Jeg bli­ver VM-klar

BENDTNER I BEDRING: – Jeg for­ven­ter, at jeg kan tra­e­ne med hold­kam­me­ra­ter­ne i na­e­ste uge, forta­el­ler an­gri­be­ren, der reg­ner med at kom­me med til VM i Rusland

Ekstra Bladet - - SPORT - MADS GLENN WEHLAST POUL FERDINAND mgw@eb.dk; pf@eb.dk

Når land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de på man­dag ud­ta­ger sin en­de­li­ge 23 mand sto­re VM-trup, vil Ni­ck­las Bendtner end­nu ik­ke va­e­re den ly­ske­ska­de, som han på­drog sig i søn­dags for Ro­sen­borg, kvit.

Men der er al­li­ge­vel me­get, der pe­ger i ret­ning af, at den 30-åri­ge an­gri­ber har lang snor og er med i den en­de­li­ge trup.

Det lig­ger al­le­re­de nu fast, at Bendtner ik­ke er med i lør­da­gens test­kamp mod Sve­ri­ge i Sto­ck­holm. Det er og­så usik­kert, om han får spil­le­tid na­e­ste lør­dag mod Me­xi­co på Brønd­by Sta­dion.

– Na­e­ste lør­dag er det spørgs­må­let om det er va­erd at ta­ge chan­cen el­ler bed­re at ven­te, for­kla­rer Ni­ck­las Bendtner, der op til VM i 2010 og­så hav­de pro­ble­mer med ly­sken.

Den­gang var det i ven­stre si­de, mens det nu er i høj­re si­de.

Ty­de­li­ge frem­skridt

Da lands­hol­det i går tra­e­ne­de på et sol­be­skin­net Hels­in­gør Sta­dion, lun­te­de Ni­ck­las Bendtner rundt om ba­nen sam­men med en af fy­si­o­te­ra­pe­u­ter­ne.

Ro­sen­borg-bom­be­ren er ef­ter om­sta­en­dig­he­der­ne i ri­me­ligt hu­mør, for­di den scan­ning, han fik man­dag, ik­ke vi­ste tegn på en al­vor­lig ska­de.

– Det er Åge Ha­rei­de, der må tra­ef­fe be­slut­nin­gen. Jeg sy­nes, at jeg op­le­ver frem­skridt, og når vi 11. ju­ni rej­ser til Rusland, for­ven­ter jeg at va­e­re 100 pro­cent fit, fast­slår Ni­ck­las Bendtner, der var gra­e­de­fa­er­dig og ned­trykt, da han blev ska­det i søn­da­gens op­gør mod Brann.

Han score­de, men må­let blev helt mis­vi­sen­de un­der­kendt for of­f­si­de.

Er sta­dig op­ti­mist

– Jeg var me­get ked af det, for­di det ske­te så ta­et på en vig­tig slut­run­de, og for­di jeg slet ik­ke kend­te ska­dens om­fang. VM er ba­re det stør­ste, man kan va­e­re med til, si­ger Ni­ck­las Bendtner, der na­eg­ter at ta­ge de ne­ga­ti­ve bril­ler på.

– Jeg har valgt at va­e­re po­si­tiv i hå­bet om at bli­ve VM-klar. Selv­føl­ge­lig vil det va­e­re en ka­em­pe skuf­fel­se, hvis jeg ik­ke bli­ver klar.

– Jeg tror nu på det og for­ven­ter at tra­e­ne med i lø­bet af nog­le da­ge. Men jeg er da først op­mun­tret og glad, når jeg er helt spil­le­klar, smi­ler Ni­ck­las Bendtner.

Hav­de sco­ret 45 mål, hvis ...

Ni­ck­las Bendtner er den mest scoren­de spil­ler af de 27, der li­ge nu er i lands­hold­strup­pen. 30 scor­in­ger i 81 land­skam­pe er fa­cit for an­gri­be­ren, der de­bu­te­re­de for 12 år si­den.

Men det er ik­ke med bag­grund i de se­ne­ste par år Bendtner har op­byg­get den fi­ne sta­ti­stik. Han har så­le­des blot sco­ret ét mål i de se­ne­ste 16 land­skam­pe. Og det mål ’stjal’ han fra Chri­sti­an Erik­sen, da Dan­mark fik straf­fes­park mod Ir­land i VM­play­of­fen i novem­ber.

– Hvis jeg hav­de få­et lov at spar­ke straf­fes­park, hav­de jeg sco­ret 45 mål på lands­hol­det. Men hver gang jeg ik­ke er med, får vi jo straf­fes­park, si­ger Ni­ck­las Bendtner med et ska­evt smil.

Den­gang Da­ni­el Ag­ger var an­fø­rer, var det og­så ham, der spar­ke­de straf­fes­par­ke­ne – selv­om Ni­ck­las Bendtner ved en­kel­te lej­lig­he­der for­søg­te at over­ta­le ham til la­de mu­lig­he­den for at sco­re gå vi­de­re.

Nor­ge er ik­ke nok

– Jeg er glad for den sta­ti­stik, jeg har på lands­hol­det. Der var en­gang, hvor jeg ta­enk­te på må­l­re­kor­den (Jon Da­hl To­mas­son har re­kor­den med 52 mål i lands­holds­re­gi, red.). Men det gør jeg ik­ke la­en­ge­re, si­ger Ni­ck­las Bendtner, der ik­ke spe­ku­le­rer på fod­bold-frem­ti­den, før VM er over­stå­et.

– Nu ta­en­ker jeg kun på VM. Jeg har sagt til dem i Ro­sen­borg, at jeg for­ven­ter at ven­de til­ba­ge ef­ter VM. Og så må vi se, hvad der sker.

– Min plan er at spil­le fem-seks år end­nu, si­ger Ni­ck­las Bendtner, som er­ken­der, at det ik­ke lig­ger i kor­te­ne, at kar­ri­e­ren skal slut­te i Ro­sen­borg.

Når vi 11. ju­ni rej­ser til Rusland, for­ven­ter jeg at va­e­re 100 pro­cent fit

FO­TO: LARS POUL­SEN

På vej til­ba­ge Ni­ck­las Bendtner måt­te nø­jes med at lun­te rundt på det sol­be­skin­ne­de Hels­in­gør Sta­dion sam­men med en af fy­si­o­te­ra­pe­u­ter­ne un­der tra­e­nin­gen i går, men det går bed­re for den dan­ske lands­holds­an­gri­ber, der blev ska­det søn­dag i en kamp for...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.