Bom­be­krig i Asi­en

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Det ja­pan­ske an­greb på Pearl Har­bor skal ses i sam­men­ha­eng med me­re kom­plek­se og dri­sti­ge ope­ra­tio­ner for at over­ta­ge Sy­døst­a­si­en, Ostin­di­en og en ra­ek­ke små øer i Stil­le­ha­vet. Det skul­le sik­re ad­gang til olie, gum­mi, me­tal og an­dre mi­ne­ra­ler og af­skra­ek­ke de bri­ti­ske og ame­ri­kan­ske styr­ker fra den van­ske­li­ge og kost­ba­re op­ga­ve at ge­nero­bre den nye syd­li­ge zo­ne af det ja­pan­ske im­pe­ri­um. I lø­bet af fi­re må­ne­der var langt stør­ste­delen af de eu­ro­pa­ei­ske mag­ters om­rå­de i Fjer­nø­sten un­der ja­pansk her­re­døm­me. Den 7. de­cem­ber sam­le­des en ja­pansk an­grebs­styr­ke i den thailand­ske bugt un­der le­del­se af ge­ne­ral To­moyuki Ya­mas­hi­ta. Na­e­ste dag skul­le den be­sa­et­te Kra Ist­hmus i det syd­li­ge Thailand og an­gri­be bri­ti­ske luft­hav­ne i det nord­li­ge Ma­lay­sia. An­dre an­grebs­kra­ef­ter skul­le ta­ge Hong Kong, an­gri­be Fi­lip­pi­ner­ne og ero­bre bri­ti­ske og hol­land­ske ko­lo­ni­er i Ostin­di­en. Ak­tio­nen var en us­a­ed­van­lig suc­ces. I Ma­lay­sia le­de­de Ya­mas­hi­ta en styr­ke på om­kring 60.000 ma­end, som be­sej­re­de en bri­tisk styr­ke, der var me­re end dob­belt så stor. De al­li­e­re­de ha­e­res for­søg på at stop­pe Ja­pans frem­ryk­ning var i bed­ste fald halv­hjer­tet. In­den den 9. ja­nu­ar 1942 hav­de ja­pa­ner­ne na­e­sten nå­et Ma­lay­si­as ho­ved­stad

Ku­a­la Lum­pur. De var eks­per­ter i jung­le­krig, og den ja­pan­ske ha­er vi­ste sig umu­lig at mod­stå for de dår­ligt for­be­red­te fjen­der med be­gra­en­set

luft­støt­te. Den 31. ja­nu­ar blev Ma­lay­sia for­ladt, og de bri­ti­ske styr­ker trak sig til­ba­ge til Sin­ga­po­re. Den ja­pan­ske frem­gang på Fi­lip­pi­ner­ne var min­dre spek­taku­la­er. Den nord­lig­ste ø Ba­tan blev ind­ta­get den 8. de­cem­ber, og ho­ve­d­ø­en Luzon blev an­gre­bet fra søsi­den to da­ge se­ne­re. La­en­ge­re ude i Stil­le­ha­vet blev de min­dre øer ero­bret for at und­gå trus­ler fra de cen­tra­le hav­om­rå­der. USA'S ba­se på Gu­am blev ind­ta­get den 10. de­cem­ber. Gar­ni­so­nen på Wa­ke Island mod­stod de før­ste ja­pan­ske an­greb den 11. de­cem­ber, men over­gav sig 12 da­ge se­ne­re. An­gre­bet på Ostin­di­en, som blev for­sva­ret af hol­land­ske, bri­ti­ske og au­stral­ske ko­lo­ni­trop­per, star­te­de den 15. de­cem­ber med land­gang på Bor­neo. I en ra­ek­ke ko­or­di­ne­re­de ope­ra­tio­ner strøm­me­de den ja­pan­ske ha­er ud over øen og an­greb luft­hav­ne og olie­an­la­eg. En gren af an­gre­bet ryk­ke­de syd­på for at kapre de bri­ti­ske Sa­lo­mo­nø­er­ne. Ad­miral Ta­ka­has­his spe­ci­alstyr­ker ind­t­og Ba­li den 19. fe­bru­ar og Ti­mor na­e­ste dag. Ho­ved­sta­den i Hol­land­sk Ostin­di­en, Ba­ta­via (Ja­kar­ta), blev ero­bret den 5. marts. Ja­pan­ske krigs­ski­be og fly op­spo­re­de al­li­e­re­de ski­be og øde­lag­de dem, og for at un­der­stre­ge den ja­pan­ske suc­ces øde­lag­de ja­pan­ske bom­be­fly det me­ste af hav­nen i den au­stral­ske by Darwin den 19. fe­bru­ar. Den hol­land­ske over­gi­vel­se ske­te den 9. marts, og re­sten af de al­li­e­re­de over­gav sig tre da­ge se­ne­re. De ja­pan­ske pla­ner var lyk­ke­des til punkt og prik­ke. De hav­de in­gen in­ten­tio­ner om at ta­ge stør­re om­rå­der, end de be­gra­en­se­de kra­ef­ter kun­ne be­skyt­te, og Au­stra­li­en var for øje­blik­ket ik­ke i fa­re. I Det In­di­ske Oce­an blev den bri­ti­ske flå­de, som var sva­ek­ket ef­ter sa­enk­nin­gen af HMS Prin­ce of Wa­les og HMS Re­pul­se den 10. de­cem­ber, ud­for­dret af dri­sti­ge bom­be­tog­ter le­det af vi­ce­ad­miral Nagu­mo. Hans spe­ci­alstyr­ker an­greb Co­lom­bo på Cey­lon (Sri Lanka) den 5. april 1942 og der­ef­ter flå­de­ba­sen i Trin­co­ma­lee, hvor fi­re krigs­ski­be blev sa­en­ket, her­un­der han­garski­bet Her­mes. Ja­pa­ner­ne hav­de in­gen pla­ner om at øge det ja­pan­ske im­pe­ri­um til Det In­di­ske Oce­an, men vil­le blot un­der­mi­ne­re den skrø­be­li­ge bri­ti­ske stil­ling i det syd­li­ge Asi­en – og un­der­stre­ge over for bri­ter­ne, at de skul­le hol­de sig en armsla­eng­de fra det ja­pan­ske kej­ser­ri­ge.

