Pearl Har­bor

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Tid­ligt om mor­ge­nen den 7. de­cem­ber (8. de­cem­ber i Ja­pan) an­greb bøl­ger af ja­pan­ske bom­be­fly den stør­ste ame­ri­kan­ske flå­de­ba­se Pearl Har­bor på øen Oa­hu på Hawaii. An­gre­bet kom uden ad­var­sel el­ler krig­ser­kla­e­ring og blev star­ten på en fi­re år lang blo­dig krig i Stil­le­ha­vet. Den slut­te­de med det ja­pan­ske im­pe­ri­ums en­de­li­ge øde­la­eg­gel­se. An­gre­bet på Pearl Har­bor kom som kul­mi­na­tio­nen på lang­va­rig for­va­er­ring af for­hol­det mel­lem Ja­pan og USA. Den ame­ri­kan­ske re­ge­ring tog Ki­nas par­ti i den ki­ne­sisk-ja­pan­ske kon­flikt, men gjor­de in­tet for at frem­pro­vo­ke­re en krig mod Ja­pan. USA an­tog, at Ja­pan al­drig vil­le ri­si­ke­re en to­tal krig og hå­be­de på en diplo­ma­tisk løs­ning. I juli 1940 ind­før­te Roo­se­velt re­strik­tio­ner for eks­port af stål og olie til Ja­pan, da de før­ste ja­pan­ske styr­ker blev sendt ind i In­doki­na. Ja­pan­ske skibsin­ge­ni­ø­rer, som var nervø­se for en fuld olie­em­b­ar­go, be­gynd­te at slå til lyd for et »avan­ce­ment syd­på« mod USA og det bri­ti­ske im­pe­ri­um. De vil­le ta­ge kon­trol over den oli­e­ri­ge re­gion i hol­land­sk Ostin­di­en og etab­le­re en uan­gri­be­lig for­svars­linje i Stil­le­ha­vet. Den ty­ske in­va­sion af Sov­je­tu­ni­o­nen skab­te for­vir­ring i Ja­pan. Den ma­eg­ti­ge ja­pan­ske ha­er så mu­lig­he­den for et op­gør med Rusland ved at ta­ge Tysklands par­ti i kam­pen mod Sov­je­tu­ni­o­nen. Flåden fort­sat­te med at pres­se på for den syd­li­ge løs­ning, for­di den tysk­sov­je­ti­ske krig re­du­ce­re­de ri­si­ko­en i nord. Hvis styr­ker­ne kun­ne ero­bre de ri­ge na­turre­s­sour­cer mod syd, vil­le det ska­be grund­la­get for en en­de­lig tri­umf over Ki­na og Sov­je­tu­ni­o­nen. Den 26. juli 1941, ef­ter fle­re ja­pan­ske ly­nan­greb i

7. DE­CEM­BER 1941

In­doki­na, in­de­frøs USA al­le ja­pan­ske va­er­di­er og ska­er­pe­de olie­blo­ka­den. Ja­pans mi­li­ta­e­re le­de­re fo­re­slog i sep­tem­ber 1941 en kon­fron­ta­tion med USA, hvis diplo­ma­ti­ske for­søg på at aen­dre ame­ri­kansk po­li­tik mis­lyk­ke­des. Fri­sten var 30. novem­ber, og ef­ter den da­to skul­le kri­gen bry­de ud. Den ame­ri­kan­ske re­ge­ring var i stand til at kna­ek­ke ja­pan­ske ko­de­de med­del­el­ser og vid­ste, at de ja­pan­ske an­grebs­pla­ner blev ak­tu­a­li­se­ret. Den 26. fo­re­lag­de Cor­dell Hull, Roosevelts uden­rigs­mi­ni­ster, nye be­tin­gel­ser for, hvor­dan Ja­pan skul­le tra­ek­ke si­ne styr­ker ud af In­doki­na og Ki­na. Den ja­pan­ske re­ge­ring af­vi­ste straks, og den 1. de­cem­ber god­kend­te kej­ser Hiro­hi­to

