­ning

Har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre egent­lig så­dan helt op­rig­tigt og ae­r­ligt spurgt sig selv: Hvor­for kan I ik­ke li­de os der­u­de? Kan det va­e­re no­get an­det end vo­res må­de at ta­le på?

FO­TO: JENS DRESLING

Lan­dets to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter sy­nes at mi­ste me­re og me­re po­li­tisk le­gi­ti­mi­tet blandt va­el­ger­ne, jo na­er­me­re na­tio­nen kom­mer på na­e­ste valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.