»De al­li­e­re­de ha­e­res for­søg på at stop­pe Ja­pans frem­ryk­ning var i bed­ste fald halv­hjer­tet«

Ja­pan­ske sol­da­ter stormer en bri­tisk do­mi­ne­ret lands­by un­der den hur­ti­ge ero­bring af Ma­lay­sia. In­den for syv uger blev en stør­re styr­ke fra Stor­bri­tan­ni­en og Com­monwe­alth-lan­de­ne ubarm­hjer­tigt dre­vet på flugt af en ha­er, der blev be­trag­tet som...

Oli­elag­re i flam­mer ef­ter et ja­pansk luf­tan­greb på ba­ser i Hol­land­sk Ostin­di­en. Oli­en i re­gio­nen var en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at ja­pa­ner­ne an­greb.

Ja­pan­ske styr­ker var blandt de før­ste til at ud­fø­re ef­fek­ti­ve kam­po­pe­ra­tio­ner. Her stormer ja­pan­ske sol­da­ter fra et land­gangs­far­tøj mod land i 1942 (tv.).

Em­blem fra 11. In­di­an In­fan­try Di­vi­sion, som til sidst over­gav sig til ja­pa­ner­ne, da Sin­ga­po­re faldt den 15. fe­bru­ar 1942.

Re­sul­ta­tet af det ja­pan­ske luf­tan­greb på den au­stral­ske hav­ne­by Darwin den 19. fe­bru­ar 1942. An­gre­bet, der blev ud­ført af 242 fly, skul­le for­styr­re al­li­e­ret kom­mu­ni­ka­tion og dra­eb­te me­re end 200 au­stra­li­e­re.

RAF i ame­ri­kansk-byg­ge­de Brew­ster Buf­fa­lo-kamp­fly over Ma­lay­sia.

Bri­ti­ske krigs­fan­ger mar­che­rer mod en fan­ge­lejr i de­cem­ber 1941. Tu­sind­vis af krigs­fan­ger fra Stor­bri­tan­ni­en og im­pe­ri­et blev dra­ebt i ja­pansk fan­gen­skab un­der kri­gen.

Den 18. april 1942 ind­led­te ame­ri­kan­ske flå­de- og luf­ten­he­der et gen­ga­el­del­ses­an­greb på Tokyo og an­dre ja­pan­ske by­er med 16 B 25bom­be­fly, som let­te­de fra han­garski­bet Hor­net. Ak­tio­nen for­år­sa­ge­de ik­ke me­gen ska­de, men styr­ke­de den ame­ri­kan­ske moral.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.