Nu skal han stå sko­le­ret

Ekstra Bladet - - NEWS -

End­nu en­gang vak­ler Lars Løk­kes for­kla­ring i sa­gen om for­hol­det til fi­ske­ri­ets så­kald­te kvo­te­kon­ger.

Stats­mi­ni­ste­ren er igen kaldt i sam­råd, og der er rejst krav om re­de­gø­rel­se fra V-for­man­dens hånd.

Det sker ef­ter In­for­ma­tions af­slø­ring af nye de­tal­jer fra de nytårs­ku­re – el­ler tor­ske­gil­der – i Thy­bor­øn, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen har del­ta­get i de se­ne­ste år.

– Lars Løk­ke Ras­mus­sen har på fle­re sam­råd i Fol­ke­tin­get klart ud­talt, at han ik­ke hav­de ta­et­te re­la­tio­ner til kvo­te­kon­ger­ne, og at hans del­ta­gel­se ved kvo­te­kon­ger­nes tor­ske­gil­der var som ’pri­vat-Lars’, si­ger En­heds­li­stens Sø­ren Eg­ge Ras­mus­sen i en pres­se­med­del­el­se, hvor han til­fø­jer:

– Men med de nye af­slø­rin­ger fra In­for­ma­tion pil­les stats­mi­ni­ste­rens ar­gu­ment om, at han blot var ’pri­vatLars’ fuld­sta­en­digt fra hin­an­den, og det står helt klart, at nytårs­ku­re­ne har va­e­ret sy­ste­ma­tisk plan­lagt i for­hold til at på­vir­ke re­ge­rin­gens fi­ske­ripo­li­tik, og at Løk­ke til ar­ran­ge­men­ter­ne end­da har kvit­te­ret med po­li­ti­ske løf­ter til kvo­te­kon­ger­ne, ly­der det fra Sø­ren Eg­ge Ras­mus­sen, der har kaldt stats­mi­ni­ste­ren i sam­råd om sa­gen.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et kra­e­ver en re­de­gø­rel­se fra stats­mi­ni­ste­ren.

Ta­ge den gu­le fø­rer­trø­je på

’No­get ty­der på, at Løk­kes ’går den så går den’-til­gang til, hvad han har op­lyst i den her sag, nu ram­mer ham som en boo­me­rang’.

’For i dag får vi sort på hvidt at se, at tor­ske­gil­der­ne i Løk­keFon­den rent fak­tisk blev brugt til at på­vir­ke stats­mi­ni­ste­ren po­li­tisk’, si­ger par­tiets Si­mon Kol­lerup i en skrift­lig kom­men­tar.

Tor­ske­gil­der­ne ar­ran­ge­res af kvo­te­kon­gen Jo­hn-An­ker Ha­met­ner Lar­sen i sam­ar­bej­de med skibs­ma­eg­ler Tu­re Kor­sa­ger.

Sidst­na­evn­te har for­kla­ret til In­for­ma­tion, at ar­ran­gø­rer­ne hvert år si­den den før­ste nytårs­kur i 2014 li­ge­le­des har sør­get for, at der har va­e­ret ta­ler og sket­ches om fi­ske­ri­ets ud­for­drin­ger, som har va­e­ret hen­vendt til Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Og stats­mi­ni­ste­ren har til­sy­ne­la­den­de ta­get be­stik af bud­ska­bet.

Ek­sem­pel­vis tog han i 2017 or­det ef­ter en sketch, der hav­de hand­let om fi­ske­ri­ets be­kym­rin­ger ved­rø­ren­de bre­xit.

Lars Løk­ke Ras­mus­sens kvit­te­re­de an­gi­ve­ligt for sket­chen ved at si­ge, at han nok skul­le ’ta­ge den gu­le fø­rer­trø­je på’ og sty­re Dan­mark sik­kert gen­nem bre­xit­for­hand­lin­ger­ne. Det be­ret­ter In­for­ma­tion.

Ret til pri­vat­liv

Un­der et sam­råd i ja­nu­ar gjor­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen el­lers en dyd ud af, at han har del­ta­get i nytårs­ku­re­ne som pri­vat­per­son.

Løk­ke slog fast, at hans for­hold til fi­ske­ren Jo­hn-An­ker Ha­met­ner Lar­sen ’ik­ke ved­rø­rer el­ler er sty­ren­de’ for hans vir­ke som stats­mi­ni­ster. Og på et spørgs­mål om, hvor­vidt de to slet ik­ke ta­ler om fi­ske­ripo­li­tik, sva­re­de han:

– Hvad ta­ler man så om, når man er pri­vat... Alt­så jeg ta­ler om man­ge ting med man­ge folk i for­skel­li­ge sam­men­ha­en­ge.

– Jeg har li­ge­som al­le an­dre men­ne­sker ret til et pri­vat­liv.

– Hvem jeg spi­ser med pri­vat, hvem jeg be­sø­ger pri­vat, hvem jeg bru­ger min fri­tid med, det er pri­vat, lød det fra des­u­den fra Løk­ke.

I for­bin­del­se med den se­ne­ste nytårs­kur sag­de Løk­ke om Løk­keFon­den til Ek­stra Bla­det:

– For mig – det er jo ik­ke et po­li­tisk pro­jekt – men for mig er det og­så en an­led­ning til at ta­le med men­ne­sker, som jeg ik­ke mø­der hver dag in­den for Chri­sti­ans­borgs tyk­ke mu­re.

Ek­stra Bla­det 24. ja­nu­ar 2018.

Ek­stra Bla­det 16. ja­nu­ar 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.