Ja­pans ind­tra­e­den i kri­gen. Tid­ligt i de­cem­ber sej­le­de en stor flå­de med al­le fem ja­pan­ske han­garski­be – med 460 fly om­bord – un­der to­tal ra­di­o­tavs­hed mod far­van­det nord for Hawaii. En op­s­nap­pet be­sked fra Tokyo til den ja­pan­ske am­bas­sa­de i Was­hin­g­ton den 6. de­cem­ber kun­ne ik­ke helt af­ko­des, og in­struk­sen om at af­bry­de de diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser, som be­tød krig, blev ik­ke op­fan­get. Klok­ken 7.49 den 7. de­cem­ber ram­te den før­ste bøl­ge med 183 ja­pan­ske fly Pearl Har­bor og de ame­ri­kan­ske fly­ba­ser. Bøl­ge num­mer to kom kl. 8.50. Af de

394 ame­ri­kan­ske fly på øen blev 347 øde­lagt el­ler be­ska­di­get. Den ja­pan­ske styr­ke mi­ste­de 29 fly. Over­ra­skel­ses­mo­men­tet var alt­af­gø­ren­de. En styr­ke med eli­tepi­lo­ter for­må­e­de at sa­en­ke el­ler øde­la­eg­ge 18 ski­be, her­un­der ot­te slagski­be. 76 ski­be var ube­ska­di­ge­de, blandt dem ubå­de­ne, og de ame­ri­kan­ske han­garski­be var ved et lyk­ke­tra­ef ik­ke i havn. På trods af den vre­de, det­te upro­vo­ke­re­de an­greb skab­te i USA, var ska­der­ne ik­ke så al­vor­li­ge, som ja­pa­ner­ne hav­de hå­bet, og Pearl Har­bor fort­sat­te som en vig­tig ba­se for USA.DEN na­e­ste dag tal­te Roo­se­velt i kon­gres­sen. Han for­døm­te an­gre­bet og kald­te det »en da­to, der vil bli­ve hu­sket med skam«. Der blev for­melt er­kla­e­ret krig mod det ja­pan­ske kej­ser­ri­ge. Ja­pan­ske po­li­ti­ke­re hav­de hå­bet, at an­gre­bet på Pearl Har­bor vil­le de­mora­li­se­re det ame­ri­kan­ske folk og be­gra­en­se krigsind­sat­sen. Det vi­ste sig imid­ler­tid, at in­tet kun­ne ha­ve skabt et stør­re ra­se­ri el­ler sta­er­ke­re vil­je til at be­ka­em­pe Ja­pan end den­ne hand­ling.

USA'S pra­esi­dent Franklin D. Roo­se­velt un­der­skri­ver do­ku­men­tet, som er­kla­e­rer krig mod Ja­pan, den 8. de­cem­ber 1941. En ja­pansk luft­fo­to af Ford Island ved Pearl Har­bor ef­ter an­gre­bet den 7. de­cem­ber 1941. Her ses to fly, der an­gri­ber den ame­ri­kan­ske...

Et ja­pansk Mitsu­bis­hi Zero-kamp­fly let­ter fra det ja­pan­ske han­garskib Akagi på vej mod Pearl Har­bor den 7. de­cem­ber 1941. Den ja­pan­ske flå­de hav­de et kor­ps på ca. 600 eli­tepi­lo­ter, der tra­e­ne­de lan­ge over­søi­ske flyv­nin­ger in­den an­gre­bet.

USS Shaw eks­plo­de­rer un­der det ja­pan­ske an­greb på Pearl Har­bor. Ski­bet blev ramt tre gan­ge un­der bomb­nin­gen og var ik­ke klar til krigsind­sats igen før ju­ni 1942.

Flam­mer fra bra­end­stof­tan­ke ef­ter den ja­pan­ske bomb­ning af hav­ne­in­stal­la­tio­ner­ne i Pearl Har­bor. Et slagskib anes bag rø­gen.

Ud­ma­er­kel­sen Pur­pur­hjer­tet blev til­delt po­st­humt til me­nig Ja­ck H. Feld­man, som dø­de un­der det ja­pan­ske an­greb på Pearl Har­bor. Han blev kun 19 år.

Det ame­ri­kan­ske slagskib West Vir­gi­nia blev ramt af seks tor­pedo­er un­der an­gre­bet på Pearl Har­bor. I alt blev 2.403 ci­vi­le og sol­da­ter dra­ebt i an­gre­be­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.